Ulga rehabilitacyjna – używanie samochodu osobowego (poradnik 2023)

Poradnik 2023

357

Ulga rehabilitacyjna – używanie samochodu osobowego (poradnik zaktualizowany na rok 2023)

W ramach ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe odliczenie kosztów używania samochodu osobowego na wydatki na dojazdy na konsultacje u lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne, do sklepu, do pracy czy na wakacje. Jest to wydatek limitowany do odliczenia od dochodu. Samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika, mającego na utrzymaniu taką osobę (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzicem rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 240, 2476), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c,
z uwzględnieniem art. 6 ust.4e, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370), dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, 1967 i 2236), dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127, 2243 i 2687),  refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2023 poz. 2687) oraz przyznanych na podstawie odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

W 2018 r. kwota tego dochodu 12-krotności renty socjalnej wynosi 12.357,60 zł (renta socjalna od 1 czerwca 2018 r. wynosi 1029,80 zł.), w 2019 r. 13.200,00 zł (renta socjalna od 1 marca 2019 roku wynosi 1100,00 zł),  w 2020 r. 14.400,00 zł (od 1 marca 2020 będzie wynosi 1200,00 zł), w 2021 r. 15.010.56 zł (od 1 marca 2021 roku wynosi 1250,88 zł), w 2022 r. 16.061,28 zł (od 1 marca 2022 roku wynosi 1338,44 zł).

Od 1 stycznia 2018 roku według nowych przepisów wydatki na auto będzie mógł odliczyć każdy, kto ma orzeczoną niepełnosprawność lub jego opiekun. Nie trzeba już będzie wykazywać, że przejazdy były związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne tak jak było do tej pory. Można w ramach  tej ulgi jeździć do lekarza, do pracy, na zakupy – wynika z uzasadnienia do projektu. Ministerstwo Finansów napisało w nim, że zmiana ta „przyczyni się do ułatwienia codziennego życia niepełnosprawnego”.

W ramach tej ulgi można odliczyć w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Koszty utrzymania samochodu

Pod pojęciem wydatków dotyczących używania samochodu dla potrzeb przejazdu na zabiegi należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu (Pismo MF z 7 maja 2007 r., nr DD3-0602-22/IMD/07/MB7-4928). To wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, np. wydatki na zakup olejów silnikowych, na naprawy, remonty, przeglądy, zakup części zamiennych czy ubezpieczenie pojazdu.

Odliczeniu w zeznaniu podatkowym podlegają wydatki, które nie zostały sfinansowany (dofinansowany) ze środków ZFRON, Zakładowego Funduszu Aktywności, PFRON lub NFZ, ZFŚS albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

 

Dowody dla fiskusa

Tak jak dotychczas nie będzie wymogu gromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Jednak na żądanie fiskusa podatnik będzie musiał przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

1) Osoba niepełnosprawna powinna mieć:

 • dowód rejestracyjny pojazdu (z którego wynika, że niepełnosprawny jest właścicielem lub współwłaścicielem auta),
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • OC pojazdu.

2) Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, będzie musiał przedstawić nie tylko dowód na to, że jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, lecz także, że:

 • ma na utrzymywaniu osobę niepełnosprawną;
 • użytkował pojazd w celach związanych z rehabilitacją oraz z ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej

 

Zgodnie z przepisami, odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Przy czym przepisy nie nakazują posiadania dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Nie musimy mieć więc ani rachunków za paliwo, ani dokumentować trasy i odległości, jaką samochodem przejechaliśmy. Jednak fiskus może też żądać paragonów czy faktur za paliwo, aby ustalić, że samochód jest rzeczywiście użytkowany.

Przepis nie wymaga natomiast, aby osoba niepełnosprawna, względnie osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, posiadała prawo jazdy i użytkowała samochód jako kierowca. Przepis nie pozbawia prawa do ulgi, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym pozostaje ona we wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli dowiedzie, że jest współwłaścicielem samochodu (samochód stanowi składnik majątku małżeńskiego).

Należy tu zaznaczyć, że możliwość korzystania z ww. ulgi przysługuje tylko tym osobom, które posiadają (są właścicielami lub współwłaścicielami) samochód osobowy. Na środki transportu innego rodzaju – ulga nie przysługuje. (do tego służy inna ulga, wydatek nielimitowany, więcej tutaj)

 

Cel wyjazdu – obojętny

Po zmianach wprowadzono rozszerzenie stosowania tego odliczenia. Ustawa w ramach ulgi rehabilitacyjnej daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych nie tylko na cele ściśle związane z rehabilitacją, ale także wydatków, które przeznaczone są na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Taki zapis uzasadnia rozszerzenie prawa do odliczenia również w przypadku wykorzystywania samochodu na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, a nie tylko na zabiegi rehabilitacyjne. Zmiana ta przyczyni się do ułatwienia codziennego życia osób niepełnosprawnych i dotyczyła będzie wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.

W rezultacie nowelizacji przepisów z 2018 roku poszerza się katalog osób uprawnionych do odliczenia, uwzględniane są wszystkie grupy inwalidzkie. Po drugie nie ma już ograniczenia używania auta jedynie do przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, lecz każde użycie auta na potrzeby związane z niepełnosprawnością będzie upoważniać do skorzystania z odliczenia.

W konsekwencji rozszerzenia zakresu powyższego odliczenia z tytułu używania auta zniknie konieczność posiadania dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Nowe zasady można było stosować już
w rozliczeniu PIT za rok 2017, czyli przy korzystaniu z ulg i odliczeń od dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r. Jeśli ktoś z tego nie skorzystał, może zrobić za ten rok korektę.

Każdy niepełnosprawny podatnik ma swój limit

W zeznaniu podatnik odliczyć może kwotę do wysokości ww. limitu. Jednak w praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące zasad ustalania wysokości przysługującego odliczenia. Rodzą się one wtedy, gdy uprawnienia do korzystania z ulgi ma kilka osób, np. oboje małżonkowie są osobami niepełnosprawnymi, osoba niepełnosprawna ma na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną bądź podatnik ma na utrzymaniu kilka osób niepełnosprawnych. Konstrukcja przepisu wymaga rozstrzygania tego rodzaju wątpliwości w oparciu o zasadę, iż każda osoba niepełnosprawna (osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje “własnym” limitem, jednak kwota odliczenia u takiej osoby nie może przekroczyć kwoty limitu. Według tej zasady np. każdy z małżonków będąc osobą niepełnosprawną, ma “własny” limit do kwoty 2280 zł.

Osoba niepełnosprawna posiadająca na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu pozostającej na jej utrzymaniu innej osoby niepełnosprawnej do kwoty 2280zł. Osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedno, dwoje czy więcej dzieci niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna – interpretacja indywidualna z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. ILPB2/415-58/09-4/WM – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Interpretacja indywidualna z dnia 2 grudnia 2022 r., sygn. 0115-KDWR.4011.947.2022.1.BK – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Uwaga:

– W przypadku niepełnosprawnych małżonków i są właścicielami jednego samochodu oraz mają wspólnotę majątkową, obydwoje mają prawo do ulgi z tytułu używania samochodu. Jeżeli zatem korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, nawet w tym samym czasie, mogą odliczyć od dochodu podwójną kwotę, czyli 4560 złotych!

– W przypadku posiadania np. dwójki dzieci niepełnosprawnych również można odliczyć od dochodu podwójną kwotą, czyli 4560 złotych.

– W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko niepełnosprawne, każde z rodziców może odliczyć osobno ulgę, czyli razem 4560zł! – WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I SA/Kr 1/11) – “Reasumując, skoro każdy z rodziców jest podatnikiem i oboje łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, to każdy z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej, tzn. że z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne córki może odliczyć kwotę 2.280,00 zł.”;

 

Wydatek z tytułu używania samochodu stanowiący środek trwały w firmie podatnika a ulga rehabilitacyjna

Podatnik będący osobą z niepełnosprawnością może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu, który jest środkiem trwałym w prowadzonym przez niego działalności gospodarczej w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Organy podatkowe dopuszczają możliwość uznania środka trwałego w postaci samochodu osobowego, który wykorzystywany jest do tzw. celów mieszanych, czyli na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz na jego potrzeby prywatne. Oczywiście przepisy regulują zasady ujmowania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z używaniem takich samochodów.

Reasumując: podatnik lub osoba będąca osobą z niepełnosprawnością i będąca na utrzymaniu podatnika, to w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu będącego środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej. I jeśli taki wydatek jest dla celów rehabilitacyjnych oraz służący ułatwieniu wykonywania czynności życiowych. Tych wydatków nie można uwzględniać jako koszt przy rozliczaniu kosztów z tytułu używania samochodu w ramach działalności gospodarczej.

Dowody dla fiskusa: tak jak wyżej i tu nie trzeba dokumentować wydatków związanych z używaniem samochodu, jednakże w kwocie 2280 zł ujęte powinny być wydatki faktycznie poniesione. Do tych odliczeń można objąć m. in. wydatki na paliwo i inne płyny, opłacone składki na ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne samochodu, opłaty za przegląd techniczny, wszelkie naprawy, zakup części podlegających wymianie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. poz. 2647, 2687, 2745, z 2023 r. poz. 28, 185);
 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 2105, 2349, 2427, 2469, z 2022 r. poz. 1265, 1301, 1719, 2180);
 • Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1076);
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 240, 2476).
 • Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz, 350, t.j. Dz. U. 2022 poz. 2647);
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202, 1692);
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236);
 • Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967);
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, 2243).
 • Wyrok WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I SA/Kr 1/11); Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 1996r., sygn. akt III SA 411/95); interpretacja indywidualna z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. ILPB2/415-58/09-4/WM – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu; Interpretacja indywidualna z dnia 2 grudnia 2022 r., sygn. 0115-KDWR.4011.947.2022.1.BK – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Magdalena J. Tomczyk

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Beata mówi

  Proszę o informację, czy oprócz ulgi rehabilitacyjne w postaci odliczenia samochodu, mogę też skorzystać z ugi na zakup leków przepisanych na moje schorzenie od lekarza?

  1. Magdalena mówi

   nie wiem jakie ma Pani schorzenia i co jest w orzeczeniu. Jeśli jest to zgodne, to jak najbardziej przysługuje odliczenie z tyt. wydatków na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej, Więcej o tym jest w tym artykule: https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/jak-odliczac-wydatki-na-leki-w-ramach-ulgi-rehabilitacyjnej-poradnik-2019-kalkulator-online/

   1. Anna mówi

    Witam. Mam pytanie, bo nie wiem czy do raz zrozumiałam. Mam 3 dzieci niepelnosprawnych. Nie pobieraj na nie zadnych świadczeń z tytułu niepelnosprawnosci, aczkolwiek wymagają stałej “kontroli” i dlatego tez nie pracuje. Mąż tylko utrzymuje naszą 5osobowa rodzinę. I tu moje pytanie. Z racji iż tylko maz jest płatnikiem składek, możemy odliczyć tylko jedna ulgę w kwocie 2280, prawda? Nie przysługuje nam ulga 3×2280 – czyli dzieci razy ulga, ani też 2×2280, czyli rodzice razy ulga. Pytam, bo rozmawialam ze znajomą ze skarbówki i byla tym faktem zdziwiona, twierdząc, że tekst przepisów wstępnie rozumialby jako dzieci x ulga.

    1. Sabina mówi

     Witam,
     Czy jest mozliwosc otrzymania numeru telefonu w celu uzyskania szerszych informacji?

  2. Henryka mówi

   W celu przystosowania samochodu dla osoby niepełnosprawnej polecam skorzystać z usług firmy Auto-inwalida. To specjaliści w temacie, którzy podchodzą indywidualnie do zlecenia. Są uczciwi i nie windują cen.

   1. Agit mówi

    Jestem samotna matka z dzieckiem autystycznym, które posiada orzeczenie o niepełnosprawnosci, ma 9 lat, uczęszcza do szkoły prywatnej i na różne zajęcia potrzebne do lepszego rozwoju. Posiadam stare auto, którego używam do wożenia dziecka wszędzie. Pracuje na pełen etat i samochód potrzebny jest do poprawy życia dziecka z niepełnosprawnością. Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i jakie muszę mieć dokumenty, czy faktury za paliwo, polisę, eksploatację są potrzebne? Czy mogę odliczyć maksymalna kwotę ? Miesięcznie na paliwo i inne opłaty z tym związane wydaje min 300 zł. Proszę o odpowiedź

  3. Julian mówi

   A jak sprawa się ma jeśli auto mamy użyczone na piśmie od teścia i ponosimy wszystkie koszta związane z utrzymaniem czy możemy odliczy jeśli mamy dziecko z orzeczeniem

  4. Joanna mówi

   Można otrzymać cała kwotę 2280 czy tylko 17 procent z tej kwoty zostaje zwrócone?

  5. Anonim mówi

   Tak

 2. Iwona mówi

  Tak może pani korzystać z tej ulgi

 3. adam mówi

  Proszę o informacje – czy po skorzystaniu z ulgi za 2017 rok mogę ten samochód sprzedać w 2018 roku.
  Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   tak. Proszę zatrzymać tylko dowód sprzedaży auta

  2. Wioletta mówi

   Witam jestem osobą niepełnosprawną z stopniem umiarkowanym zatrudniona na umowę o pracę czy mogę odliczyć sobie ulgę na samochód? Dodam że nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem, auto jest na męża który też zatrudniony na umowę o pracę. Rozliczamy się zawsze razem. Czy to jest wspólnota majątkowa.?

   1. BARBARA mówi

    Mam pytanie mam grupę inwalidzką umiarkowaną czyli II na oczy , mamy wspólnie auto z mężem
    rozliczmy sie wspólnie, ale nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem auta , czy mogę odliczyć od podatku. Ja pracuję na etacie.

 4. Magdalena mówi

  jak najbardziej 😉

 5. Grażyna mówi

  Mój mąż ma znaczny stopień niepełnosprawności. Latem był nad morzem swoim samochodem w ramach turnusu rehabilitacyjnego. Czy może dokonać odliczenia paliwa za przejazd własnym samochodem i w jakiej wysokości. Nie mamy paragonów ani faktur za paliwo.

  1. Magdalena mówi

   może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć z tyt. używania samochodu maksymalnie 2280zł, jeśli oczywiście ma dochód opodatkowany

 6. Katarzyna mówi

  Witam,
  mam pytanie związane z własnością auta co wiąże się z odliczeniem ulgi związanej z użytkowaniem auta: jestem właścicielem auta, a ojciec jest jego współwłaścicielem (dodatkowo posiada też swój własny pojazd): czy mama, która jest osobą niepełnosprawną może odliczyć sobie ulgę o której mowa powyżej? Mama korzysta z obu pojazdów (podwozy do lekarzy, szpitala, rehabilitacje, itp…) ale nie jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym żadnego z pojazdów?
  Będę bardzo wdzięczna za pomoc, ponieważ ta kwestia współwłasności pojazdu, jeśli dana osoba nie jest w dowodzie rejestracyjnym jest bardzo zawiła dla zwykłych obywateli 😉

  1. Magdalena mówi

   może odliczyć jeśli chodzi o samochód, którego właścicielem jest Pani ojciec. W przypadku samochodu Pani to już nie.

 7. Sławomir mówi

  Witam,
  Wpierw dziękuję za bardzo przydatny artykuł! Mam pytanie w kwestii łączenia wydatków. W broszurze mowa jest o wydatkach nielimitowanych w których można odliczyć m.in.
  “1) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  – osoby niepełnosprawnej … innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
  2) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, itd…”
  Oraz o wydatkach limitowanych, które obejmują również wyżej wymienione wydatki. Czy osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może skorzystać z obu ulg równocześnie? Tzn. Na podstawie udokumentowanych przebytych rehabilitacjach (zaświadczenia od ośrodka) skorzystać z ulgi limitowanej oraz resztę wydatków (OC, naprawy i paliwo na codzienne wykorzystywanie auta) w ramach ulgi limitowanej?
  Drugie pytanie to udokumentowanie limitowanych wydatków na samochód (przez opiekuna) w razie kontroli. Zbierać czy nie zbierać? Czy wystarczy OC i przegląd ze stanem licznika jako dowód użytkowania auta?
  Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   ulga rehabilitacyjna jest jedną ulgą, a w tej uldze jest wymienione zakres wydatków co w niej wchodzi. Używanie auta to jest jeden limit – 2280zł i tu nie ma już znaczenia od tego roku (2018) czy są to na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne czy nie. W rozumieniu używania auta to są wydatki związane z kupnem paliwa, kosztem amortyzacji, opłaty OC, przeglądy itp. Wystarczy dla US dowód rejestracyjny wraz ubezpieczeniem auta(jako dowód, że jest użytkowane), orzeczenie o niepełnosprawności z których z komisji lekarskiej orzekającej niepełnosprawność.
   W przypadku pkt. 2 to dotyczy wydatków związanych np. przejazdem pkp, pks… związane np. z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatorium. W tym przypadku dowodami będą bilety, faktury.

