Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny – jak otrzymać te dodatkowe świadczenia w 2023

Poradnik krok po kroku w 2023 roku

13

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny – jest to świadczenie wypłacane przez ZUS jako dodatek do emerytury lub renty zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS (a więc dla osoby uprawnionej do emerytury/renty). Dodatek ten jest jako pomoc ze strony państwa dla beneficjenta świadczenia w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów wynikających z jego niezdolności bądź ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

 

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny w 2023 roku?

W myśl ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie osobom, które są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych i dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunków:

 • ukończyły 75 lat,
 • nie ukończyły 75 lat, jednakże zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji (orzeczenie takie wydaje lekarz orzecznik ZUS).
Do przyznania dodatku, niezbędne jest zatem łączne wystąpienie: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Przez całkowitą niezdolność do pracy należy rozumieć niezdolność do jakiejkolwiek pracy. Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, np. mycie, ubieranie się, jedzenie posiłków, nabywanie żywności (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r. sygn. akt III Aua 190/00).

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, jeśli przebywa z zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wyjątkiem jest, gdy emeryt przebywa poza powyższymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu – wówczas dodatek przysługuje.

WAŻNE: Osoby mające rentę socjalną nie mogą mieć dodatku pielęgnacyjnego, ponieważ renta ta podlega pod ustawę o rencie socjalnej. W związku z tym, że renta socjalna jest finansowana z budżetu Państwa, nie przysługuje do niego dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u, tylko zasiłek pielęgnacyjny z G/MOPS-u. Wyjątkiem jest posiadanie dodatkowo renty rodzinnej, ponieważ do renty rodzinnej przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny. Ci, którzy nabyli we wcześniejszych latach już nieistniejącą rentę uczniowską, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS-u, oczywiście jeśli mają orzeczoną niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjny w 2023 roku?

W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, wysokość dodatku co roku wzrasta. Obecnie wysokość tego świadczenia wynosi od 1 marca 2022 – 256,44 zł.

Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej oraz administracyjnej.

 

Dodatek pielęgnacyjny w 2023 roku z urzędu i na wniosek

 

Osoba, która ukończyła 75 lat, jest automatycznie uprawniona do otrzymania dodatku z ZUS. Oznacza to, że taka osoba ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego bez potrzeby składania wniosku.

Natomiast w przypadku, gdy osoba nie ukończyła 75 lat, a została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek zainteresowanego. Do wniosku niezbędne jest dołączenie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS), ustalającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie.

 • Wniosek o dodatek pielęgnacyjny
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9
  • wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS
 • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni

 

Odwołanie w sprawie dodatku pielęgnacyjnego w 2023 roku. Jak wygląda?

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu – w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

Wszelkie informacje można uzyskać:

 

Podstawa prawna:

 

WAŻNE: Osobie, która otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, nie może zostać przydzielony zasiłek pielęgnacyjny.

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny – jest jednym ze świadczeń rodzinnych, który przyznaje się osobom w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 roku?

Od 1 listopada 2018 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł i wynosiła – 184,42 zł. Od 1 listopada 2019 roku wynosi 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł)

 

Wniosek na zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny ustalany jest wyłącznie na wniosek.

Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy ubiegający się o zasiłek powinna złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z odpowiednimi dokumentami w ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie gminy.

Dokumenty do wniosku:

 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
 2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16,
 3. kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat,
 4. zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku przebywania osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w takiej instytucji.

W przypadku otrzymania decyzji przyznającej świadczenie, pieniądze będą wypłacane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kasie lub na konto bankowe.

Jak jest przyznawany zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku?

 • Zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się na stałe. Osobom pobierającym świadczenia z innego organu emerytalno-rentowego zasiłek przyznaje się do miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 75 roku życia. Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się na czas nieokreślony.
 • Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
  i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. (Dz. U. 2021r. poz. 1481).
O różnicach między tymi świadczeniami więcej tutaj.

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Mirek mówi

  Spełniam kryteria i otrzymuję z Mops zasiłek stały i pielęgnacyjny. Nie mogę jednak zrozumieć dlaczego w tej sytuacji zasiłek pielęgnacyjny jest traktowany jako dochód, przez co automatycznie pomniejszona jest wysokość zasiłku stałego. Pracownik socjalny
  na moje pytanie, odpowiada że takie są przepisy. Moim zdaniem jest to krzywdzące.
  Zasiłek stały ma mi zapewnić minimum socjalne, natomiast pielęgnacyjny wydaję na leki, na utrzymanie zostaje mi 481 zł. Chciałbym wiedzieć na jakiej podstawie prawnej opiera się ten przepis.

  1. Magdalena mówi

   zasiłek pielęgnacyjny nie jest dochodem. Niech MOPS poda podstawę prawną.

   1. Lidka mówi

    Art. 8 pkt. .3 ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.

 2. Mietek mówi

  Pobieram zasiłek pielęgnacyjny znaczny stopień niepelnospr.pracuje w ZPCh nie wiem czy jest on dochodem PIT chce odliczyć z pracy ulgę rechabilitacyjna pytałem w 2 biurach rachunkowych odpowiedź nie na stronach internetu tak kto pomoże wyjaśnić proszę o odpowiedź

  .

  1. Magdalena mówi

   Zasiłek pielęgnacyjny nie jest dochodem. Nie wpisuje się tego w zeznaniu podatkowym

 3. Anonim mówi

  A mi osirodek pomocy spolecznej zabiera

 4. ALEASIA mówi

  Dzień dobry! Pobieram zasiłek rehabilitacyjny z ZUS. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności stopień znaczny – konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie ORAZ korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. Czy mam prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez organ MOPS ? Pozdrawiam …Za odpowiedź z góry dziękuję!

  1. Magdalena mówi

   jeśli jest tylko orzeczenie o niepełnosprawności z PZON-u to jak najbardziej można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny z OPS.

   1. Bogusia mówi

    Mój mąż otrzymał grupę w znacznym stopniu niepełnosprawności ukończył 84 lata jest na emeryturze .Gdzie nam się udać o pomoc czy do ZUS czy do MOPS i co mu się należy. Jesteśmy razem 60 lat ja mam 79 lat i posiadam II grupę inwalidzką na stałe.

  2. Magdalena mówi

   Czy by dostać zasiłek pielęgnacyjny babcia musi mieć skończone 75 lat (zacznie 76?) Czy w dniu 75 urodzin jej się automatycznie należy?

   1. Madzia mówi

    tak

 5. Marian mówi

  Mam znaczny stopień niepodległości do samodzielnej egzystencji wyrokiem sądu na decyzję WPCPR na zmianę Od 20 lat umiarkowany i Sąd przywrócił znaczny stopień zasiłek pielęgnacyjny z MOPS czy dodatek pielęgnacyjny z ZUS przyznaje komisja ZUS czy Wyrok Sądu jest Decyzją Ostateczną Znacznego Stopnia niepodległości do samodzielnej egzystencji

 6. Mariusz mówi

  Dzień dobry.
  Wobec mnie orzeczono o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym na tle umysłowym. Nie można ustalić daty powstania niepełnosprawności, ustalona jest tylko data stopnia niepodległości.
  Nie mogę pracować poza zpchr i pod specjalnym nadzorem wykluczającym stres. Niestety nie mogę znaleźć pracy i nie mam źródła dochodu.
  Jednocześnie ZUS odmówił mi prawa do renty.
  Czy mogę uzyskać jakiekolwiek dochody?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.