Orzekanie o niepełnosprawności – ogólne zasady

Poradnik na temat orzekania o niepełnosprawności w 2023 r.

76

Orzekanie o niepełnosprawności – ogólne zasady

Definicje niepełnosprawności i systemy orzekania

Niepełnosprawność to pojęcie bardzo złożone. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami. W Polsce mamy przynajmniej dwie prawne definicje niepełnosprawności, które rozmijają się z potocznym rozumieniem tego pojęcia. Pierwsza to definicja wynikająca z przepisów prawa i dotycząca prawnej podstawy kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych. Natomiast druga, dużo szersza stosowana jest w statystyce GUS. Definicja statystyczna ujmuje bowiem nie tylko osoby niepełnosprawne prawnie, ale również osoby, które co prawda orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają, lecz deklarują, że mają ograniczenia w wykonywaniu wybranych czynności (tzw. niepełnosprawność biologiczna). W powszechnym odbiorze osoba z niepełnosprawnością to ktoś zmagający się z ograniczeniami fizycznymi, kalectwem, widocznymi deficytami. A przecież do grupy niepełnosprawnych zalicza się także osoby z chorobami przewlekłymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W Polsce istnieją dwa systemy orzekania o niepełnosprawności:

 • System pomocy społecznej – reprezentowany przez Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wydające orzeczenia o niepełnosprawności.
 • System oświaty – reprezentowany przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Dlaczego warto ubiegać się o orzeczenie?

Podstawą prawną do orzekania o niepełnosprawności jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności
i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu.

Ważne: Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia
z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Ponadto pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m. in.:

 •  w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej;
 •  w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa
  w turnusach rehabilitacyjnych;
 •  dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 •  ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu);
 •  usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 •  uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

2. Kiedy dorosły/dziecko jest uznawany/e za niepełnosprawny/e?

Ci, którzy mają przewlekłą i/lub nieuleczalną chorobę zazwyczaj spełniają wszystkie trzy warunki, o których mówi ustawa, potrzebne do uznania ich za osoby z niepełnosprawnością (np. mukowiscydoza (CF), pierwotna dyskineza rzęsek (PCD/Zespół Kartagenera, POChP).

 • Chory ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną.
 • Przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy.
 • Chory wymaga zapewnienia mu całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Proces uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności

3. Kto orzeka?

Orzeczenia o niepełnosprawności orzekają Powiatowe/Miejskie Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Należy zwracać się do zespołu właściwego ze względu na adres stałego pobytu (jest to miejscowość w której zamieszkujemy z zamiarem stałego przebywania). Drugą instancją są Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – w nich można składać odwołania. Jednostki te działają na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Kto wnioskuje?

 • osoba zainteresowana, jeśli jest pełnoletnia;
 • przedstawiciele prawni np. rodzice;
 • w niektórych przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej za ich zgodą.

5. Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

 

 • dzieci do 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia;
 • osoby powyżej 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności, w którym ustalony jest stopień niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą, ustala się trzy stopnie niepełnosprawności powyżej 16 r. ż.:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

6. Jakie dokumenty?

 • wniosek,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • kopia dokumentacji medycznej i innych dokumentów, które umożliwią orzeczenie.

Komisja orzeka na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub samej osoby zainteresowanej, jeśli jest pełnoletnia. Dla osób powyżej 16 roku życia określany jest stopień niepełnosprawności. Dokumenty najlepiej pobrać ze strony odpowiedniego zespołu orzekającego, mogą różnić się w zależności od miejsca. Niestety nie ma jednego wzoru obowiązującego w całej Polsce. Do wypełnionego wniosku dołączamy zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku oraz kopię posiadanej dokumentacji medycznej.