 8. Adam mówi

  Witam
  Czy mogę skorzystać z ulgi z tytułu dowozu dziecka niepełnosprawnego poniżej lat 16 samochodem do szkoły ?

  1. Magdalena mówi

   od tego roku można. Warunek – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, dowód rejestracyjny…

   1. Wioleta mówi

    Jestem na ŚP na brata. Brat posiada rente rodzinna i jest osobą ubezwłasnowolniona. Nie moge go wpisać jako właściciela. Jak mogę skorzystać z ulgi? Jeśli tylko on posiada dochód opodatkowany

 9. Adam mówi

  Witam. Czy mogę skorzystać z ulgi z tytułu dowozu samochodem mojego niepełnosprawnego syna do szkoły ?

  1. Magdalena mówi

   tak, można

  2. Matylda mówi

   Dzień dobry. Mam takie pytanie. Mamy dziecko z orzeczoniem o niepełnosprawności. Wydane zostało w XI/2019 natomiast datuje się ją od urodzenia (w II/2019). Jest to wcześniak po wielu wielu przejściach. Spędził 4 miesiące od urodzenia w szpitalu w tym 2 miesiące na intensywnej terapii. Mąż pracuje a ja miałam zasiłek macierzyński plus trochę opiekuńczego za prawie cały ubiegły rok. Jeździmy z synem na kontrole do ok. 10 poradni, pod których opieka jesteśmy. Dodatkowo czasem jakieś wizyty prywatne, wizyty w przychodni itd. Wyjazdów typowo rehabilitacyjnych nie ma. Czy to wystarczy żeby każde z nas odliczylo ulgę 2280? Mamy 2 auta. Jednego z nich oboje jesteśmy właścicielami i to auto było głównie wykorzystane. Mamy oc, dowód rejestracyjny. Faktur za paliwo nie zbieraliśmy bo wtedy o tym nie myśleliśmy. Na pewno część zakupów paliwa była opłacana kartą więc może jakieś wyciągi z banku mogłyby być potwierdzeniem? A czy dojazdy prawie codzienne do dziecka, które 4 miesiące leżało w szpitalu oddalonym o ok. 60 km od miejsca zamieszkania można traktować jako użytkowanie auta w ramach tej ulgi?

 10. Marlena mówi

  Witam ,mam dziecko niepełnosprawne w wieku 2 lata i jeżdżę z nim trzy razy w tygidniu na rehabilitację auto jest zarejestrowane na mnie czy dobrze rozumiem że w PIT za 2018 rok będę mogła odliczyć sobie koszty związane z paliwem i eksploatacją tz. 2280zl? I czy potrzebuje faktury na te wszystkie wydatki?dziękuję za odpowiedź

  1. Magdalena mówi

   tak można, nie trzeba mieć faktur

  2. T. mówi

   dodatkowo możesz jeszcze złożyć korektę za 2017 😉

   1. Madzia mówi

    tak, prawda

 11. Anna mówi

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie następującego problemu. Ja jestem osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim, mąż jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym. Obydwoje pracujemy. Posiadamy wspólny samochód. Do tej pory rozliczaliśmy się wspólnie. Mamy też na utrzymaniu 23-letnią, niepracującą, niepełnosprawną umiarkowanie córkę. Ile razy możemy odliczyć ulgę na samochód. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. zofia mówi

   mam znaczny stopien pobieram zasilek pielegnacyjny niemam innego dochodu syn pracuje i tez ma stopien umiarkowany czy mozemy sie razem rozliczyc i czy on i ja otrzymamy zwrot z ulgi chodzi o pit

  2. Magdalena mówi

   tylko 2 razy ulgę można odliczyć. Oznacza to, że w Waszym przypadku jeśli oboje macie orzeczenie o niepełnosprawności i wspólny samochód, to każdy z Państwa ma swój limit maksymalny 2280zł

   1. Dorota mówi

    Witam, w nawiązaniu do Pani odpowiedzi proszę mi powiedzieć czy moja matka, która ma umiarkowany stopień niepełnosprawności jest współwłaścicielem auta razem z ojcem więc odlicza 2228 zł, ale jest również współwłaścicielem mojego auta i często ja zawożę na rehabilitacje – czy w takim przypadku mam prawo do ulgi w wysokości 4456 zł skoro posiada 2 auta i z obu korzysta?

 12. Anka mówi

  Dzień dobry, mam pytanie dot. mozliwosci skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej (ulgi na uzytkowanie samochodu) przez rodzica będacego na emeryturze na dorosłe “dziecko” posiadajace orzeczenie o niepełnosprawnosci (stopień umiarkowany) – niepracujące, a dokładnie posiadające statut osoby bezrobotnej już bez zasiłku (przez cały 2017 rok), nieosiągające dochodów ( za wyjatkiem 153 zł dodatku pielęgnacyjnego), nieposiadające żadnej renty (z tytułu niezdolnosci do pracy). Rodzic posiada dowody potwierdzające, iż ponosi koszty utrzymania “dziecka” (imienne rachunki za gaz i prąd.)

  1. Magdalena mówi

   tak.

 13. Marlena mówi

  Witam. Chciałam się zapytać czy jak mamy z mężem synka niepełnosprawnego 3 lat i mamy orzeczenie o niepelnosprawnosci na synka to czy może mąż sobie odliczyć ta kwotę na dziecko tylko ze mąż jest tylko właścicielem samochodu jeździmy na rehabilitację 3 razy w tygodniu i do przedszkola codziennie po za tym mąż pracuje na umowie proszę o wiadomość pozdrawiam serdecznie

  1. Magdalena mówi

   nie ma znaczenia kto jest właścicielem. Oboje jeśli macie wspólność majątkową, to wtedy oboje jako podatnicy możecie odliczyć maksymalnie 2280zł z tyt. użytkowania auta. Warunkiem jest posiadanie dochodu, orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowód rejestracyjny.

  2. Matylda mówi

   Dzień dobry. Mam takie pytanie. Mamy dziecko z orzeczoniem o niepełnosprawności. Wydane zostało w XI/2019 natomiast datuje się ją od urodzenia (w II/2019). Jest to wcześniak po wielu wielu przejściach. Spędził 4 miesiące od urodzenia w szpitalu w tym 2 miesiące na intensywnej terapii. Mąż pracuje a ja miałam zasiłek macierzyński plus trochę opiekuńczego za prawie cały ubiegły rok. Jeździmy z synem na kontrole do ok. 10 poradni, pod których opieka jesteśmy. Dodatkowo czasem jakieś wizyty prywatne, wizyty w przychodni itd. Wyjazdów typowo rehabilitacyjnych nie ma. Czy to wystarczy żeby każde z nas odliczylo ulgę 2280? Mamy 2 auta. Jednego z nich oboje jesteśmy właścicielami i to auto było głównie wykorzystane. Mamy oc, dowód rejestracyjny. Faktur za paliwo nie zbieraliśmy bo wtedy o tym nie myśleliśmy. Na pewno część zakupów paliwa była opłacana kartą więc może jakieś wyciągi z banku mogłyby być potwierdzeniem? A czy dojazdy prawie codzienne do dziecka, które 4 miesiące leżało w szpitalu oddalonym o ok. 60 km od miejsca zamieszkania można traktować jako użytkowanie auta w ramach tej ulgi?

 14. Andrzej mówi

  Witam,
  jestem na II grupie w zus z orzeczeniem oniepelnosprawnosci o stopniu umierkowanym powstalym od urodzenia. Wlasnie sie dowiedzialem ze korzystajac z rehabilitacji i dojezdzajac na nia samochodem (do pracy rowniez) ze moge odliczyc sobie to od podatku do kwoty 2280 zł. Jestem osoba pracojaca na pelnym etacie.
  Czy moge odliczac podana kwote 2280 zł w rozliczeniu rocznym.?
  Andrzej K.

  1. Magdalena mówi

   jak najbardziej może Pan odliczyć

   1. ola mówi

    Też pracuje na cały etat z grupa inwalidzka w stopniu lekkim – czy przysługuje zwrot na użytkowanie auta dla stopnia III? I jeszcze pytanie: czy warunek dochodu w 2018 r. max 12357,60 zł. tyczy się osoby niepełnosprawnej (mam większy dochód), czy tylko gdy mowa o opiece nad osoba niepełnosprawna?

    Od

    1. Magdalena mówi

     1) tak, przysługuje ulga na używanie auta;
     2) limit dotyczy osoby niepełnosprawnej, którą się ma pod opiekę

 15. Urszula mówi

  Mam takie wątpliwości po przeczytaniu Waszego wyjaśnienia do ulgi dot.używania samochodu – tu limit wynosi 2280 wynika to jednoznacznie, ale piszecie też , że koszty utrzymania samochodu są nielimitowane i odlicza się KOSZTY FAKTYCZNIE PONIESIONych wydatków – czyli dodatkowo do 2280 ? Nie chciałabym poppełnić błędu , bo koszty polisy OC plus faktury za paliwo i naprawy auta przekraczają wysokość ulgi. Mam umiarkowany stopień

  1. Magdalena mówi

   limit jest do 2280zł i tylko tyle maksymalnie można odliczyć

 16. Pati mówi

  Dziękuję za przydatny artykuł.
  Czy jeśli mąż pracuje,a ja jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym i mamy swoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z którymi jeździmy na rehabilitację i różne zajęcia.. można odliczyć 2280 czy podwójną kwotę ?
  Dziękuję za odpowiedź

  1. Pati mówi

   Dwoje dzieci (miało być) 😉

   1. Adi mówi

    Witam.czy jeżeli posiadam dokument o niepełnosprawności od 31 stycznia 2019 czy mogę odliczyć samochód. Pozdrawiam

  2. Magdalena mówi

   W tym przypadku tylko przysługuje limit na podatnika, który ma dochód, czyli Pani mąż. I wynosi wtedy maksymalnie 2280zł

 17. Ewela mówi

  Witam córka od września ma orzeczenie czy możemy odliczyć koszty od podatku za paliwo oc ? Tylko licząc od września? Oc oplacone w grudniu.

  1. Magdalena mówi

   można odliczyć maksymalnie 2280zł z tyt. używania auta. Liczy się data niepełnosprawności , a nie data od kiedy jest orzeczenie.

   1. Ewela mówi

    Pisze na orzeczeniu ze choruje od 4 roku życia Z data 2015. A proszę mi powiedzieć u dzieci ważne są pkt jakie posiada przy orzeczeniu? Czy ogólnie wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności?
    Nie oruentuje się w większości jeszcze niestety.

    1. Magdalena mówi

     ważne są punkty w orzeczeniu, a konkretnie symbol przyczyny niepełnosprawności w przypadku innych odliczeń, np. wydatków na leki. Do używania samochodu wystarczy samo orzeczenie.

 18. Ewelina mówi

  Czy jeśli mamy z mężem razem dochód netto ponad prawie 65 tysięcy w 5 osobowej rodzinie, 2 dzieci z orzeczeniem i małżonek to ulga i tak nas nie obejmuje?

  1. Magdalena mówi

   dlaczego nie?

 19. Alicja mówi

  A ten dochód 12357,60zł to jest w przeliczeniu przez liczbę osób, które mam na utrzymaniu w domu? Jeżeli zarabiam przykładowo 2000zł x12 miesięcy i podzielone przez liczbę osób 4 (ja, mąż, dwójka dzieci) daje mi 6000zł dochodu na osobę?

  1. Magdalena mówi

   dotyczy to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będąca na utrzymaniu podatnika.

   1. Albert mówi

    Pani Magdaleno, do tego dochodu wspomniała Pani, że nie wlicza się dodatek pielęgnacyjny oraz alimenty płacone na rzecz dziecka, a czy świadczenie opiekuńcze dla rodzica jest do takiego dochodu wliczane? Dziękuję za odpowiedź.

    1. Magdalena mówi

     Świadczenie opiekuńcze nie jest wliczane do dochodu

 20. Paula mówi

  Moje dziecko miało orzeczenie o niepełnosprawności do 12 grudnia 2018, aktualnie czekamy na komisję. Czy w takiej sytuacji możemy starać się o to odliczenie? Czy musi być jakoś pomniejszone o ten grudzień bez orzeczenia?

  1. Magdalena mówi

   spokojnie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

 21. Basia mówi

  Jeśli rozliczamy się wspólnie razem z mężem i ja mam orzeczenie o niepełnosprawności i rentę socjalną i syn ma orzeczenie o niepełnosprawności to ile razy możemy odliczyć tą ulgę.
  Czy jeśli syn ma orzeczenie od listopada 2017 roku a niepełnosprawność datuje się od wczesnego dzieciństwa to czy możemy w U.S.złożyć korekty by odliczyć tą ulgę za lata poprzednie też dla syna.Nadmienię, że od 3 roku syna jeździmy z nim po różnych terapiach.

  1. Magdalena mówi

   tak można. Trzeba pamiętać, że w 2017 roku były inne zasady rozliczania się.

 22. Albert mówi

  Dzień dobry,

  Czy w przypadku gdy jestem rodzicem dwójki dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i płacę orzeczone przez sąd alimenty, mogę skorzystać z opisanej ulgi 2280,00 zł z tytułu użytkowania samochodu osobowego celem m.in. zawożenia dziecka/dzieci do lekarzy w innym mieście, do przedszkola, na turnus rehabilitacyjny który odbył się w 2018 itp? Oczywiście w dowodzie rejestracyjnym jestem wpisany jako właściciel auta. Pytam, bo w ubiegłym roku skorzystałem już z ulgi z tytułu użytkowania samochodu osobowego, ale była kwota około 600zł, nie 2280. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  1. Magdalena mówi

   proszę sprecyzować pytanie, opisać sytuację. Na kogo są alimenty, z kim mieszkają dzieci z niepełnosprawnością.

   1. Albert mówi

    Alimenty są zasądzone na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (2 dzieci), mieszkają na co dzień z matką. Do lekarzy rodzinnych, na turnus rehabilitacyjny czy na wizyty do klinik w innych miastach zawożę dzieci ja, z uwagi na to że dysponuję samochodem.
    Czy w takim wypadku mogę przy składaniu zeznania odliczyć kwotę 4560 złotych ?
    Jaka jest rzeczywista kwota zwrotu podatku po odliczeniu tej ulgi wyżej wymienionej? Dziękuję za odpowiedź.

 23. Natala mówi

  Witam Mąż pracuje o umowę o pracę. Mamy dziecko z niepełnosprawnością uzyskaną w listopadzie. Ja nie pracuje, i również posiadam orzeczenie o niepełnosprawności .Mamy z mężem rozdzielnosc. Mąż posiada 1 samochód i w grudniu kupił drugi abym ja mogła też jeździć z córką do lekarza jak jest w pracy. Co maz może odliczyć ?

  1. Magdalena mówi

   jeśli Pani nie ma dochodów, nie jest Pani też współwłaścicielem ani właścicielem auta, to w tym przypadku tylko mąż może odliczyć wydatek z tyt. używania samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w maksymalnej kwocie 2280zł

 24. AGATA mówi

  Mój mąż ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Właścicielem samodu w dowodzie rejestracyjnym jestem ja. Czy mąż może skorzystać z ulgi z tytułu wykorzystywania auta, którym dowożę męża do pracy?

  1. Magdalena mówi

   jeśli Pani nie ma dochodów, nie jest Pani też współwłaścicielem ani właścicielem auta, to w tym przypadku tylko mąż może odliczyć wydatek z tyt. używania samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w maksymalnej kwocie 2280zł

  2. Magdalena mówi

   mąż może odliczyć używanie auta, jeśli nie było rozdzielności majątkowej.

 25. Jerzy mówi

  Dzień dobry,
  Posiadam orzeczenie i całkowitej niezdolności do pracy,korzystałem z własnego samochodu do września 2018,ponieważ wtedy sprzedałem samochód.Czy przysługuje mi ulga ,w jakiej ewentualnie wysokości i co ewentualnie muszę przedstawić na żądanie US.

  1. Magdalena mówi

   tak można odliczyć. W razie kontroli przedstawić akt sprzedaży auta.

 26. Leszek mówi

  Mam pytanie, co jeśli ja z żoną mamy dwa samochody (oba na żonę). I obu używamy, jednego najpierw by zawieźć niepełnosprawne dziecko a drugiego by odebrać z zajęć. Czy wtedy możemy odliczyć koszty (benzyna, OC, itp) poniesione na oba samochody, oczywiście do kwoty limitu?

