Ulga internetowa i darowizny (załącznik PIT-O) – poradnik 2019

2

INNE ODLICZENIA OD DOCHODU – ULGA INTERNETOWA I DAROWIZNY – załącznik PIT-O

 

 1. Ulga internetowa

Ulga internetowa wciąż istnieje, jednak nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Jest ona możliwa do wykorzystania tylko przez dwa następujące po sobie kolejno lata. Uprawnieni do ulgi to są osoby, które:

 • opłacają internet i ponoszą związane z nią wydatki;
 • widnieje nazwisko podatnika na dowodach uiszczania rachunków i na umowie na zakup usług internetowych;
 • mogą odliczyć Ci, którzy korzystają pierwszy raz albo skorzystali z niej w roku poprzednim.

 

Kto może skorzystać z ulgi za internet?

 Tylko podatnicy rozliczający się na konkretnych formularzach PIT za 2018 rok mogą korzystać z ulgi na internet  jak :

 • PIT-28 – rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • PIT-36 – rozliczenie podatku dochodowego według skali podatkowej. Należy jednak mieć na względzie, że rozliczenie ulgi możliwe jest tylko wtedy, gdy wydatki za internet nie były wcześniej ujmowane w kosztach firmowych;
 • PIT-37 – rozliczenie podatku dochodowego przez podatników nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Odliczenia wydatków na internet należy dokonać w zeznaniach dodając załącznik PIT-O służący ujęciu wszystkich odliczeń i ulg przysługujących podatnikowi.

Wysokość ulgi

W rozliczeniach za rok 2018 kwota maksymalnie 760 zł na osobę. O tyle podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód. Nie jest to kwota ogromna, lecz przydaje się w standardowym rozliczeniu. Jeżeli w ramach wydatków na Internet podatnik poniósł mniejsze koszty, niż 760 zł wpisuje jaka to suma, jeżeli wyższe wpisuje 760 zł, gdyż nie można odliczyć więcej.

 

Dokumenty poświadczające poniesiony wydatek

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi za internet powinien mieć na względzie, że odliczeniu podlegają wszystkie wydatki związane z użytkowaniem internetu. W związku z tym prawo do ulgi przysługuje nie tylko tym podatnikom, którzy korzystają z internetu w miejscu zamieszkania. Ulga za internet przysługuje również tym, którzy korzystają z internetu
w kafejce internetowej, mają go w telefonie komórkowym, czy też posiadają przenośny modem podłączony do laptopa. Korzystanie z ulgi za internet wymaga prawidłowego udokumentowania poniesionego z tego tytułu wydatku. Idealna byłaby do tego wystawiona faktura oraz dokument faktycznej opłaty za internet, np. potwierdzenie przelewu.  Faktura może być wystawiona na obojga małżonków, wówczas jeden z małżonków odlicza, a po 2 latach może wtedy skorzystać z tej ulgi drugi współmałżonek.

Ważne, by dokument ten posiadał:

 • dane identyfikujące sprzedawcę i nabywcę,
 • rodzaj zakupionej usługi,
 • kwotę zapłaty,
 • stwierdzenie faktycznie poniesionego wydatku, a nie tylko zamówienie usługi.

 

 1. Darowizna

 

 • Darowizny na cele kultu religijnego lub cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 26 ust.1 pkt. 9 ustawy).

 Z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych (stawka 18% oraz 32% od nadwyżki) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, w tym:

– pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

– udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– działalności charytatywnej,

– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,

– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

– działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i  innowacyjności,

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i  młodzieży,

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

– turystyki i krajoznawstwa,

– porządku i bezpieczeństwa publicznego,

– obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

– udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

– ratownictwa i ochrony ludności,

– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

– upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

– promocji i organizacji wolontariatu,

– pomocy Polonii i Polakom za granicą,

– działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

– działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych,

– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

– działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

– rewitalizacji.

 

 • kultu religijnego;
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Darowizny przekazane na cele kultu religijnego czy  darowizny na cele honorowego krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Ustawa przewiduje górny limit możliwych odliczeń. Odliczyć można nawet 100% przekazanej kwoty lub wartości w przypadku darowizn rzeczowych, jednak wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu. Limit ten dotyczy łącznej kwoty darowizn dokonanych na wskazane trzy cele, poza darowizną na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Trzeba zsumować  wartość przekazanych darowizn i sprawdzić potem czy nie przekracza 6% uzyskanego dochodu.

 

 • Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

 Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tą działalność.

Podatnik ma możliwość dokonać odliczenia od dochodu darowizny przekazane na rzecz kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, które mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

 

 

 • Darowizny na cele kształcenia zawodowego – na oświatę (ulga edukacyjna)

 Przepis art. 26 ust. 1 pkt.9 lit. d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po raz pierwszy jest stosowany w rozliczeniu podatkowym za rok 2019. W nowych drukach
w załączniku PIT/O dodano odrębne pozycje dotyczące tych darowizn.

Są to darowizny przekazywane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa art. 2 pkt 4 tej ustawy. Oznacza to, że ulga przysługuje, gdy darowizna przekazana zostanie na rzecz określonych szkół prowadzących kształcenie w zawodach określonychw klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Takie darowizny na cele oświatowe są odliczane od dochodu i tylko są dla osób osiągających przychody ze źródła – działalność gospodarcza.  Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, a więc od łącznej kwoty zarobków pochodzących ze wszystkich źródeł przychodów.

 

 • Dokumentacja potwierdzająca przekazanie darowizny

Niezbędnym wymogiem dokumentacyjnym umożliwiającym odliczenie przekazanej darowizny jest:

 • posiadanie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego w przypadku przekazania środków pieniężnych,
 • posiadanie dowodu poniesienia wydatków na zakup przedmiotu darowizny
 • dysponowanie pokwitowaniem odbioru darowizny wystawionym przez obdarowanego
 • dysponowanie w przypadku krwiodawców zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi
 • otrzymanie sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny.

 

 • Odliczenie darowizn w zeznaniu rocznym

Odliczenia przekazanych darowizn należy dokonać w zeznaniach PIT-37 i PIT-36 dodając załącznik PIT-O służący ujęciu wszystkich odliczeń i ulg przysługujących podatnikowi. Natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania swoich dochodów podatkiem liniowym mogą jedynie odliczyć w 100% od dochodu darowizny przekazane na cele charytatywno-opiekuńcze.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz.200,
z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017 poz. 2175);  Ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2126); Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2017 poz. 528); Ustawa z 22 listopada o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz. 800, z późn. zm.);  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 poz. 1371 i Dz. U. 2018 poz.1375); Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 po. 450 z późn. zm.)

Magdalena J. Tomczyk

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Wojtek mówi

  Jeżeli wyślę moje dziecko na obóz organizowany przez kościelną placówkę charytatywno-opiekuńczą i zapłacę za to 1000 zł, to czy ten wydatek kwalifikuje się do odliczenia od dochodu?

  1. Magdalena mówi

   ten wydatek to nie jest darowizna a o tym jest artykuł. Jeśli jest Pani osobą niepełnosprawną, albo dziecko to wtedy opłata za obóz jest traktowany jako wydatek do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.