WYPEŁNIENIE WNIOSKU

Każdy wniosek musi  zawierać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia oraz PESEL;
 • miejsce zamieszkania lub pobytu;
 • dane przedstawiciela ustawowego w przypadku dziecka;
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL;
 • miejsce zamieszkania oraz numer telefonu;
 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
 • dane, dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej;
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Przykładowe wnioski:

 

Każda komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie wymagała przedłożenia odpowiednich dokumentów. Zazwyczaj należy dostarczyć:

 • Kopię dokumentacji medycznej (poświadczone za zgodność z oryginałem – NIE notarialnie), takie jak historia choroby sporządzona przez lekarza prowadzącego, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (oryginał). Zaświadczenie musi wypisać lekarz, pod którego opieką znajduje się jest. Zaświadczenie ważne jest 30 dni – w tym czasie należy złożyć wniosek.

Jeśli złożone przez Ciebie dokumenty okażą się niewystarczające, zostaniesz pisemnie poproszony o ich uzupełnienie w określonym terminie. Nie doręczenie dokumentów na czas będzie skutkowało nie rozpatrzeniem wniosku.

Przykładowe zaświadczenie:

Jeśli złożone przez Ciebie dokumenty okażą się niewystarczające, zostaniesz pisemnie poproszony o ich uzupełnienie w określonym terminie. Nie doręczenie dokumentów na czas będzie skutkowało nie rozpatrzeniem wniosku.

WAŻNE: Należy zabrać ze sobą wszystkie oryginały i dokument potwierdzający tożsamość.

Dokumenty możesz zanieść osobiście lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, jednak najlepiej złożyć komplet dokumentów wraz z wnioskiem osobiście. Na miejscu wszelkie kopie są wówczas poświadczone za okazaniem oryginałów.

 

PISMO O WYZNACZENIU TERMINU KOMISJI

Informację o terminie posiedzenia otrzymasz listownie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku bądź dwóch miesięcy w przypadku skomplikowanych spraw. Zespół uprzedza jednak o tym, że sprawa będzie rozpatrywana dłużej. Zazwyczaj o terminie posiedzenia otrzymasz do 7 dni kalendarzowych przed komisją.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się opóźnienia spowodowanego przez wnioskodawcę, np. okresu oczekiwania na uzupełnienie wniosku lub dokumentacji medycznej.

W przypadku ubiegania się o wydanie kolejnego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

WAŻNE: Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa!

Jeśli nie możesz dotrzeć na posiedzenie:

 • Komisja wyznaczy nowy termin posiedzenia. Warunkiem jest usprawiedliwienie swojej nieobecności w ciągu 14 dni od dnia, w którym odbyło się posiedzenie.
 • Może w wyjątkowych sytuacjach orzekanie zaocznie albo w miejscu przebywania dziecka/dorosłego na uznanie za niepełnosprawne.
 • Komisja pozostawi sprawę bez rozpoznania.

KOMISJA ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Komisją ds. orzekania o niepełnosprawności – zwykle jest to lekarz
i pedagog/psycholog/pracownik socjalny
. Zabierz ze sobą oryginały dokumentacji medycznej, wszelkie zaświadczenia, zdjęcia RTG, KT, dosłownie wszystko. Specjaliści podczas spotkania przeglądają dokumenty, zadają pytania rodzicowi/wnioskowanemu. Podczas posiedzenia odbędzie się badanie, w trakcie którego zostanie oceniony stan zdrowia oraz samodzielnie wykonuje odpowiednie dla jego wieku czynności. Oczywiście
w przypadku niemowląt sytuacja jest oczywista – dziecko jest całkowicie zależne od rodziców.

Bardzo często rodzic proszony jest również o rozmowę z psychologiem (w przypadku ponownego ubiegania się o orzeczenie, rozmowa może być przeprowadzana z samym dzieckiem).

OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia posiedzenia komisji. Można odebrać je osobiście, albo czekać aż zostanie przesłane listownie. Informacja o decyzji komisji nie może być udzielana drogą telefoniczną.

ODWOŁANIE OD DECYZJI DO ORGANU II INSTANCJI

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem zespołu (na przykład zostało wydane na zbyt krótki czas, albo nie wszystkie punkty zostały przyznane), możesz odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Takie odwołanie trzeba złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał decyzję. Zespół powiatowy przesyła odwołanie do zespołu wojewódzkiego w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania Twojego odwołania. W tym czasie może zapoznać się z Twoją argumentacją i sam je uwzględnić zmieniając lub uchylając treść orzeczenia. Wtedy nie dochodzi do kolejnego posiedzenia komisji.  Nie należy wysyłać dokumentów bezpośrednio do wojewódzkiego zespołu, bo ten i tak przekaże sprawę do zespołu, który orzekał, co wydłuży okres rozpatrzenia sprawy

UWAGA: Na odwołanie masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania orzeczenia.