  1. Magdalena mówi

   jeśli nie ma rozdzielności majątkowej, oboje podatnicy mają dochody to oboje mają prawo do odliczenia maksymalnie do 2280zł z tyt. używania auta

  2. Monika mówi

   Witam
   Jestem mama dziecka z orzeczeniem. Do lipca 2019 byłam na urlopie rodzicielskim, do października odbieralam zaległy urlop i w listopadzie zaczęłam pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Czy przysługuje mi odliczenie ulgi za rok 2019? Czy w rozliczeniu wspólnym z mężem możemy wpisać dwukrotnosc kwoty czy powinniśmy rozliczyć się oddzielnie?

 27. Iwona mówi

  Małżeństwo z 2 niepełnosprawnych , niepełnoletnich dzieci, jedno wspólne auto, rozliczamy się razem. Czy ulga 2280 dotyczy każdego dziecka? Tzn. czy przysługuje nam ulga w podwójnej wysokości? 4560? A może każde z nas jako rodzic 2 niepełnosprawnych dzieci może odliczyć po 4560? Łącznie 9120??
  Oraz wątpliwość co do np.faktur za paliwo itd. z jednej strony piszecie że nie jest konieczne ich posiadanie, a z drugiej, że
  ,,Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, będzie musiał przedstawić nie tylko dowód na to, że jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, lecz także, że:
  -ma na utrzymywaniu osobę niepełnosprawną; (??czy do niepełnoletnich dzieci trzeba coś udawadniać?)
  -użytkował pojazd w celach związanych z rehabilitacją oraz z ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej (??jaki to może być dowód?? Gdy nie mam faktur? Opłacane OC? Czy dokument z przeglądu rocznego ze stanem licznika?)

  1. Magdalena mówi

   1) Jeśli małżeństwo, oboje pracuje posiadających 2 dzieci niepełnosprawnych (mają orzeczenia), mających jedno auto (czyli jest własność) to mają prawo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej używanie samochodu w podwójnej wysokości, czyli każdy podatnik (rodzic) może odliczyć maksymalnie 2280zł. W tym przypadku pełna ulga na dwójkę dzieci z orzeczeniem z tyt. używania auta wynosi 4560zł. Ustawa o p.d.o.f. mówi wyraźnie, że podatnik ma swoją ulgę do kwoty 2280zł.
   2) zależy od urzędników US. Czasem wymagają aktu urodzenia dzieci, których się ma pod opieką. Na pewno wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności i dowód rejestracyjny. Dowodem używania auta, że nie stoi np. rok w garażu jest opłata OC, przegląd techniczny czy też faktura za paliwo. Bywały takie przypadki oszustw, że podatnik odliczał ulgę z tyt. używania auta, które stało w garażu ponad rok.

   1. Iwona mówi

    Dwoje dzieci z niepełnosprawnością, mamy 1 auto, oboje z mężem jesteśmy współwłaścicielami. W ub.roku oboje odliczaliśmy ulgę.
    W tym roku auto zostało wprowadzone do majątku firmy, mojej jednoosobowej działalności gospodarczej. W sierpniu.
    Czy ten fakt będzie miał wpływ na odliczanie ulgi za rok 2019?

 28. paulina mówi

  Witam, oboje z mężem pracujemy i mamy syna z orzeczeniem, którego dowozimy do lekarzy. Czy każde z nas może sobie odliczyć kwotę 2280 zł?

  1. Magdalena mówi

   tak

 29. Ilona mówi

  Witam, mam pytanie, nie do końca rozumiem – każdy posiadający dziecko z orzeczeniem może skorzystać z ulgi? Czy obowiązuje limit dochodu dla rodziców ( 12357,60 zł.) ??

  1. Magdalena mówi

   limit 12357,60zł dotyczy osób z orzeczeniem, będących na utrzymaniu podatnika, np. 20-latek z orzeczeniem o niepełnosprawności, mający tylko zasiłek pielęgnacyjny i będący na utrzymaniu rodziców, mieści się w kwocie limitu. W tym przypadku rodzice będą mogli odliczyć za niego ulgę rehabilitacyjną.

   1. Jan mówi

    A jeżeli osoba niepełnosprawna pracuje i przekracza ten limit to ulga już jej nie przysługuje?

 30. Robert mówi

  Jeszcze jedno pytanie o użytkowanie samochodu. Ja i żona pracujemy. Mamy niepełnosprawne dziecko. Używamy samochodu zarejestrowanego na mnie RAZEM SIĘ ROZLICZAMY. Czy w takim razie, skoro każde z nas może odliczyć od dochodu 2280 zł, przy wspólnym rozliczaniu w jednym PIT’cie mogę odliczyć 2×2280, czyli 4560zł?

  1. Madzia mówi

   tak

 31. Robert mówi

  Jeszcze jedno pytanie o odliczenie samochodu, bo nie mam pewności. Jeśli oboje z żoną pracujemy i mamy jedno dziecko z niepełnosprawnością, ROZLICZAMY SIĘ RAZEM w jednym PIT’cie, to jako, że każde z nas może odliczyć po 2280 zł, mogę zatem odliczyć w 2×2280, czyli 4560 zł??

  1. Magdalena mówi

   Tak

  2. Aga mówi

   Mam pytanko. Czy można zrobić korekte za 2019?czy już przepadło?

 32. Joanna mówi

  Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości
  Ja jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym na jedno z dwojga niepełnosprawnych dzieci( w zeszłym roku troje dzieci miało orzeczenia o niepełnosprawności) ( jestem właścicielem pojazdu), mąż pracuje ( jest współwłaścicielem pojazdu). To czy ulgę 2280zł może odliczyć tylko mąż???

  1. Magdalena mówi

   tak, ponieważ Pani nie ma dochodów.

 33. Dona mówi

  Uprzejmie proszę o pomoc
  Syn ma znaczny stopień niepełnosprawności ma rentę socjalną i pracuje na 1/2 etatu
  Ja nie pracuję jestem na świadczeniu opiekuna czy syn może odliczyć ulgę na samochód który jest zarejestrowany na mnie on nie jest współwłaścicielem ale ja się nim opiekuję ,pomagam mu wożę go na zabiegi do lekarza .
  Syn mieszka w domu razem z nami jest na wspólnym gospodarstwie domowym .

  1. Magdalena mówi

   nie może odliczyć używania auta, ponieważ nie jest współwłaścicielem/właścicielem samochodu

 34. Adam mówi

  To jeszcze na koniec ja. Rodzina 4 osobowa, oboje rodziców pracują, ojciec z umiarkowaną grupa niepełnosprawności. Dochód roczny na całą rodzinę to około 80 tys rocznie. Czy w takim wypadku ta osoba niepełnosprawna (ojciec) może skorzystać z ulgi na samochód? Ciągle mam wrażenie, że nie rozumiem o co chodzi z ta kwotą 12357,60 zł. Pozdrawiam!

  1. Magdalena mówi

   ta kwota 12357,60 była omawiana wielokrotnie. Dotyczy dochodów osoby niepełnosprawnej, którą podatnik utrzymuje. Zazwyczaj tym podatnikiem jest rodzic tej osoby niepełnosprawnej. Innymi słowy osoba niepełnosprawna będąca na utrzymaniu rodziców, ale mająca dochód powyżej 12357,60, musi się sama rozliczyć. Rodzic w tym przypadku nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W Pana przypadku to rodzic ma orzeczenie o niepełnosprawności i spokojnie może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, a tym samym jeśli spełnia warunki również może odliczyć używanie samochodu maksymalnie 2280zł w ramach tejże ulgi rehabilitacyjnej

 35. Romuald mówi

  Dzień dobry, opiekujemy się z żoną 97 letnim jej ojcem w jego miejscu zamieszkania już 6 lat. Do tej pory nie posiadał żadnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Winną tego stanu jest jego córka doktor geriatra która wiedziała ale nic nie robiła ani nie podpowiedziała co należy zrobić. Ojciec posiada chorobę Parkinsona, otępienie umysłowe, dosłownie nie rozpoznaje kim my jesteśmy. Moje pytanie dotyczy czy córka opiekunka ojca może dokonać rozliczenia w swoim zeznaniu podatkowym za korzystanie z samochodu (nie jest współwłaścicielką) za 2018 rok za dojazdy do lekarza i szpitala oraz czy kupowane pielucho-majtki również można rozliczyć w zeznaniu podatkowym ojca

  1. Magdalena mówi

   Trzeba spełnić kilka warunków by móc korzystać z ulgi rehabilitacyjnej
   1). Podstawa jest posiadanie orzeczenia przez tego pana 97-letniego;
   2). Aby opiekun/córka tego pana mogła korzystać z ulgi rehabilitacyjnej to musi z nim mieszkać, utrzymywać go;
   3). limit dochodowy 12357,60zł osoby z orzeczeniem, będącej na utrzymaniu podatnika;
   4). podatnik odliczający używanie auta musi był właścicielem/współwłaścicielem…

 36. Bochlinka mówi

  Dzień dobry, kupiłam samochód we wrześniu 2018, czy w tym wypadku mogę odliczyć całą ulgę rehabilitacja. Dodam, że mąż jest zatrudniony na umowę o pracę, a ja jestem na świadczenia pielęgnacyjnym, mamy wspólne majątkowa i wychowujemy wspólnie dziecko z niepelnosprawnoscia.

  1. Magdalena mówi

   mąż może odliczyć maksymalnie 2280zł z tyt. używania auta w związku z niepełnosprawnością dziecka

 37. Michał mówi

  Czy można odliczyć również kwotę za wykonane naprawy samochodu czy to mieści się w tej kwocie 2280 zł. Koszty naprawy przewyższają te ulgę. Oboje z żoną jesteśmy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym.

  1. Magdalena mówi

   to się mieści w tej kwocie 2280zł. Jeśli oboje podatników ma orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dochody, to każdy z nich ma swój limit 2280zł do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 38. Lena mówi

  Witam,
  Starszy syn od października posiada orzeczenie o niepełnosprawności. W 2018 r. mąż pracował na umowę o pracę, ja miałam urlop macierzyński (na drugie dziecko), zaległy urlop wypoczynkowy i wychowawczy. Czy w takiej sytuacji oboje możemy odliczyć po 2280 zł ? Właścicielem auta jest mąż, ale mamy wspólnotę. Maż jeszcze jest opiekunem prawnym niepełnosprawnego brata, ale z tego co wyczytałam jako podatnik może tylko raz odliczyć te 2280 zł?

  1. Magdalena mówi

   tak, każdy podatnik ma swój limit 2280zł. W tym przypadku, oboje Państwo mieliście dochody, każde z Was może odliczyć 2280zł z tyt. używania auta. Jeśli niepełnosprawny brat męża, nie przekroczył dochodu 12357,60 i jest na utrzymaniu męża, to mąż może też odliczyć ten wydatek.

 39. Anna mówi

  Witam serdecznie.Czy jeżeli samochód jest współwłasnością małżeńską ,ja nie mam prawa jazdy (ale logiczne że dokładam do samochodu )i mamy niepełnosprawne dziecko to możemy oboje skorzystać z ulgi?

  1. Magdalena mówi

   tak

   1. Anna mówi

    Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

 40. Małgorzata mówi

  Dzień dobry mąż od 2000 roku na podstawie lekarza orzecznika miał nie zdolność do pracy -rentę .Renta przysługiwała na stałe.W roku 2011 przeszedł z tytułu ukończenia powszechnego wieku na emeryturę.Do tej pory nie korzystał z odliczeń na leki i ulgi rehabilitacyjnej- samochód. Czy teraz może morze korzystać z tych ulg na podstawie tego wcześniejszego orzeczenia. Dziękuję za odpowiedź .Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   nie jest ważna renta a ważność orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli takie ma, to może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

   1. Bożena mówi

    Mam umiarkowany stopien i moj maż też ma umiarkowany stopień pracujemy na pełnych etatach Czyk możemy odliczyć ulgę Na samochód

    1. Magdalena mówi

     tak

 41. KaaSiaa_L mówi

  Witam
  Pytanie dziecko 7lat orzeczenie i ja mam orzeczenie matka dziecka. Moj dochod poniżej 12000. Maż wlasciciel.auta ale jest wspólnota to rozumiem ze maż moze odliczyć ulgè na syna a jak u mnie to wyglàda mogè odliczyć na syna lub na siebie jesli dochod jest ponizej 12000?

  1. Magdalena mówi

   mąż odlicza za syna, Pani za siebie

 42. Magda mówi

  Witam, wraz z mężem jesteśmy rodzicami dziecka niepełnosprawnego. Nie mamy rozdzielności majątkowej i posiadamy samochód którego współwłaścicielem jest mąż. Oboje pracujemy. Czy tylko mąż może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, czy ja również?

  1. Magdalena mówi

   oboje możecie Państwo korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli chodzi o samochód, to czy oboje jesteście właścicielami auta? Bo kto jest współwłaścicielem, skoro współwłaścicielem jest mąż?

 43. Dorota mówi

  Dzień dobry. Czy przy odliczaniu ulgi rehabilitacyjnej na małoletniego niepełnosprawnego syna ważne są punkty w orzeczeniu? chodzi mi o pkt 7, którego nie mamy w orzeczeniu. Oraz czy dziecko musi mieć wskazanie od lekarza do rehabilitacji? czy same dojazdy na kontrolę do specjalisty 8 razy w roku /ponad 100 km jeden wyjazd/ wystarczy do odliczenia całej kwoty 2280 zł czy trzeba dokładnie te koszty wyliczyć i odliczyć od dochodu?

  1. Magdalena mówi

   nie są ważne punkty w przypadku odliczenia z tyt. używania auta, tylko fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
   Od ubiegłego roku nie ma obowiązku wykazywania skierowań, dowodów na odbyte zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wystarczy fakt posiadania orzeczenia, a podatnik oczywiście musi być właścicielem/współwłaścicielem samochodu

 44. Bogusia mówi

  Witam
  Moja mama (osoba w podeszłym wieku) ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, mieszka sama, nie jest właścicielką ani współwłaścicielką samochodu. W maju 2018r. zachorowała onkologicznie. W związku z tą chorobą jeździła do lekarza okologa w Centrum Onkologii w innym mieście. Jeździła na badania , wizyty w Poradni Onkologicznej, Konsylia Onkologiczne, nie leżała w szpitalu. Czy może odliczyć ulgę z tytułu ” odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),”

  1. Magdalena mówi

   Brak określenia rodzaju środka transportu w ustawie oznacza, iż nie istnieją w tym zakresie żadne ograniczenia. Mogą to być zatem środki transportu autobusowego, kolejowego, promowego, przewozy taksówkowe lub nawet prywatnym samochodem osobowym. Z racji braku limitu, odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione. Warunkiem jest jednak posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

 45. Urszula mówi

  Dzień dobry.
  Ja mam pytanie odnośnie takiej sytuacji. Mam z partnerem synka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Mieszkamy razem i razem go wychowujemy, ale nie jesteśmy małżeństwem i rozliczamy się oddzielnie. Czy nadal obydwoje możemy odliczyć sobie kwotę ulgi?

  1. Magdalena mówi

   tak

 46. waldemar i barbara mówi

  witam my jestesmy niepełnosprawny 2 grupa umiarkowany mam auto współwłascielem ja i zona a samochód juz stary czesto psuje a zakup nowe samochód czy jest ulga

  1. Magdalena mówi

   kupno auta nie ma nic wspólnego z ulgą rehabilitacyjną. Jeśli Państwo korzystaliście w 2018 roku z samochodu, to oboje macie prawo do odliczenia maksymalnie 2280zł z tyt. używania auta

 47. Marzena mówi

  Dzień Dobry,
  Od września 2018 roku mam orzeczenie o niepełnosprawności stopień umiarkowany. Jestem osobą pracującą. Mój dochód roczny to 50 600. Moje pytanie brzmi , czy przy takim dochodzie mogę odliczyć ulgę za użytkowanie mojego auta?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  1. Magdalena mówi

   tak, można

 48. Kasia mówi

  Dzień dobry,
  mam pełnoletnią córkę ze stopniem niepełnosprawności na stałe. Jest to II stopień osób niewidomych. Ma niepełnosprawność od dziecka i w tej chwili pobiera na stałe rentę socjalną.
  Moje pytanie brzmi: czy ona czy ja możemy korzystać z ulgi za przewodnika 2280 i ulgi na samochód 2280 jeśli ona jest współwłaścicielem auta ?
  Z góry dziękuję za odpowiedż.

  1. Magdalena mówi

   Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć:

   osoby niepełnosprawne lub
   • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne
   i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

   – ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

   Jeśli córka sama rozlicza się, to ona tylko korzysta z ulgi rehabilitacyjnej

   1. Kasia mówi

    Ona ma tylko PIT z ZUS, więc mogę go rozliczyć jeszcze raz i odjąć tam ulgę na przewodnika i na samochód? Dobrze to rozumiem.
    W ogóle serdecznie dziękuję za wcześniejszą odpowiedż,
    pozdrawiam.

    1. Kasia mówi

     Ponawiam pytanie Pani Magdo .

     1. Magdalena mówi

      tak, można, albo jeśli jest na utrzymaniu Pani i nie przekracza 12krotności renty socjalnej – to wtedy Pani odlicza ulgę rehabilitacyjną

 49. Mariusz mówi

  Witam, w mojej rodzinie tylko ja pracuję i osiągam dochód, żona opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem i sama też posiada stopień niepełnosprawności. Czy w tej sytuacji oboje z żoną możemy odliczyć ulgę 2×2280 z tytułu używania samochodu, czy tylko ja bo żona nie ma dochodu.
  Drugie pytanie jeżeli tylko ja to mogę skorzystać z odliczenia, to czy mogę wpisać jako swoje odliczenie kwotę 4560 ponieważ mam na utrzymaniu dwie osoby niepełnosprawne, żonę i dziecko.

  1. Magdalena mówi

   tylko jeden limit – maksymalnie 2280zł z tyt. używania auta może mieć podatnik posiadający dochody, więc tylko Pan może odliczyć

 50. Jurek B mówi

  Proszę o podanie prawidłowej podstawy prawnej bo te pod artykułem nie bardzo dotyczą ulg rehabilitacyjnych

  1. Magdalena mówi

   jak najbardziej dotyczą. Ten artykuł rozszerza temat wydatkowania z tyt. użytkowania samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wszystko o uldze rehabilitacyjnej można znaleźć w ustawie o p.d.o.f. , który jest wymieniony pod artykułem. Natomiast o ogólnych zasadach ulgi rehabilitacyjnej i ulgi prorodzinnej i co wchodzi w ulgę rehabilitacyjną poza użytkowaniem auta, jest osobny artykuł i też tam są wymienione podstawy prawne w tym główna – ustawa o p.d.o.f. https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/ulga-rehabilitacyjna-i-prorodzinna-poradnik-2019/?fbclid=IwAR2PrQhHF7KvgZq6FPl-u-ga7qBfCPou8BxZn2oXBtPSTFbvKUqs0SrGfRI

 51. Iwona mówi

  W mojej rodzinie tylko mąż pracuje ,który jest osoba niepełnosprawną .Ja pobieram świadczenie pielęgnacyjne na córkę która ma rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny ,druga córka tez jest niepełnosprawna na naszym utrzymaniu.Włascicielem samochodu jest mąż, czy może odliczyć ulgę samochodową na siebie i na każdą córkę to znaczy 3razy po2280zł?

  1. Magdalena mówi

   Córka pobierająca rentę socjalną może sama rozliczyć się z ulgi rehabilitacyjnej, ale jeśli nie jest właścicielem czy współwłaścicielem auta, to nie może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku jakim jest użytkowanie auta. Mąż ma tylko jeden limit – 2280zł, jeśli ON będąca na jego utrzymaniu nie przekracza 12krotności renty socjalnej, to wtedy tyle może odliczyć maksymalnie…

 52. Alicja mówi

  Dzień dobry, czy w roku 2019 jeśli dochód przekracza podaną kwotę na rok 12357,60 to nie można odliczyć ulgi? Dobrze rozumiem? Mamy samochód jesteśmy współwłaścicielami samochodu ja i mąż, ja jestem niepełnosprawna i dziecko mamy niepełnosprawne. Jak w takiej sytuacji wyglądałaby ulga?

  1. Magdalena mówi

   ten limit dotyczy tylko ON z dochodami i będącymi pod opieką rodzica. Rodzic, który by chciał skorzystać z odliczeń z tyt. ulgi rehabilitacyjnej z powodu opieki nad ON musi wziąć pod uwagę wtedy limit dochodów podopiecznego, czyli On nie może mieć wtedy przekroczonej kwoty 12krotności renty socjalnej

 53. Józef mówi

  Mam 3 stopien niepełnosprawnosci (lekki),jestem wlascicielem auta,pobieram z ZUS najniższą emeryturę.Czy mogę odliczyć ulge na samochod w kwocie 2280 zl? Rozliczenie indywidualne z U Skarbowym.

  1. Magdalena mówi

   tak, najbardziej – “Od 1 stycznia 2018 roku według nowych przepisów wydatki na auto może odliczyć każdy, kto ma orzeczoną niepełnosprawność lub jego opiekun.”

 54. Grzegorz mówi

  Witam jestem osobą z lekkim stopniem niepełnosprawności od 2 lat mam je i pracuje na pełny etat czy mogę odliczyć ulge rechabilitacyjną na samochód,jestem jego włascicielem.

  1. Magdalena mówi

   tak

 55. Albert mówi

  W tekście jest napisane:
  “– W przypadku posiadania np. dwójki dzieci niepełnosprawnych również można odliczyć od dochodu podwójną kwotą, czyli 4560 złotych.” – jest to oczywiście błąd. Będąc rodzicem dwójki dzieci z orzeczeniem dowiadywałem się w US w informacji telefonicznej jaką kwotę mogę wpisać w pit O w polu ulgi rehabilitacyjnej i to jest kwota 2280,00 zł, czyli zwrotu z tego wychodzi od dochodu 18% – ok 410 zł. Nie ma możliwości jeden podatnik odliczyć podwójnej kwoty nawet jak jest rodzicem dwójki dzieci z orzeczeniem.

  Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   bo dotyczy to rodziców posiadających dzieci. Każdy podatnik ma swój limit 2280zł. Jeśli rodzice posiadają dwójkę dzieci niepełnosprawnych to mają podwójną ulgę 4560zł, czyli oznacza to, że matka odlicza 2280zł i ojciec odlicza 2280zł. Oczywiście, jeśli oboje mają dochody

 56. Wanda mówi

  Czy dobrze zrozumiałam iż powyższe zmiany dotyczą dochodów od 1stycznia 2017 i czy w związku z tym mozna. z tego powodu złożyć w US korektę zeznania PIT za 2017r

  1. Magdalena mówi

   zmiany dotyczą poszerzonej listy osób uprawnionych do odliczenia używania auta w ramach ulgi rehabilitacyjnej. 12krotność renty socjalnej to zmiana od tego roku.

 57. Ania mówi

  bardzo proszę o podpowiedź. Mam 2 dzieci z orzeczeniem starszy syn skończył 16 lat i ma stopien lekki, młodszy poprostu orzeczenie, z mężem mamy rozdzielność majątkową, samochód zarejestrowany jest na mnie, mój dochód za 2018 to nieco ponad 16000 zł, męża ok 8000zł ( przez pół roku był na świadczceniu opiekuńczym) rozliczamy się oddzielnie. z tego co przeczytałam ja mam za wysoki dochód aby odliczyć ulgę samochodową, natomiast mąż nie ma na siebie zarejestrowanego auta. Czy w takiej sytuacji możemy skorzystać z tej ulgi, ewentualnie w jakiej kwocie??

  1. Magdalena mówi

   nie podatnik, tylko osoba która ma dochody i ma orzeczenie i jest pod opieką podatnika. W tym przypadku. Tylko Pani może odliczyć maksymalnie 2280zł z tyt. używania samochodu, bo mąż nie jest współwłaścicielem auta.

 58. Lena mówi

  Witam Pani Magdaleno,

  co należy rozumieć pod pojęciem dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu np. rodzica? Innymi słowy co ona zawiera? Czy ta kwota 12 357,60 złotych (będąca progiem, której nieprzekroczenie uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez opiekuna) równa się przychód minus koszty uzyskania (tak stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy jest to przychód minus koszty uzyskania minus składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i ewentualnie minus ulgi ( tak orzekł w którymś ze swoich orzeczeń WSA ) ? Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   W myśl definicji pojęcia dochodu zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy, przez dochód należy rozumieć dodatnią różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania

 59. Krystyna mówi

  Witam! Czy jeśli mój przychód z emerytury wynosi 25.000,00 za 2018 rok i jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym od 06.2018, czy mogę odliczyć sobie leki i utrzymanie samochodu?

  1. Magdalena mówi

   limit dotyczy tylko w przypadku podatników, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne. Pani jako podatnik z orzeczeniem o niepełnosprawności jak najbardziej może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

 60. Agnieszka mówi

  Witam. Mama posiada orzeczenie o niepełnosprawności. w domu jest samochód a właścicielem jest tata. czy dobrze rozumie że mama może skorzystać z odpisu 2280, ponieważ rodzice mają wspólnotę majątkową?
  w tym samy domu mieszka jeszcze córka ich tez z orzeczeniem. czy jeśli jej dochody nie przekroczą kwoty 12357,60 to tato również będzie mógł odliczyć 2280 jako opiekun osoby niepełnosprawnej? Tato pracuje, mama ma emeryturę. Czy wystarczy tylko że ta córka mieszka razem z nimi w gospodarstwie domowym wspólnym ale jest samodzielna i nie jest ubezwłasnowolniona, bo nie rozumie jak to jest z dziećmi dorosłymi 31 lat a posiadającymi orzeczenie . Nie ma żadnych dokumentów że tato jest jej opiekunem.

  1. Magdalena mówi

   1) tak, mama może odliczyć używanie auta i ma swój limit 2280zł
   2) córka z orzeczeniem jeśli nie ma przekroczonego dochodu 12 krotności renty socjalnej i jest na utrzymaniu rodziców, to tata może odliczyć 2280zł

 61. Katarzyna mówi

  Czy pobierając z ZUS rentę z powodu częściowej niezdolności do pracy , mogę dokonać odliczenia? (jestem właścicielem samochodu).
  Nie posiadam orzeczenia z MOPS.

  1. Magdalena mówi

   tak

 62. Agnieszka mówi

  Witam.
  Czy jeśli mama ma orzeczenie to może odliczyć ulgę rehabilitacyjną 2280, a tato jako współmałżonek osoby niepełnosprawnej (mama ma dochód ok.10700)również bo ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną?Prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, razem składają pit, ale w dowodzie rejestracyjnym właściciel to tylko tata. Czy w ich pit będzie kwota 4560?

  1. Magdalena mówi

   można dokonać odliczenia tylko raz jak jest w gospodarstwie domowym jedna osoba z orzeczeniem.

 63. Stasia mówi

  Dzień dobry
  Mąż od 2014 roku miał rentę .Miał również orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Do tej pory nie korzystał z odliczeń na leki i ulgi rehabilitacyjnej- samochód. W 2018 r zbieraliśmy faktury za leki do odliczenia. W czerwcu 2018 r zmarł. Chciałam rozliczyć się ze zmarłym mężem i odliczyć leki a tu dowiedziałam się, że mogę jeszcze odliczyć ulgę za korzystanie przez niego auta (jeździł na badania, do szpitala itp. )Czy mogę skorzystać z tych obu ulg? Mąż był właścicielem auta a ja współwłaścicielem. Czy mogłabym zrobić korektę do PIT w 2017r. z ulgą rehabilitacyjną za samochód? W 2017 r. rozliczaliśmy się wspólnie. Cały ten czas auto było eksploatowane na potrzeby choroby męża.Dziękuję za odpowiedź .Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   w obu przypadkach odpowiadam TAK, można

   1. Stasia mówi

    Rozumiem ,że mogę też zrobić korektę za 2017 rok i odpisać ulgę na samochód w dochodzie męża mimo że nie żyje?

 64. Jacek mówi

  Witam wszystkich,
  żona jest w trakcie leczenia raka piersi. Po masektomii otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności, z dniem 5.12.2018. Moje pytania:
  – czy ulga za używanie samochodu przysługuje w pełnej kwocie za rok 2018 ?
  – jeżeli jestem jedynym właścicielem 2 samochodów (dane z dowodów rejestracyjnych), a żona używa obu do dojazdu do lekarzy/rehabilitację, to czy możemy odpisać 2 x 2280 ? (pełna wspólność majątkowa) Jeżeli tak to na wspólnym zeznaniu każde odpisuje po 2280? Żona pracowała do października i jej dochody przekraczają ww limity.

  Z góry dziękuję i życzę powrotu do zdrowia.

  1. Magdalena mówi

   podatnikowi przysługuje jeden limit na używanie auta – 2280zł. Jeśli Państwo macie oboje dochody, wspólność majątkową, ale tylko jedno z Was ma orzeczenie to tylko osoba z orzeczeniem może odliczyć maksymalnie 2280zł w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Pytanie jeszcze od kiedy jest uznana niepełnosprawność? Data jest podana w orzeczeniu w pkt. III.

 65. Ela mówi

  Oboje rodziców mają rentę grupę 1-szą. Mają pod opieką prawną pełnoletnią niepracującą córkę z orzeczeniem. Tata ma samochod, nie mają rozdzielnosci majątkowej. Czy rodzice mogą odliczyc ulgę( na samochod) na siebie, a ja jako siostra ( mieszkająca i utrzymująca również z rodzicami, mająca auto, wożąca siostrę do lekarzy, na zabiegi lecz nie jestem opiekunem prawnym) mogę odliczyc ulgę na siostrę ?

  1. Magdalena mówi

   Pani jako siostra nie może odliczyć, bo nie utrzymuje Pani siostry. Rodzice mogą odliczyć każde z nich po 2280zł

 66. Krzysztof mówi

  Witam.
  Proszę o informację, czy:
  – w kwestii ubezpieczenia auta mogę uwzględnić całkowity poniesiony koszt zakupu polisy (pakiet AC/OC/NNW/Assistance) czy też jedynie samą składkę OC? Nadmienię, że całkowita składka roczna mieści się w limicie 2280 zł,
  – mogę, w przypadku jakiejś drogiej naprawy “podzielić się” kosztami z żoną (współwłaścicielką pojazdu)? Jeśli tak, to w jaki sposób (np. osobne faktury na części i robociznę)?

  1. Magdalena mówi

   pytanie kto ma orzeczenie o niepełnosprawności? Nie ma znaczenia jakie to są koszty. Od ubiegłego roku nie ma wykazywania kosztów utrzymania kosztów. Nie można “dzielić się” kosztami jak tylko jedna osoba jest uprawniona do ulgi rehabilitacyjnej.

   1. Mariusz mówi

    Orzeczenie o niepełnosprawności ustalono od 05.10.2018. W jakiej kwocie (wysokości) przysługuje odliczenie ?

    1. Mariusz mówi

     Niepełnosprawność istnieje od – nie da się ustalić

 67. Anna mówi

  Witam. Moja mama mieszka i utrzymuje swoja 92 letnia matke bo emerytura babci w 3/4 idzie na leki.. babcia ma I grupę i wymaga stałej opieki w tym transportu. Mama ma auto ( zarejestrowane tylko na siebie) i chciałaby odliczyć ulgę za użytkowanie pojazdu jako osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Pytanie 1: czy musi dopisać babcie jako wspolwlasciciela pojazdu bo wdg mnie wystarczy że to mama jest właścicielem I utrzymuje babcie. Babcia ma dohod mniejszy kiz 12400. Pytanie 2: czy jeśli dopisze babcie w lutym 2019 to może rozliczyć ulgę za 2018 rok..pewnie Nie? Pozdrawiam 🙂

  1. Magdalena mówi

   Babcia musi być współwłaścicielem auta by można było u niej odliczyć ulgę rehabilitacyjną. Jeśli nie przekracza dochodu 12krotności renty socjalnej to mama może odliczyć, jeśli faktycznie z nią mieszka i ją utrzymuje.

 68. Tomasz mówi

  Witam , chciałem się zapytać o taką sprawę, czy mając teściów a mojej żony rodziców , z 1 grupa bo są całkowicie niewidomi , oczywiście mieszkamy razem i posiadam 2 auta i oczywiście wszędzie z nimi jeżdżę ale nie mam ich w dowodzie rejestracyjnym A chciałbym to zmienić i ich dopisać jako współwłaścicieli aby skorzystać z ulgi , czy jest to możliwe i co muszę zrobić . Ja jestem jedynym właścicielem swych aut i też pytanie czy muszę np. Rozpisać teściów rozpisać na dwa auta czy mozna na jedno .

  1. Magdalena mówi

   żeby oni mogli odliczyć używanie auta, to muszą być współwłaścicielami. Jak to Pan zrobi, żeby było dobrze to już Pan musi zdecydować. Można ich oboje mieć w dowodzie przy jednym aucie. Niestety trzeba zrobić tu przekazanie darowizny.

 69. Ania mówi

  Witam…
  Od 2 listopada 2017 roku do 2 maja 1018przebywałam na zwolnieniu lekarskim z powodu odwarstwienia siatkówki w oku ( byłam operowana), następnie lekarz zdecydował o przedłużeniu zwolnienia zasiłkiem rehabilitacyjnym, na którym przebywam nadal do27 kwietnia 2019. 18 grudnia otrzymałam oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę ( zatrudniona byłam na umowę o pracę na czas nieokreślony). Od 21 maja 2018 roku posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 04- O oraz 11- I. Jestem współwłaścicielem samochodu, mąż pracuje. Czy mogę ubiegać się o tę ulgę? Czy ulgę otrzymam tylko wtedy gdy mój dochód nie przekroczy 12357,60 zł na rok ( brutto czy netto?)
  Kolejne pytanie:
  Moi rodzice posiadają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Są właścicielami samochodu osobowego. Czy przysługuje im ta ulga?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  1. Magdalena mówi

   w obu przypadkach – Tak, można

 70. Anonim mówi

  dziecko niepełnosprawne, auto kupione po ślubie, w dowodzie wpisany wlasciciel -mąż.
  Rozliczaja sie osobno. Czy każdy z nic może skorzystac z Ulgi (samochód)???

  1. Magdalena mówi

   jeśli jest wspólność majątkowa to każdy z nich ma swój limit po 2280zł na używanie auta.

 71. Nicola mówi

  witam!
  mamy dziecko niepełnosprawne, rozliczamy się osobno. Auto zostało kupione po ślubie. Czy każdy z nas może odliczyć ulgę (samochód)? czy coś się zmieniło od 2019r?

  1. Magdalena mówi

   jeśli jest wspólność majątkowa to każdy z nich ma swój limit po 2280zł na używanie auta.

 72. kinga mówi

  witam mam.dziecko niepełnosprawne i sama posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności czy jeśli ja i córka dojeżdżamy do lekarzy męża samochodem to rozliczając sie osobno czy ja mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjna na siebie a mąż na córkę pełną kwotę?

  1. Magdalena mówi

   jeśli jest wspólność majątkowa to każdy z nich ma swój limit po 2280zł na używanie auta.Pani odlicza za siebie, mąż wtedy za córkę

 73. Rena mówi

  Witam
  Jestem osobą niepełnosprawną, obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym. W 2018 r uzyskałam około 11 tyś. dochodu. Rozliczam się wraz z współmałżonkiem – mamy wspólnotę, jestem współwłaścicielem samochodu. Czy o ulgę na samochodach mogę ubiegać się ja 2280 zł oraz również mój mąż, skoro jestem na jego utrzymaniu ponieważ mój dochód nie przekroczy 12357,60 zł na rok? Czy możemy odpisać 2 x 2280 w sumie 4560??

  1. Magdalena mówi

   tylko raz. Ulga dotyczy jednej osoby niepełnosprawnej. Podwójna by byłaby wtedy, kiedy w gospodarstwie domowym jest więcej niż jedna osoba niepełnosprawna

 74. Izabela mówi

  Witam,
  Proszę o wyjaśnienie ja jestem osobą niepełnosprawną o stopniu lekkim, nie pracuje, za zeszły rok nie mam dochodu, mój mąż pracuje i jestem na chwilę obecną na jego utrzymaniu. Ja jestem właścicielem samochodu a mój mąż współwłaścicielem, rozliczamy się wspólnie i czy w związku z tym możemy odliczyć ulgę 2280zł? i do kogo ona ma być przypisana do mnie czy do męża?

  1. Magdalena mówi

   na męża przypisana kwota 2280zł

 75. Agacia mówi

  Witam !
  Jak zwykle mam trudne pytanie, mamy z małżonkiem dwóch synów dorosłych, starszy ma niepełnosprawność przed 16 r.ż. jeszcze do czerwca tego roku w – w decyzji o orzeczeniu, a młodszy miał orzeczoną niepełnosprawność przed 16 r.ż. do czerwca ubiegłego roku – nie zgodził się na przedłużenie – chce być zdrowy. Starszy syn miał studia nie przeszedł semestru skreślili go z listy 12.12.2018 r. podjął pracę – sam się rozlicza – dochód ok. 7 tyś. czy też może odliczyć sobie ulgę rehabilitacyjną na używanie samochodu? Darowałam mu samochód 07.11.2018r. dojeżdża do pracy jest właścicielem – wyremontował go.
  Drugi syn uczy się, nie ma prawa jazdy woziliśmy i wozimy go wszędzie z małżonkiem, drugim autem którego jesteśmy współwłaścicielami. Czy my pracujący rodzice możemy oboje odliczyć ulgę po 2280 zł?

  1. Magdalena mówi

   starszy może odliczać, za młodszego tylko za 2018 rok można odliczać, chyba, że zmieni zdanie i będzie miał orzeczenie o niepełnosprawności w tym roku

 76. Joanna mówi

  Dzień dobry. Mam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W dowodzie rejestracyjnym jest wpisany tylko mąż, ale mamy wspólność ustawową. Czy mogę odliczyć 2280?

  1. Magdalena mówi

   tak

 77. Elżbieta mówi

  od 15.11.2018 mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z dopiskiem, że nie ustalono daty niepełnosprawności .Czy mogę odliczyć za 2018 pełną kwotę za samochód 2280 zł.

  1. Magdalena mówi

   jeśli nie jest ustalona data od kiedy jest niepełnosprawność to lepiej mniejszą kwotę odliczyć za używanie auta.

 78. Mariusz mówi

  Witam
  Oboje z żoną mamy dochód i opiekujemy się synkiem z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadamy dwa samochody jeden na mnie a drugi jest na tatę żony a żona jest jego współwłaścicielem czy możemy oboje skorzystać z uli czy tylko ja.
  Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   oboje mogą odliczyć do wysokości swojego limitu, czyli do 2280zł

 79. Mariusz mówi

  Witam
  Oboje z żoną mamy dochód i opiekujemy się synkiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Posiadamy dwa samochody jeden jest na mnie a drugi na teścia a żona jest współwłaścicielem czy oboje możemy skorzystać z ulgi czy tylko ja. I jeszcze jedno pytanie synek orzeczenie o niepełnosprawności posiada od września 2018 roku czy ulga przysługuję na cały rok czy dzielimy ją na miesiące.
  Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   zależy od kiedy jest niepełnosprawność. Można to odczytać z orzeczenia o niepełnosprawności z pkt. IV

 80. ab mówi

  Przeczytałam tyle komentarzy, że powstał mętlik w głowie. Mam mamę z orzeczeniem o niepełnosprawności, która nie posiada samochodu, ale mieści się w limicie . Utrzymujemy ją razem z mężem, mamy samochód . Oboje mamy dochody z emerytury. Co z ulgą rehabilitacyjną? Mogę odliczyć tylko ja, czy mąż też?

  1. Magdalena mówi

   Tylko Pani może odliczyć.

 81. Monika mówi

  Witam, posiadam lekki stopień niepełnosprawności, jestem w związku małżeńskim ale właścicielem samochodu jest mój tata a ja jestem współwłaściciel czy mogę odliczyć kwotę 2280 ?
  I czy nie ma to znaczenia że w 2018 roku byłam w ciąży i nie korzystam z rehabilitacji ale z samochodu tak.

  1. Magdalena mówi

   może Pani odliczyć

 82. Wioletta mówi

  Witam ,mam stopień niepełnosprawności w stopniu lekkim,jeden syn ma orzeczenie do 16 roku życia ,starszy ma 18 lat i stopień tez lekki ,samochód mam na siebie zarejestrowany,Rozliczamy się z mężem wspólnie,ile razem 2280 mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym.Czy jest możliwa korekta z wczesniejszych lat bo odliczyłam tylko raz ogólnie 2280 za wszystkich,proszę o poradę.

  1. Magdalena mówi

   jeśli nie ma rozdzielności majątkowej, to Pani ma swój limit – 2280zł, a mąż za dzieci swoim limitem – 2280zł. Jeśli chodzi o korektę, to według nowych przepisów za 2017 rok można też odliczyć. Za poprzednie lata to można, jeśli spełniało się warunki obowiązujące wówczas ustawy przed zmianą

 83. Iwona mówi

  W rozliczeniu za 2017 rok nie skorzystałam z ulgi. Czy w rozliczeniu za w 2018 rok mogę odliczyć podwójną kwotę, czyli 4560 zł?

  1. Magdalena mówi

   za mało informacji mam. Podwójna ulga, to wtedy kiedy jest dwóch podatników spełniających wyżej wymienione warunki opisane w artykule/w ustawie.

 84. Marta mówi

  Witam, jestem osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem LEKKIM od czerwca 2017 r. oraz jestem właścicielem samochodu od lipca 2018 r. Pracuję na pełen etat umowa o pracę. Dochód roczny ok 25000 zł.
  1. Czy przy takim dochodzie mogę odliczyć ulgę za użytkowanie mojego samochodu?
  2. Czy dany przepis obowiązywał przy rozliczeniu za rok 2017 ?

  1. Magdalena mówi

   1. tak
   2. Tak obowiązywał ten przepis. Jednak jeśli nie była Pani właścicielem lub współwłaścicielem auta w 2017 roku, to nie może Pani odliczyć wydatku jakim jest używanie samochodu

 85. Zbigniew mówi

  Orzeczenie o niepełnosprawności mam od 07.09.2018r. Czy mogę skorzystać z pełnego limitu ulgi za samochód ?

  1. Magdalena mówi

   pytanie od kiedy jest niepełnosprawność? Można sprawdzić w orzeczeniu w pkt. IV

 86. Jerzy mówi

  Żona rencistka z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
  Auto zarejestrowane na nią . W 2017r. rozliczaliśmy się wspólnie(ja byłem podatnikiem) ale nie uwzględniliśmy w odliczeniach ulgi rehabilitacyjnej na samochód. W 2018 r. żona zmarła.Czy mogę zrobić korektę do PIT za 2017 rok i odliczyć 2280zł. ulgi rehabilitacyjnej mimo,że żona nie żyje?

  1. Magdalena mówi

   tak, również można odliczyć w 2018 roku, bo ma Pan prawo wspólnie się rozliczyć ze zmarłą żoną

 87. Jerzy mówi

  Żona rencistka z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
  Auto zarejestrowane na nią . W 2017r. rozliczaliśmy się wspólnie(ja byłem podatnikiem) ale nie uwzględniliśmy w odliczeniach ulgi rehabilitacyjnej na samochód. W 2018 r. żona zmarła.Czy mogę zrobić korektę do PIT za 2017 rok i odliczyć 2280zł. ulgi rehabilitacyjnej mimo,że żona nie żyje?

 88. Stefan mówi

  Posiadam lekki stopień niepełnosprawności – korzystam z samochodu który jest zrejstrowany jako
  środek trwały w mojej jednosobowej firmie a działalnosć zawiesiłem od 1 maja 2018 na 2 lata . Czy moge korzystać z ulgi ?

 89. Artur mówi

  Czy mogę skorzystać z ulgi jeśli kupiłem samochód, posiadam fakturę zakupu lecz go nie przerejestrowałem na siebie?

 90. Jacek mówi

  Mamy oboje z żoną lekki stopień, tylko ja pracuje, żona na moim utrzymaniu wspólnie się rozliczamy, czy ulgę na auto (w dowodzie rejestracyjnym tylko ja jestem ) możemy rozliczyć osobno oboje ?

  1. Magdalena mówi

   Tylko Pan może odliczyć, bo żona nie ma dochodu

 91. Jacek mówi

  Mamy oboje z żoną lekki stopień, tylko ja pracuje, żona na moim utrzymaniu wspólnie się rozliczamy, czy ulgę na samochód (w dowodzie rejestracyjnym tylko ja jestem ) możemy rozliczyć osobno oboje ?

 92. Piotr mówi

  Dzień dobry,
  Żona oraz ja pracujemy.
  Mamy dwoje dzieci z orzeczniam o niepełnosprawnosci oraz dwa samochody.
  Rozliczmy PIT osobno.
  Jakie maksymalnie kwoty mozmy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej – używanie samochodu osobowego

  1. Magdalena mówi

   przy rozliczeniu rozdzielnym, każdy podatnik ma swój limit na używanie auta 2280zł. W zeznaniu dobrze by było mieć też jedno z dzieci, ponieważ dotyczy to dzieci ulga rehabilitacyjna z powodu niepełnosprawności. Innymi słowy, żona odlicza 2280zł i Pan – 2280zł z tyt. używania auta w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 93. Marek Mówi mówi

  Mam pytanie opiekujemy się razem z żoną jej siostrą , która posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
  o niepełnosprawności – że jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ,nie posiada samochodu i nie jest współwłaścicielem, nie przekracza ustalonego limitu dochodu czy może odliczyć ulgę na używanie samochodu gdyż wszędzie z nią jeździmy – przychodnie lekarze specjaliści itp.

  1. Magdalena mówi

   nie, bo nie jest właścicielem ani współwłaścicielem auta.

 94. jacek mówi

  Witam.
  Jestem osobą niepełnosprawną samotnie wychowującą dziecko.Z uwagi na niskie dochody,9123zł rocznie nie moge w pełni odliczyc ulgi na dziecko i rehabilitacyjnej.W jaki sposób odzyskac nie wykorzystane ulgi?
  Z góry dziekuje.

  1. Magdalena mówi

   odliczając ulgę rehabilitacyjna i ulgę prorodzinną, dostaje Pan zwrot nadpłaty podatku oraz całą ulgę na dziecko

 95. KRZYSZTOF mówi

  Opiekuję się niepełnosprawną 95-cio letnią matką, Jej dochód przekracza 12 tyś. Czy w takiej sytuacji nie mogę nic odliczyć ? Oczywiście mama nie jest wpisana jako współwłaściciel samochodu.
  Czy mam rozumieć, że niepełnosprawny właściciel z dochodem np. 100 tyś ma taką możliwość. Jeśli tak jest to Sejm powinien ciś z tym zrobić.

  1. Magdalena mówi

   jeśli się opiekuje ON, który ma więcej niż 12krotność renty socjalnej, to podatnik nie może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Natomiast ON spełniający wszystkie warunki do ulgi rehabilitacyjnej, może odliczać.

 96. Sebastian mówi

  Witam mam Tatę który jest inwalidą z 1 grupą niepełnosprawności od 1977 roku.Jest sparaliżowany i ostatnio przyplątała się jeszcze czerwienica, padaczka i wiele innych chorób . Kwota dochodu Taty przekracza 12357,60 zł. Tata ma 70 lat i mieszka z Mamą, ale wymaga ciągłej opieki a Mama sama nie daje rady, więc ja jestem na każdy telefon nawet w nocy przyjeżdżam i pomagam. Tata nie ma zarejestrowanego na siebie samochodu ponieważ jego stan jest zły i nie zawsze poznaje kto ja jestem dlatego samochód który był na tatę został sprzedany jak jeszcze co do niego trafiało .Samochód jest na mnie. Kto może odliczyć sobie ulgę przeznaczoną na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Ja mieszkam kilkanaście kilometrów od rodziców z żoną i synem ale codziennie jestem u rodziców w celu pomocy mamie nakarmić tatę przebrać , przewinąć, ogolić zrobić potrzebne zakupy, przywieź leki, pampersy, zawieść krew do laboratorium , czasami wożę tatę na transfuzję krwi do szpitala jak jest zbyt wysokie stężenie Hemoglobiny.

 97. Seba mówi

  Witam mam Tatę który jest inwalidą z 1 grupą niepełnosprawności od 1977 roku.Jest sparaliżowany i ostatnio przyplątała się jeszcze czerwienica, padaczka i wiele innych chorób . Kwota dochodu Taty przekracza 12357,60 zł. Tata ma 70 lat i mieszka z Mamą, ale wymaga ciągłej opieki a Mama sama nie daje rady, więc ja jestem na każdy telefon nawet w nocy przyjeżdżam i pomagam. Tata nie ma zarejestrowanego na siebie samochodu ponieważ jego stan jest zły i nie zawsze poznaje kto ja jestem dlatego samochód który był na tatę został sprzedany jak jeszcze co do niego trafiało .Samochód jest na mnie. Kto może odliczyć sobie ulgę przeznaczoną na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Ja mieszkam kilkanaście kilometrów od rodziców z żoną i synem ale codziennie jestem u rodziców w celu pomocy mamie nakarmić tatę przebrać , przewinąć, ogolić zrobić potrzebne zakupy, przywieź leki, pampersy, zawieść krew do laboratorium , czasami wożę tatę na transfuzję krwi do szpitala jak jest zbyt wysokie stężenie Hemoglobiny.

 98. Marcin mówi

  Witam serdecznie. Ja już się rozliczyłem z fiskusem. ale dostałem tylko 1750 zł zwrotu. Mam orzeczoną grupę o niepełnosprawności. Odliczałem ulgę na dziecko i ulgę rehabilitacyjną. Wpisałem koszty poniesione na lekarstwa + ulga na samochód. Program wyliczył mi zwrot 1750 zł.

  1. Magdalena mówi

   nie mogę powiedzieć ile powinno być do zwrotu skoro nie widzę Pańskiego zeznania podatkowego.

 99. Milena mówi

  witam,

  a jeśli auto zakupiłam 29.12.2018 roku , posiadam orzeczenie, czy mogę rozliczyć ulgę w calości pomimo, że auto zostało zarejestrowane dopiero 29.12.2018 ?

  1. Magdalena mówi

   tak, można

 100. ZOFIA mówi

  mam dochodu- 12 000 zł jestem osoba niepełnosprawną w stopniu lekkim, na utrzymaniu męża, mamy wspólność majątkową. Na męża jest zarejestrowany samochód. Czy ja mogę odliczyć ulgę na samochód -2280 a mąż odliczyć mnie jako osobę pozostającą na jego utrzymaniu-2280zł?

  1. Magdalena mówi

   tylko Pani odlicza swoją ulgę

 101. Kamila mówi

  Witam, posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności od 07.05.2018. w punkcie IV pisze ze nie da się ustalić od kiedy istnieje stopień niepełnosprawności. Czy w takim razie mogę odliczyć sobie cała ulgę na kwotę 2280 pln – jestem właścicielem samochodu.
  Dodatkowo czy można odliczyć również wydatki z tytułu użytkowania sieci internetowych?

  1. Magdalena mówi

   tak, może Pani odliczyć całą ulgę. Co do odliczeń za internet, więcej napisałam tutaj: https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/ulga-internetowa-i-darowizny-zalacznik-pit-o-poradnik-2019/

 102. Dorota mówi

  Witam, mam lekki stopień niepełnosprawności. W 2018 r. uzyskałam około 30 tyś. dochodu. Jestem właścicielką samochodu osobowego, którym dojeżdzam do prac. Czy mogę skorzystać z ulgi na samochód w kwocie 2280 zł?

  1. Magdalena mówi

   tak

 103. Marek mówi

  Mam córkę w wieku 29 lat z orzeczeniem niepełnosprawności umiarkowanym od czerwca 2017
  Od 01.08.2019 otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny a od października rentę socjalną ,Czy mogę odliczyć cały rok jako ulga prorodzinna ?

  1. Magdalena mówi

   jeśli córka mieszka z Panią to można. Więcej na ten temat tutaj – https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/ulga-rehabilitacyjna-i-prorodzinna-poradnik-2019/

 104. renata mówi

  Czy ulga przysługuje również jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest na 3 lata

  1. Magdalena mówi

   ważna jest data ważności orzeczenia. Jeśli orzeczenie było ważne 3 lata i się skończyło np. w 2017 roku, to już za 2018 rok nie można odliczyć. Tu chodzi o ważność orzeczenia za okres podatkowy, za który się składa zeznanie podatkowe

 105. Andrzej mówi

  Mój wujek wozi swoim autem w różne miejsca swojego tatę z demencją 82 lata. Dziadek jest całkowicie ubezwłasnowolniony i nie jest właścicielem samochodu ani jego współwłaścicielem, bo nie może być. Wujek jest jego opiekunem prawnym, a dziadek otrzymuje emeryturę i to w jego imieniu wujek robi rozliczenie PIT. Jak w tej sytuacji wygląda sprawa odliczeń?

 106. Maciej mówi

  Witam jestem rodzicem dziecka niepelnodprawnego, niepełnosprawność datuje się od niemowlęcia. Razem z żoną nie korzystaliśmy do tej pory z ulgi rehabilitacyjne i obecnie zamierzamy dokonać zeznań podatkowych za lata 2014-2018. Jeżeli razem z żoną NIE posiadamy rozdzielczości majątkowej, dziecko od urodzenia pozostaje na naszym utrzymaniu to rozumiem, że w każdym roku przysługuje nam maksymalny limit? Dodatkowo w przeciągu okresu zawsze posiadalismy dwa auta których to jesteśmy wspolwlascicielami. Niestety dla jednego z aut nie posiadamy dowodu rejestracyjnego gdyż zostało w roku 2016 sprzedane. W związku z powyższym czy umowy nabycia jak i sprzedaży gdzie stroną jestesmy obydwoje z żoną wystarczy na ewentualne poświadczenie współwłasności i mozliwosc skorzystania z podwójnego limitu w roku 2016? Czy w przypadku lat 2014-2016 dla których istniał obowiązek udokumentowania poniesionych wydatków na dowoz dziecka na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w przypadku kontroli mogę przedstawić wydatki na eksploatację (OC, naprawy, przeglądy, zakup opon) OBU aut? Czy nazwa zabiegów rehabilitacyjnych literalnie musi odpowiadać nazwie zabiegów na fakturze lub dokumencie poświadczający ich wykonanie (zalecenie lekarza basen A na fakturze zajęcia na basenie z elementami SI) i czy nazewnictwo literalnie tożsame z zaświadczeniem o niepełnosprawnosci ( w kontekście basenu niepełnosprawność ruchowa)? W kontekście lat 2014- 2016 i intensywności dowozu dziecka na w/W zabiegi raczej ryczałt (kilometrówka) czy wydatki uwzględniające średnie spalanie auta na km i cenę benzyny? Czy przy drugiej opcji podkładka pod poniesione wydatki mogą być fvat w 90% na mnie i jedno konkretne auto( na podstawie wynikaloby ze wydatki poniesione dotyczą jednego auta)? Chyba ostatnie czy fiat jest potwierdzeniem odbycia zabiegu leczniczo-rehabilitacyjne i jaka jest definicja tegoż zabiegu? Z góry dziękuję

  1. Madzia mówi

   Za lata 2014-2016 wymagane było i jest przy korekcie dokumenty poświadczające korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych. Musi być jasno napisane, że to są zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne lub zabiegi rehabilitacyjne, może być to sanatorium, turnus rehabilitacyjny czy też np. masaż leczniczy. W przypadku km to nie odpowiem, ponieważ to indywidualna interpretacja US, w którym się składa się zeznanie podatkowe. Ustawa nie mówi nic o km. Dalej jest wymagane orzeczenie, dowód posiadania samochodu przez podatnika, OC. Mimo sprzedaży auta, można przedstawić umowę kupna-sprzedaży fiskusowi. Co do limitu – ustawa mówi o górnym limicie, nie określa procentowo ile można odliczyć. Do 2017 też uzależnione to było od indywidualnej interpretacji US. Za rok już 2018 nie trzeba było przedstawiać dowodów na przejazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjne. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania.

   1. Maciej mówi

    Dziękuje bardzo. Resumując, w kontekście dokumentów formalnych za lata 2014-2016 jeżeli:
    1) pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności datowane na III 2015 r. z adnotacją o niepełnosprawności od urodzenia (12-C czyli całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16. rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia),
    2) skierowania od lekarza neurologa z II 2014 roku (tego samego którego zaświadczenie było podstawą wnioskowania o postawienie przed komisją o stwierdzenie niepłnosprawności) w brzmieniu: “konieczna rahabilitacja, terapia SI i terapia logopedyczna),
    3) pojedyncze faktury w ilości ponad 40 sztuk z nazwą usługi: “zintegrowana terapia: logopeda + terapia integracji sensorycznej”
    w Pani opinii jest wystarczająca przesłanką do stwierdzenia, że zabiegi rehabilitacyjne zostały zlecone i faktycznie wykonane? Czy urząd skarbowy może stwierdzić, że terapia SI to nierehabilitacja?
    Poza tym zmiana updof w przedmiotowej kwestii ulgła “liberalizacji” na początku 2018 roku ze skutkiem także zeznania podatkowego za 2017 rok. Czy w poniższej kwestii ma Pani adekwatną opinie? Pozdrawiam

   2. Maciej mówi

    Dziękuję bardzo. Niestety mam jeszcze wątpliwości.

 107. Maciej mówi

  Witam jestem rodzicem dziecka niepelnodprawnego, niepełnosprawność datuje się od niemowlęcia. Razem z żoną nie korzystaliśmy do tej pory z ulgi rehabilitacyjne i obecnie zamierzamy dokonać zeznań podatkowych za lata 2014-2018. Jeżeli razem z żoną NIE posiadamy rozdzielczości majątkowej, dziecko od urodzenia pozostaje na naszym utrzymaniu to rozumiem, że w każdym roku przysługuje nam maksymalny limit? Dodatkowo w przeciągu okresu zawsze posiadalismy dwa auta których to jesteśmy wspolwlascicielami. Niestety dla jednego z aut nie posiadamy dowodu rejestracyjnego gdyż zostało w roku 2016 sprzedane. W związku z powyższym czy umowy nabycia jak i sprzedaży gdzie stroną jestesmy obydwoje z żoną wystarczy na ewentualne poświadczenie współwłasności i mozliwosc skorzystania z podwójnego limitu w roku 2016? Czy w przypadku lat 2014-2016 dla których istniał obowiązek udokumentowania poniesionych wydatków na dowoz dziecka na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w przypadku kontroli mogę przedstawić wydatki na eksploatację (OC, naprawy, przeglądy, zakup opon) OBU aut? Czy nazwa zabiegów rehabilitacyjnych literalnie musi odpowiadać nazwie zabiegów na fakturze lub dokumencie poświadczający ich wykonanie (zalecenie lekarza basen A na fakturze zajęcia na basenie z elementami SI) i czy nazewnictwo literalnie tożsame z zaświadczeniem o niepełnosprawnosci ( w kontekście basenu niepełnosprawność ruchowa)? W kontekście lat 2014- 2016 i intensywności dowozu dziecka na w/W zabiegi raczej ryczałt (kilometrówka) czy wydatki uwzględniające średnie spalanie auta na km i cenę benzyny? Czy przy drugiej opcji podkładka pod poniesione wydatki mogą być fvat w 90% na mnie i jedno konkretne auto( na podstawie wynikaloby ze wydatki poniesione dotyczą jednego auta)? Chyba ostatnie czy fiat jest potwierdzeniem odbycia zabiegu leczniczo-rehabilitacyjne i jaka jest definicja tegoż zabiegu? Z góry dziękuję

 108. Elżbieta mówi

  Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym od stycznia 2017 r,do tej pory nie korzystałam z ulgi rehabilitacyjnej.Mój dochód(renta) za rok 2018 to 13310,-.czy mogę skorzystać z tej ulgi składając korektę za rok 2018 i czy mogę skorzystać z w/w ulgi za rok 2019 jeżeli dochód wyniesie ok 15000zł Zaznaczam że jestem współwłaścicielką dwóch samochodów.

  1. Madzia mówi

   można skorzystać ulgi rehabilitacyjnej i złożyć korektę, jeśli były na to dokumenty potwierdzające wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli chodzi o wydatek w postaci używania auta to już za 2018 rok nie było wymagane posiadania zaświadczeń o przebytych zabiegach rehabilitacyjnych. Nie odpowiem na pytania czy odliczy Pani czy nie – nie mam przed sobą Pani zeznań podatkowych i ile było potrąconych zaliczek na podatek dochodowy czy też czy były inne odliczenia.

 109. Marcin mówi

  Dzień dobry

  Żona otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności we wrześniu 2019. Czy za ten rok może skorzystać z odliczenia z tytułu użytkowania samochodu w pełnej kwocie czy też proporcjonalnie do czasu posiadania orzeczenia?

  1. Madzia mówi

   Do kwoty 2280zł można odliczyć wydatki związane z użytkowaniem samochodu. Ustawa nie mówi o proporcjonalności jak w uldze na dzieci.

 110. Krzysztof mówi

  Jestem bezrobotny, mam samochód , orzeczenie o niepełnosprawności i stały zasiłek z pomocy społecznej 640zł. Z czego mogę odliczyć ulgę ?

  1. Madzia mówi

   Nie można odliczyć, gdyż nie ma u Pana odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, chyba że jest Pan w małżeństwie… Niestety nie wypowiem się. Za mało informacji posiadam o Pańskiej sytuacji

  2. miro mówi

   kto ci dal zasilek staly nie wolno miec samochodu przy korzystaniu z pomocy spolecznej

 111. Leszek mówi

  Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (użytkowanie samochodu) za rok 2019 w przypadku gdy posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności straciło ważność w czerwcu 2019 r. i obecnie nie posiadam nowego orzeczenia.

  1. Madzia mówi

   Tak, można. Orzeczenie było ważne w 2019 roku, za który będzie Pan robił odliczenia w zeznaniu podatkowym

 112. Bartek mówi

  Bartek Mówi
  W jakiej wysokości mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód za rok 2019. Samochód posiadam od września.

  1. Madzia mówi

   maksymalnie może Pan odliczyć 2280zł, a ile Pan odliczy to już Pana decyzja i to ile miał pobranych zaliczek na podatek dochodowy itd.

 113. Joanna mówi

  Pani Magdo Tomczyk, czy są zmiany w 2020?

  1. Madzia mówi

   Tak, są zmiany. Dałam już aktualizację. Na dniach będą dalsze aktualizacje w innych artykułach.

 114. Ewelina mówi

  Pani Magdo, pytanie jestem osobą niepelnosprawną z orzeczeniem umiarkowanym, pobieram zasiłek pielęgnacyjny, nie pracuję, jestem na utrzymaniu rodziców. Mój ojciec pracuje, w 2019 roku stal sie osobą niepełnosprawną z orzeczeniem lekkim. Ojciec jest właścicielem samochodu osobowego, a ja jestem jego wspolwlascicielem. Z kolei matka rozlicza sie z ojcem, w 2019 roku pracowala z przerwami na umowe zlecenie. Czy w takim przypadku i ojciec i matka moga odliczyc każdy 2280zl, czy ojciec sam moze i za siebie i za mnie po 2280zl ?

 115. Przemek mówi

  Dzień Dobry,
  Mam niepelnosprawną córkę (4 lata). Z żoną posiadamy 2 auta. Ja pracuję, a żona pobiera świadczenie pielęgnacyjne na córkę. Rozliczam się wspólnie z żoną. Czy w takim wypadku każde z nas może w PIT wpisać samochód i skorzystać z sumarycznej ulgi 4560zł???

 116. Ola mówi

  Oboje z męzem korzystamy z samochodu ( wspólwłasność) i jeździmy na wizyty lekarskie, rehabilitację itp z niepełnosprawnym dzieckiem ( powyżej 16 r,ż.) Czy w związku z tym każdy z nas osobno może odliczyć sobie limit 2280 zł ?

 117. Paweł mówi

  Wraz z żoną jesteśmy emerytami , oboje posiadamy grupę niepełnosprawności.
  W 2019 roku osiągnąłem dochód : 34050,04 zł; natomiast żona : 20415,96 zł;
  Czy w tej sytuacji przysługuje nam prawo skorzystania z ulgi z tytułu użytkowania samochodu (koszty , paliwo ubezpieczenia itp.) ?

 118. Grzegorz mówi

  Jestem jednym ze współwłaścicieli samochodu (pozostali to córka i zięć) . Jestem osobą niepełnosprawną. Odliczam ulgę na samochód. Moja żona również jest osobą niepełnosprawną, mamy wspólność majątkową. Czy ona również może odliczyć ulgę na samochód nie będąc współwłaścicielem pojazdu ale będąc małżonkiem współwłaściciela auta?

 119. Ania mówi

  Witam, czy osoba mająca tylko rentę socjalną, nie posiadająca żadnego innego dochodu, będąca współwłaścicielem samochodu może ubiegać się o ulgę z tyt. używania samochodu?? Osoba ta posiada umiarkowany stopnień niepełnosprawności.

 120. Jurek mówi

  Witam Pani Magdo,jestem emerytem i osobą niepełnosprawną umiarkowanie 05-R. Posiadam samochód osobowy.Używam go do jazdy po lekarzach i do wyjazdów na wczasy. Pytanie jaką kwotę mogę odliczyć od podatku za rok2019. Pozdrawiam

 121. Magda mówi

  Dzień dobry Pani Magdo. W jaki najtańszy sposób (dla obu stron) z punktu widzenia podatkowego można przekazać samochód (o wartości około 13 tyś) ze Sp. z o.o. osobie niepełnosprawnej z orzeczeniem? Pozdrawiam,

 122. ewa mówi

  Mam pytanie opiekuje się synem niepełnosprawnym ,on ma rente socjalną ja nie pracuje ,opiekuje sie nim. Czy z jego renty moge odliczyć koszty samochodu . Auto jest na mnie .Syn jest ubezwłasnowolniony?. Pozdrawiam !

 123. Mariola mówi

  Dzień dobry. Bardzo proszę o informację. Jestem samotną osobą, posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, osiągnęłam przychód za 2019 r, w wysokości 47181,00 posiadam samochód i używam go do dojazdów do pracy. Czy ten przychód kwalifikuje mnie do odliczenia kosztów używania samochodu?. Nie wiedziałam o tym przepisie wcześniej i nigdy nic nie odliczałam.
  Bardzo dziękuje za odpowiedź.
  Mariola

 124. Ewa mówi

  Czy w 2020 roku zmieniła się ulga na samochód i mogą z niej skorzystać tylko osoby z II i I grupą niepełnosprawności? Z tego co przeczytałam do tej pory w innych artykułach kiedyś ulga ta przysługiwała również na III grupie. Interesuje nie to bo pierwszy rok chciałam z tego skorzystać ponieważ mam orzeczony właśnie lekki stopień. z góry serdecznie dziękuję za informację.

 125. Agnieszka mówi

  Jeżeli mam niepełnosprawne dziecko a auto jest na moją mamę mogę rozliczyć w PIT koszty samochodu

 126. Lena mówi

  Witam, dochód z renty socjalnej w roku 2019 wyniósł 14159,60 zł. Czyli kwota 13200,00 została przekroczona. Rozumiem że opiekun osoby niepełnosprawnej nie może odliczyć 2280zł na używanie samochodu ze względu na przekroczenie dwunastokrotności kwoty renty socjalnej? Pozdrawiam

  1. Asia mówi

   Witam pnkt 4 niepełnosprawność istnieje od 24 10 2019 pnkt 5 ustalony stopien niep.14 ,11 2019. Pytanie czy mogę skorzystać z całego limitu ,2 czy mogę wliczyc OC jeśli było płacone w maju ? Dziękuję

 127. ANNA mówi

  Witam. Syn ma lekki stopień niepełnosprawności od listopada zeszłego roku,w orzeczeniu pisze pkt4 niepełnosprawność istnieje od 16 roku zycia,czy mogę zrobic korektę w zeznaniach za rok 2017 i2018? oczywiście pytanie dotyczy ulgi na samochód.Jestem właścicielem pojazdu oboje z mężem się rozliczamy ,mamy wspólność majatkową jednak mąż nie posiada prawa jazdy czy w takim przypadku on również może skorzystać z tego odliczenia ?

 128. Zofia mówi

  Witam opiekuje się mama 6 lat jest osoba niepełnosprawną 1 grupa. Jest to osoba leżąca ma 84 lata pytanie czy mogę odliczyć ulgę na osobę niepełnosprawną 2280 zł

 129. Marta mówi

  Witam. Mam 28 lat. mam stopień niepełnosprawności umiarkowany od urodzenia i do końca życia. Pracuje na umowę o pracę na cały etat (nie posiadam renty). Jeżdżę samochodem rodziców (nie jestem właścicielem). czy też mogę sobie odliczyć ulgę ??

 130. Bożena mówi

  Witam mam umiarkowany stopień niepełnosprawności narząd ruchu posiadam samochód zarejestrowany na mnie ja mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjna? .Natomiast mam pytanie co do męża ma również stopień niepelnosprawnosci ale nie narząd ruchu czy na niego mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną 2280. Jest na rencie nigdzie nie pracuje ma 64 lata

  1. Madzia mówi

   jeśli samochód był zakupiony w trakcie małżeństwa lub jest mąż współwłaścicielem to oboje mogą odliczyć wydatek z tyt. użytkowania samochodu maksymalnie po 2280zł

 131. Paweł mówi

  dzień dobry

  mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim
  ( upośledzenie narządów ruchu_
  czy mogę odliczyć ulgę na samochód
  PP

 132. Madzia mówi

  tak

  1. Paweł mówi

   Witam
   Ponawiam pytanie. Oboje z żoną posiadamy decyzję o niepełnosprawności . Mój dochód w 2019 przekroczył 30 tys. w przypadku żony piwyżej 20 tys. czy w tej sytuacji przysługuje nam prawo skorzystania z ulgi na użytkowanie samochodu ??? Paweł

 133. Krystyna mówi

  Nie wiedziałam, że można odliczyć ulgę na samochód, mój mąż ma częściową niezdolność do pracy, czy mogę złożyć korektę za rok 2018?

 134. Viola mówi

  Witam,
  Mamy na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko w wieku 22 lat
  W pit 40 za 2019 rok została wliczona” 13 “.Dochód ok. 141100 przekroczył 13200. Chciałabym z mężem odliczyć wspólnie ulgę na samochód ( 4560) w naszym wspólnym rozliczeniu. Czy mogę pomniejszyć dochód z renty socjalnej dziecka o kwotę “13”?Proszę o radę.Pozdrawiam

  1. Madzia mówi

   nie można pomniejszać. Bez tego jesteście uprawnieni to ulgi rehabilitacyjnej . 13-stka jak wyżej napisałamw poradniku nie jest wliczana do dochodu przy określaniu limitu dochodowego dla podatnika utrzymującego taką osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Rencista rozliczając zaś zeznanie podatkowe musi wykazać takie kwoty przychodu i składek zdrowotnych wraz z zaliczką na p.d.o.f jak jest wykazane w PIT-40.

 135. Marzena mówi

  Moja córka ma orzeczenie o niepełnosprawności od roku 2016 do roku 2018 była na grupie III (czyli tej najniższej) . Czy prawdą jest że może złożyć korektę za używanie samochodu (jej prywatne auto) za rok 2017 ? Czy wystarczy sama korekta czy też musi pisać jakieś pismo, prośbę czy coś w tym stylu do urzędu skarbowego?

 136. Beata mówi

  Proszę o poradę. Córka jest właścicielem samochodu, Mieszkała w 2019 razem z rodzicami i prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, córka jeździła po lekarza, robiła zakupy, kupowała leki.
  Ojciec zmarł pod koniec stycznia 2019, był niepełnosprawny. Czy córka może za 2019 rok skorzystać z ulgi w kwocie 2280 zł?

  Czy można zrobić korektę rozliczenia PIT od 2015 roku jeśli nie wpisywało się w rozliczeniu rocznym tej ulgi? Córka miała cały czas samochód, mieszkała z rodzicami i ojciec miał niepełnosprawność lecz do któregoś roku, nie pamiętam jakiego, trzeba było mieć potwierdzenie jeżdżenia na rehabilitację.

 137. Katarzyna mówi

  witam . posiadam orzeczenie o niepełnosprawności od 2017 , nie pracuje, pracuje tylko mąż. czy mąż może odliczyć ulgę rehabilitacyjną na użytkowanie auta ?

  1. Madzia mówi

   tak

 138. Agnieszka mówi

  Dzień dobry, mamy pytanie odnośnie odliczenia ulgi re habilitacyjnej na samochód za 2019 rok : orzeczenie mam wydane z datą 05.11.2019 r, a niepełnosprawność mam wpisaną w orzeczeniu od 18-roku życia (mam teraz prawie 40 lat).
  1/Czy mogę odliczyć całą kwotę limitu czy 2/12 kwoty (za 2 miesiące)?
  2/Czy mogę odliczyć zakupu sprzętu rehabilitacyjnego kupionego w 2019 roku ale przed datą wydania orzeczenia?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 139. Ewa mówi

  Witam,
  chciałam się dowiedzieć do którego roku wstecz można odliczyć ulgę na samochód bez gromadzenia dokumentów potwierdzających wydatki, jeśli podatnik ma orzeczenie, jest współwłaścicielem pojazdu, pracuje na etacie. ?? i czy małżonek nie będący os. z orzeczeniem też może tą ulgę odliczyć jednocześnie ??chodzi mi o ewentualne zrobienie korekt PIT 37.

  Z góry dziękuję za odpowiedź:)

 140. Ewa mówi

  Witam serdecznie. Mam orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 10-N, 05-R. od 20 czerwca 2019r. Czy przysługuje mi ulga rehabilitacyjna w pełnej wysokości tj 2280?

  1. Madzia mówi

   maksymalna kwota to 2280zł. Od Pani zależy jaką kwotę wpisze w PIT-O

 141. Krzysztof mówi

  Witam,
  Mam drugą grupę inwalidzką orzeczenie o niepełnosprawnośći .Czy mogę odliczyć utrzymanie samochodu na podstawie faktur i paragonów na paliwo (nie korzystam z zabiegów) za rok 2019
  Mam również faktury na lekarstwa.
  Chciałbym jeszcze skorzystać z ulgi internetowej.
  Proszę serdecznie o pomoc

  1. Madzia mówi
 142. Kasia mówi

  Dzień dobry,

  posiadam lekki stopień niepełnosprawności o charakterze trwałym – symbol 11-I, a niepełnosprawność datuje się od 06.12.2004r. (orzeczenie wydane jest na stałe). Pracuję na umowę o prace i samochodu używam (jestem właścicielem pojazdu) na dojazdy do pracy i zakupy. Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną w wysokości 2280 za rok 2019 i czy mogę złożyć korektę za 2018r. Chciałabym również zapytać na jakim załączniku wykazuje się tą ulgę czy PIT-0?

  1. Madzia mówi

   Tak, może Pani odliczyć i jak najbardziej można zrobić korektę za 2018 rok. Odliczenia z tyt. ulgi rehabilitacyjnej wykazuje się w załączniku PIT-O. Gdyby był problem z zrobieniem zeznania to proszę o kontakt przez Oddech Życia. Mogę zrobić to zeznanie i korektę. Jestem księgową z uprawnieniami.

 143. Maria mówi

  Dzień dobry, rozliczam PIT37 za 2019 rok, mam II grupę i jestem współwłaścicielką auta. Rozumiem, że z tego tytułu mogę skorzystać z ulgi 2280, ale byłam w 2019 roku w sanatorium. Czy kwotę z faktury (872 zł.) mogę doliczyć do 2280 i wpisać w koszty rehabilitacyjne? I przy okazji, pisała Pani, że z takiej ulgi 2280 można skorzystać dwa razy? A co w przypadku, gdy kiedyś (3 lata temu), byłam współwłaścicielką auta i korzystałam z ulgi 2280, czy teraz po raz ostatni mogę z niej skorzystać, czy dwa lata pod rząd? Jak to rozumieć? Pozdrawiam gorąco.

 144. Diana mówi

  Bardzo proszę o podpowiedź, rodzice na emeryturach, posiadaja na utrzymaniu dwie córki niepełnosprawne na utrzymaniu . Obie pobierają rentę. Pit 40a jednej za 2019 rok wykazuje przychód 14159,60 a pit 40a drugiej córki wykazuje przychód za 2019 rok wykazuje również 14159,60 zł. CZy rodzice mają prawo do odliczenia ulgi w postaci odliczenia samochodu? DZiekuję za podpowiedź

 145. Łukasz mówi

  Witam.Razem z żoną mamy dziecko z orzeczeniem.Dziecko ma niecałe 3 lata.Ja pracuję na umowę o pracę a żona dostaje świadczenia pielęgnacyjne i siedzi z dzieckiem w domu.Jeździmy z dzieckiem 4 razy w tygodniu na rehabilitacje dość daleko od miejsca zamieszkania.Jaka kwota nam przysługuje z ulgi rehabilitacyjnej?? Jestem współwłaścicielem auta wraz z moją mama.
  Czy ta kwota 2280 to tyle się dostaję faktycznie czy tylko jakiś procent od zarobków.Teraz dostałem zwrot z US 1769 zł za rok 2019 ?? Czy to nie za mało.Ośrodek rehabilitacyjny wyliczył ponad 4 tyś zwrotu za rehabilitacje która była prywatnie? Proszę o pomoc

 146. kasia mówi

  Dzień dobry,

  chciałabym jeszcze podpytać, jak będę składała korektę za 2018 i 2019 w celu uwzględnienia ulgi rehabilitacyjnej za używanie samochodu prywatnego jakie mam wpisać uzasadnienie korekty deklaracji

 147. Halina mówi

  Jestem osobą niepełnosprawną umiarkowanie ze względu na oczy. Swój samochód sprzealismy 20sty2020 a teraz używam samochód syna czy mogę odpisać ulgę

 148. Anna mówi

  Witam, proszę o poradę w sprawie ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej użytkowania samochodu.
  Małżeństwo ma wspólnotę majątkową. Mąż w 2019 miał zarejestrowane na siebie dwa samochody – umowy kupna były podpisywane już w trakcie trwania małżeństwa, jednak tylko on widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Żona posiada stopień niepełnosprawności, więc może korzystać m.in z ulgi rehabilitacyjnej.
  Jeden z samochodów zepsuł się i został w czerwcu 2019 zezłomowany i wyrejestrowany. Drugi jest nadal zarejestrowany, ale dodatkowo jako pojazd szkoleniowy, jednak w większości użytkowany w celach prywatnych.
  W związku z problemami zdrowotnymi żony, bardzo często samochody były użytkowane w celach rehabilitacyjnych, więc małżonkowie chcieliby skorzystać z ulgi (nigdy wcześniej nie korzystali). W związku z tym mam dwa pytania
  1. Czy można odliczyć ulgę do czerwca na ten wyrejestrowany samochód? Głównie on był użytkowany w tych celach
  2. Czy można odliczyć ulgę na samochód, jeśli jest zarejestrowany jako szkoleniowy? On również był wykorzystywany w celach rehabilitacyjnych, ale w mniejszym stopniu.

 149. Waldemar mówi

  Literalnie w myśl art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia. Czy to oznacza, że z chwilą 16 urodzin niepełnosprawnego (niewidomego) syna nie mogę dłużej korzystać z tej ulgi?

 150. Jan mówi

  W roku 2019 osiągnęłem dochód 14274zł,i wpłaciłem zaliczkę na podatek dochodowy 879zł.Czy mam prawo do odliczenia ulgi w pełnej wysokości 2280zł,jeśli dokonam rozliczenia z żoną,bo mój podatek nie pokrywa tej ulgi.Czy mogę dokonać korekty za 2018r,w którym również rozliczałem się z żoną,ale nie skorzystałem z ulgi rehabilitacyjnej?

 151. Sebastian mówi

  Dzień dobry. Czy jeśli w rodzinie są 2 niepełnosprawne dzieci, to czy ojciec (oczywiście właściciel samochodu) może odliczyć po 2x 2280 za samochód dla każdego z nich czyli 4560 (matka nie ma dochodu ponieważ musi być 24 h przy dzieciach)?

 152. Gosia mówi

  Dzień dobry.
  Jesteśmy rodzicami 20letniego syna z orzeczeniem w stopniu lekkim od urodzenia. Syn jest na naszym utrzymaniu, studiuje. Nie ma zabiegów rehabilitacyjnych, wozimy go czasem do lekarza, na treningi, czy uczelnię. W związku z tym, czy oboje możemy odliczyć koszty używania samochodu? Niestety nie wiedziałam o zmianach, kiedyś było tylko dowożenie na zabiegi… i dlatego wolę się upewnić. I można zrobić korektę za 2017 i 2018 r??

 153. Ewa mówi

  Witam
  mam pytanie jestem na rencie od 5 lat i posiadam samochód czy moge zrobic korektę za rok 2018 jesli nie rozliczałam się z Urzędem skarbowym tylko dostałam pit 40A i automatycznie rozliczył mnie ZUS. Proszę o pomoc

  1. Ewa mówi

   Chodzi oczywiscie o skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na samochód w kwocie 2280 zł.

 154. ANETA mówi

  Witam ,chciałam spytać : W przypadku gdy dorosłe dziecko ma rentę socjalną ,niepełnosprawność I stopnia, jest właścicielem samochodu ,jego rodzic pracuje,tez ma samochód i dziecko jest na jego utrzymaniu ,to czy oboje mogą odliczyć w PIT ulgę na samochód do 2280? Skoro oboje rodziców mogą takiego odliczenia przy jednym dziecku dokonać?To czy tu jest analogicznie ?

 155. Alina mówi

  Witam serdecznie, czy moge posiadac samochod na grupe inwalidzka druga 05R. i gdzie trzeba sie zwrocic o zakup takiego samochodu. Malopolska.

  Pozdrawiam Alina

 156. anita mówi

  jeżeli oboje z mężem mamy umiarkowany stopień niepełnosprawności i oboje pracujemy to możemy skorzystać z odliczenia ulgi mimo,że nie jestem właścicielem pojazdu, ale mamy wspólność majątkową ?
  ponadto czy mogę dokonać takiej korekty za 2018 rok mimo,że rozliczaliśmy się osobno ?

 157. Anna mówi

  Witam. Chciałabym się dowiedzieć, czy jeżeli w orzeczeniu wydanym po raz pierwszy we wrześniu 2019 jest zapis że nie da się ustalić daty powstania niepełnosprawności, to czy można skorzystać z ulgi za cały rok (teraz to już korekta za 2019)? I złożyć korektę z uwzględnieniem tej ulgi jeszcze za 2018r (kupiony samochód)? Dziękuję za odpowiedź 🙂

 158. Anna mówi

  Witam serdecznie, mam następujące pytanie: dziecko ma wystawione orzeczenie o niepełnosprawności w 11/2016 roku ( urodzone w 2011 r.) z określeniem, że niepełnosprawność datuje się od wczesnego dzieciństwa . czy w związku z tym mam możliwość skorygowania rozliczenia rocznego za rok 2016 i wcześniejszy okres i uwzględnienia ulgi rehabilitacyjnej – używanie samochodu , nie mamy zaświadczeń o typowych rehabilitacjach, ale dziecko bardzo często chorowało i były częste wizyty u lekarzy.( oboje z mężem pracujemy i jesteśmy właścicielami aut )

 159. Krzysztof mówi

  Czy przy kupnie nowego samochodu mogę odliczyć VAT, jestem osobą niepełnosprawnym

 160. Alina mówi

  Witam serdecznie i mam zapytanie.
  Posiadam grupe inwalidzka 2. 05R. ruchowa. Posiadam prawojazdy i jestem emerytka.
  Czy moge ubiegac sie o samochod, posiadam najnizsza emeryture w kwocie 1020 zl. na reke. Jestem osoba samotna, mieszkam na wsi.
  Ze wzgledu na dalekie odleglosci, zalatwianie spraw ,zakupow, czy wyjazdy do rodziny, moge ubiegac sie o samochod na gruga drupe inwalidzka ruchowa, powiatowa. W jaki sposob, jakie dofinansowanie, jaki samochod, oraz oprzyzadowanie, jak rowniez cena samochodu i czy zmieszcze nie w cenie ktora obowizuje przy dotacji i dofinansowaniu.
  Uprzjmie prosze o odpowiedz i sprecyzowanie warukow dofinansowania i mozliwosci, oraz szansy.
  Goraco pozdrawiam Alina Ksiazkiewicz

 161. Daria mówi

  Witam.
  Oboje z mężem pracujemy. Mamy ma utrzymaniu córkę z orzeczeniem o niepełnosprawności od urodzenia (grudzień 2019). Mąż przed ślubem zakupił auto i w dowodzie rejestracyjnym widnieje jako współwłaściciel (właścicielką jest jego mama, moja teściowa), nie mamy rozdzielczości. Jak w takim przypadku możemy rozliczyć tą ulgę związaną z samochodem? Mąż tylko może czy jednak oboje?
  Pozdrawiam.

 162. Sylwia mówi

  Witam. Posiadam grupe 2, moja mama jest właścicielem samochodu a ja jestem współwłaścicielem. Rozliczać będę się z mężem który ma dochód to czy mogę z nim się rozliczyć czy tylko z mamą??

 163. Madzia mówi

  Może się Pani rozliczać z mężem. Jeśli na umowie kupna-sprzedaży jest Pani nazwisko to może Pani korzystać w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczenie wydatku na używanie auta.

 164. Madzia mówi

  Pani Dario, w opisanym przypadku tylko mąż może dokonać odliczenia używania auta w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 165. Beata mówi

  Jak skorzystać z ulgi na samochód jeśli został on sprzedany w sierpniu zeszłego roku? Czy 2280 podzielić przez 12 miesięcy, i tylko za dane miesiące odliczyć?

 166. Renata13 mówi

  Witam. Czy małżeństwo, które ma na utrzymaniu pełnoletnie dziecko, które to w roku 2020 otrzymało decyzję z zus o przyznaniu renty socjalnej od listopada 2019 (fizyczna wypłata była w 2020 r – wyrównanie), może skorzystać z ulgi na dziecko? Urząd skarbowy twierdzi, że nie, co Pani na to?

 167. Monika mówi

  Czy limit 2280 zł jest określony na podatnika (4-letni syn ma orzeczenie o niepełnosprawności), czy na samochód? Mam 2 auta, których jestem współwłaścicielem, oba używane na potrzeby syna (wożenie na zajęcia, do przedszkola, atrakcje, rehabilitacja). Mamy rozdzielność majątkową z mężem. Mąż nie może skorzystać z odliczenia bo prowadzi JDG na podatku liniowym. Ja rozliczam się wg skali podatkowej, więc mogę odliczyć ulgę. Pytanie tylko ile – 2280 czy 2 x 2280?

 168. Piotr mówi

  Proszę o informację, czy jak nie jestem właścicielem lub współwłaścicielem auta tylko użytkownikiem to mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną ?

 169. Izabela Pyta mówi

  Witam.Zawsze wpisywalam kwotę za dojazdy ( orzeczenie o niepełnosprawności) 2280 a jeżeli mąż pracowal tylko 7 miesięcy i do końca roku był na zasiłku chorobowy to wpisuje taka samą kwotę ??

 170. St. Gorczycki mówi

  Zaliczony jestem do lekkiego stopnia niepełnosprawności.Wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzecznictwa Niepełnosprawności, Orzeczony stopień ma charakter trwały i wydany na stałe. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 16.10.2008r. Nie odliczałem nigdy ulgi na samochód.W związku z powyższym , czy mogę zrobić korekty PIT, i do którego roku mogę się cofnąć aby odliczyć 2.280zł.?

 171. Żaneta mówi

  Witam, mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym na stałe, posiadam rente socjalną oraz pracuje. Mój łączny dochód roczny to kwota większa niż dwunastokrotność renty socjalnej. Czy w takim wypadku także mogę odliczyć ulge samochodową czy nie. Z góry dziękuje za odpowiedź. pozdrawiam

 172. Iza mówi

  Witam serdecznie, mam pytanie, Synek 3 lata, orzeczenie, ja pobieram na Synka świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny, czy ja też mogę odliczyć ulgę na samochód czy tylko pracujący Mąż? I jeszcze jedno – jaka faktycznie kwota po odliczeniu maksymalnej kwoty trafia do nas? Pozdrawiam.

 173. Karolina mówi

  Jeśli niepełnosprawność dotyczy mojej osoby, to czy w takim wypadku również obowiązuje mnie limit dochodu – dwunastokrotności kwoty renty socjalnej – abym mogła dokonać odliczenia za używanie samochodu?

 174. Janina mówi

  Witam ! mam 86 lat, nie mam grupy inwalidzkiej i nie mam samochodu ale jestem już pod opieką jedynej córki u której obecnie zamieszkuję. W ramach tej opieki między innymi wozi mnie swoim pojazdem na wizyty u lekarzy specjalistów i na rehabilitacje. Czy i kto może sobie odpisać odliczenie wydatków ulgi rehabilitacyjnej ?

 175. Monika mówi

  Dzień dobry. Proszę o pomoc, co w przypadku, kiedy samochód zakupiłam we wrześniu zeszłego roku? Czy tę kwotę 2.280 zł mam podzielić wg ilosci dni w roku? Czy w takim wypadku obowiązują inne zasady ustalenia limitu?
  Pozdrawiam.

 176. Ewa mówi

  Witam. Mam pytanie? Mamy z mężem 2 dzieci niepełnosprawnych od urodzenia, które są już pełnoletnie i aktualnie otrzymują renty socjalne. Ja nigdy nie pracowałam, zajmowałam się dziećmi. Mąż obecnie jest na emeryturze i tylko on jest podatkiem. Rozliczamy się wspólnie. Jestem współwłaścicielem samochodu. Mam pytanie, czy możemy odliczyć tylko na dziecko jedną ulgę rehabilitacyjną w kwocie 2280, czy na dwoje dzieci 2×2280, czyli każdy rodzic po 2280? Rozmawiałam ze znajomą i twierdziła, że mąż jest podatkiem i można odliczyć tylko 1× 2280, pomimo rozliczenia wspólnie z mężem.

 177. Janusz mówi

  Witam.

  Jeżeli osoba z niepełnosprawnością III stopnia uzyskała dochód w wysokości 29 tys.zł to rozumiem że nie może odliczyć ulgi na samochód ?
  Tu trzeba liczyć najniższą rentę socjalną 12*1200 zł=14 400 zł

  Pozdrawiam .

 178. Przemyslaw mówi

  Jestem przed zakupem auta od osoby prywatnej. Koszt około 30-35 tysięcy, auto osobowe, typ sportowe cupe.

  Posiadam stopień umiarkowany 10-N.

  Czy skoro nie płacę PCC to ten fakt muszę gdzieś zgłaszać?

  Mój dochód przekracza te 14,4 tysiąca złotych w roku. W takim wypadku żadne ulgi mi nie przysługują?

  Kto mając taki dochód roczny do tego będąc osobą niepełnosprawną ponoszącą dodatkowe koszty (lekarze, leki) egzystująca samodzielnie w społeczeństwie w jednoosobowy gospodarstwie domowym jest w stanie pozwolić sobie na samochód?

  Czy nie jest to specjalna bariera aby ograniczyć możliwość w korzystaniu z ulgi?

  1. Madgdalena mówi

   nie wiem jakiej ulgi. Nie sprecyzowane pytanie.
   Co do PCC… – niektóre US życzą sobie okazania orzeczenia o niepełnosprawności wskazujące na zwolnienie z PCC

 179. Marika mówi

  Witam. Mam pytanie. Miałam na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, jednak zmarła w listopadzie 2020r. Nie otrzymałam PIT-40A z KRUS,widocznie od razu wysłali do urzędu. Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jak co roku ? Czy limit 2280zl należy podzielić proporcjolanie na miesiące, w których żyła osoba niepełnosprawna? Jak mam sprawdzić, czy dochód nie przekroczyl granicy 14400zl?

 180. Paweł mówi

  Witam,
  Mój syn ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane w maju 2021 roku. W orzeczeniu jest napisane, że niepełnosprawność datuje się od wczesnego dzieciństwa ( syn urodził się w listopadzie 2015 r. ).
  Chciałem zapytać, czy ulgę za używanie samochodu mogę odliczyć za 2020 rok ( oczywiście bym musiał zrobić korektę do PIT37 za 2020 rok ), czy dopiero mogę odliczać od 2021 roku zgodnie za rok w którym zostało wydane Orzeczenie o Niepełnosprawności?
  Drugie pytanie ( ponieważ trochę tego nie zrozumiałem ) jeżeli rozliczamy się wspólnie z żoną i posiadamy jedno auto zarejestrowane na mnie ( jeden właściciel ) to ulgę odliczmy w kwocie 2280 zł czy podwajamy tą kwotę?
  Za pomoc z góry dziękuję.

  1. Madgdalena mówi

   1) – tak, można, bo niepełnosprawność powstała wcześniej
   2) – jeden podatnik – jedna ulga. Jeśli auto zakupione było przed małżeństwem to tylko Pan odlicza. Podobnie jest przy darowiźnie czy spadku. Przy wspólności majątkowej zakupiony samochód z wspólnego majątku jest własnością obojga małżonków, mimo jednego nazwiska w dowodzie rejestracyjnym. W tym przypadku oboje rodzice jeśli każde z nich jest też podatnikiem, ma prawo do swojej ulgi – czyli po 2280zł maksymalnie w skali roku

 181. Teresa mówi

  Witam czy mogę złożyć korektę za poprzedni rok bo nie wiedziałam o tej uldze na paliwo

  1. Madgdalena mówi

   tak, można

 182. Ala mówi

  Czy mogę mieć ulgę na dziecko pełnoletnie mające umiarkowany stopień i całkowitą niezdolność do pracy – orzeczenie ZUS., które nie mieszka ze mną, bo studiuje poza domem. Ma prawo do renty socjalnej i rodzinnej. Dokładam córce do utrzymania się na studiach np. czynsz za stancję.

 183. Ernesta mówi

  Dzień dobry. Mamy z mężem niepełnosprawne dziecko i jedno auto. Właścicielem jest tylko mąż, choć auto kupiliśmy za wspólne pieniądze w okresie narzeczeństwa. To ja wożę dziecko na wszystkie zabiegi. Pracuję na umowę o pracę. Mąż nie rozlicza się w Polsce, tylko ja rozliczam PIT. Czy mogę wobec tego skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? Przepisy nie są oczywiste.

  1. Madgdalena mówi

   Nie. Chyba, że ma Pani umowę kupna- sprzedaży, gdzie widnieją też Pani dane.

 184. Wincenty mówi

  jestem emerytem ze znacznym stopniem niepełnosprawności /brak zdolności do samodzielnej egzystencji/, zamiast 2280zł przyznano mi 390zł do zwrotu

  1. Madzia mówi

   ponieważ odliczenie dotyczy dochodu przed obliczeniem podatku 17%. Stąd kwota była niźsza.

  2. Madgdalena mówi

   prawidłowo, bo ulga rehabilitacyjna jest od dochodu, a nie od podatku.

 185. mariusz mówi

  czy będąc współwłaścicielem samochodu siostry.
  należy mi się ulga ?

  1. Madgdalena mówi

   tak

 186. Agit mówi

  Jestem samotna matka z dzieckiem autystycznym, które posiada orzeczenie o niepełnosprawnosci, ma 9 lat, uczęszcza do szkoły prywatnej i na różne zajęcia potrzebne do lepszego rozwoju. Posiadam stare auto, którego używam do wożenia dziecka wszędzie. Pracuje na pełen etat i samochód potrzebny jest do poprawy życia dziecka z niepełnosprawnością. Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i jakie muszę mieć dokumenty, czy faktury za paliwo, polisę, eksploatację są potrzebne? Czy mogę odliczyć maksymalna kwotę ? Miesięcznie na paliwo i inne opłaty z tym związane wydaje min 300 zł. Proszę o odpowiedź

  1. Madgdalena mówi

   Tak, można. Wszystkie informacje co jest potrzebne do kontroli US jest podane w artykule

 187. Leszek mówi

  Dzień dobry, mój syn zachorował na cukrzyce typu 1, od 17.11.2020 ma orzeczenie o niepełnosprawności, wczoraj dowiedziałem się że, jest ulga rehabilitacyjna na samochód, moje pytanie to, czy mogę odliczyć tę ulgę wstecz za poprzednie lata, czyli rok 2020, 2021. Dziś rano wysłałem rozliczenie podatku ale uwzględniłem ulgę tylko za 2022 rok, czy mogę zrobić korektę i dodać ulgę za 2020 i 2021 rok.

  1. Madgdalena mówi

   tak. jak najbardziej można zrobić korektę.

  2. Ewa mówi

   trzeba skorygować każdy rok oddzielnie

 188. Ewa mówi

  witam,
  czy dobrze rozumiem: jeżeli mamy dwoje niepełnosprawnych dzieci to każdy z rodziców może odliczyć 4560,00? czyli łącznie 9120,00 zł?

 189. Joanna mówi

  Dzień dobry,
  W orzeczeniu o niepełnosprawnosci w punkcie II syn ma zawartą informację: Niepełnosprawność datuje się od 01.10.2022. Czy w powyższej sytuacji możemy odliczyć całość ulgi rehabilitacyjnej za 2022 rok, czy powinniśmy to wyliczyć proporcjonalnie, czyli 1/4 limitu (skoro tylko przez taki okres roku uznawany jest za niepełnosprawnego)?

 190. Gruby34 mówi

  Maksymalnie można otrzymać 2280 zł zwrotu czy 273 zł?

 191. Ola mówi

  Czyli jak ktoś płaci 12% podatku to za 2022 maksymalnie może dostać 2280zł-12%=274 zł

  a jak jest na 17% podatku to 2280zł-17%=387zł

  Pani Magdo! Tak?

 192. Damian mówi

  Dzień dobry,
  posiadam orzeczenie o niepełnosprawności – st. umiarkowany. Wspólnie z rodzicami prowadzę gospodarstwo domowe, w który jesteśmy razem zameldowani. Ojciec jest właścicielem samochodu osobowego, z ktorego bardzo często korzystam i dokładam się do wydatków z nim związanych. Czy w zeznaniu rocznym mogę odliczyć ulgę na samochód?

 193. Magda mówi

  Jestem samotną matką wychowującą 2 niepełnosprawnych dzieci. Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną z tytułu używania samochodu 2×2280?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.