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie danego województwa. Wojewódzki zespół może się zgodzić lub nie zgodzić
(w części albo w całości) z orzeczeniem powiatowego zespołu. Jeśli nie zgadzasz się
z orzeczeniem wojewódzkiego zespołu, przysługuje Ci możliwość odwołania do sądu pracy
i ubezpieczeń społecznych. Należy to zrobić za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał decyzję.

UWAGA: Na odwołanie masz termin miesięczny od dnia otrzymania/doręczenia orzeczenia. Termin miesięczny liczy się w sposób specyficzny, ponieważ nie jest to 30 dni. Termin miesięczny liczy się w ten sposób, że upływ terminu ma miejsce w następnym miesiącu w dniu odpowiadającym numerem dniu, w którym termin rozpoczął bieg, np. termin miesięczny rozpoczęty 7 lipca upływa 7 sierpnia. Jeśli w danym miesiącu nie ma określonego dnia, wtedy termin kończy się ostatniego dnia miesiąca. Na przykład termin, który rozpoczyna się 31 stycznia upływa 28 lutego. (art. 4779 § 1 kodeksu postępowania cywilnego)

Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje wówczas orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. W przeciwnym przypadku wojewódzki zespół przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie przed sądem jest wolne od opłat sądowych.

Odwołanie/pozew, zgodnie z art. 126 oraz art. 47710 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • własnoręczny podpis odwołującego się albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Składając odwołanie rodzic musi pamiętać, że organ odwoławczy (wojewódzki zespół lub sąd) nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się (rodzica). Wyjątkiem są decyzje, które rażąco naruszają prawo lub interes społeczny.

Przykład: rodzic składa odwołanie od decyzji powiatowego zespołu w sprawie czasu na jaki wydano orzeczenie, chce aby czas ważności orzeczenia był dłuższy. Wojewódzki zespół rozpatruje odwołanie tylko pod względem czasu i nie może zmienić zapisów w innych punktach na niekorzyść dziecka, np. nie może zmienić zapisu w punkcie 7 lub 8 na „nie wymaga”.

Podstawa prawna: Art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. 1960, Nr 30, poz. 168) –  “Art. 139. (315) Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny”.

https://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-ii-postepowanie/rozdzial-10-odwolania/art-138

UWAGA: W przypadku zmiany stanu zdrowia rodzic osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub osoba mająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. Procedura składania wniosku jest taka sama jak przy pierwszej komisji.
W OCZEKIWANIU NA WYROK SĄDU

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydawane w postępowaniu odwoławczym od:

·         orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności;

·         decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych, stanowiących podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych.

W postępowaniu sądowym trzeba być przygotowanym na wezwanie na badania lekarskie przez biegłych sądowych. Po takim badaniu biegły sądowy wydaje opinię na temat stanu zdrowia. Opinie są potem przekazywane odwołującemu w celu weryfikacji. W przypadku,
w którym nie zgadzamy się na treść wydanej opinii należy wnieść do niej zarzuty. W ciągu 7 dni od otrzymania opinii należy sporządzić zarzut, podając przy tym sygnaturę akt, konkretne zarzuty do opinii czy ewentualnie wyłączyć lub wyznaczyć innego biegłego.

Sąd pracy przy wydaniu postanowienia/wyroku bierze pod uwagę całość materiału dowodowego, czyli m.in. dokumentację medyczną przekazaną przez wojewódzką komisję, opinie biegłych sądowych, odwołanie.

7. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 • datę wydania orzeczenia;
 • datę złożenia wniosku;
 • podstawę prawną wydania orzeczenia;
 • imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu;
 • numer PESEL;
 • numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
 • ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności, np. 11-I (maksymalnie można otrzymać 3 symbole);
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności – WAŻNE! Czasami trudno ustalić datę niepełnosprawności. Bywa i tak, że niepełnosprawność powstała przed 16. rokiem życia, a o orzeczenie występuje się dopiero po wielu latach. Warto wówczas zadbać
  o uwiarygodnienie poprzez dostarczenie dokumentów medycznych, a następnie
  o wpisanie faktycznej daty powstania niepełnosprawności. W niektórych wypadkach pozwoli to na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego
  ;
 • okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;
 • wskazania określone przez skład orzekający;
 • uzasadnienie – należy bardzo uważnie zapoznać się z zapisami zawartymi
  w uzasadnieniu, w razie składania odwołania będzie zdecydowanie łatwiej znaleźć  odpowiednie argumenty,
  ;
 • pouczenie o przysługującym odwołaniu;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

 

8. Wskazania do ulg i uprawnień

Wskazania dotyczą:

 1. odpowiedniego zatrudnienia – uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby. Obecnie można spotkać zapis „praca na stanowisku dostosowanym”,
  w orzeczeniach wydawanych w latach ubiegłych często był zapis: „praca w zakładzie pracy chronionej”. W każdym przypadku posiadacz orzeczenia z ww. zapisem może być zatrudniony, także na otwartym rynku pracy, o ile uzyska pozytywną opinię lekarza medycyny pracy na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy;
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego – ten zapis umożliwia osobie, która w wyniku choroby utraciła możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, skierowanie na szkolenia przekwalifikowujące;
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej – zaznaczenie ww. wskazania oznacza, że osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać zatrudniona w zakładzie aktywizacji zawodowej;
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej – oznacza, że osoba, której wydaje się orzeczenie jest kierowana na rehabilitację w warsztacie terapii zajęciowej ze względu na dysfunkcje uniemożliwiające podjęcie jej zatrudnienia;
 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby – zapis zwykle brzmi: „wg zaleceń lekarza specjalisty”, jednak nie oznacza on, że posiadacz orzeczenia jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, np. lasek, wózka czy inhalatora. Osoby z niepełnosprawnością obowiązuje identyczny tryb zaopatrywania się w ww. przedmioty, jak inne osoby ubezpieczone, natomiast osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu ww. przedmiotów w Powiatowym/Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania;
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych
  i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
  – warto zwrócić uwagę, że zapis „wymaga” lub „częściowa pomoc usługowa” nie jest równoznaczny z bezpłatnym, nieograniczonym dostępem do usług opiekuńczych, socjalnych czy rehabilitacji itp. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzy wniosek np. o usługi opiekuńcze osoby z niepełnosprawnością, zgodnie ze wszystkimi procedurami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej.
  Dostęp do świadczeń medycznych w ramach NFZ, w tym do rehabilitacji, jest taki sam dla osób z niepełnosprawnością, jak i pozostałych osób ubezpieczonych.
  Dodatkowym wsparciem dla posiadaczy orzeczeń jest możliwość uczestniczenia
  w turnusie rehabilitacyjnym;
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

WAŻNE! W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego muszą być zaznaczone
w orzeczeniu wskazania zawarte w punktach 7. i 8. W powyższych wskazaniach brane są pod uwagę m.in. ograniczenia w funkcjonowaniu czy też konieczność współudziału otoczenia w czynnościach samoobsługowych, rehabilitacji, leczeniu, edukacji itp.;

 1. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 988 z późn. zm,) – Oznacza możliwości uzyskania przez osobę
  z niepełnosprawnością karty parkingowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy „Prawo
  o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 802) kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczenia wydanego przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z powyższym wskazaniem;
 2. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – prawo do zamieszkania w odrębnym pokoju przyznawane jest przede wszystkim osobom poruszającym się na wózku, leżącym lub też z zaburzonymi czynnościami fizjologicznymi. Wskazanie służy określeniu normatywnego metrażu w trakcie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy – posiadanie tego wskazania de facto zwiększa szanse na uzyskanie dodatku mieszkaniowego. Nie oznacza to  jednak możliwości ubiegania się np.
  w gminie czy spółdzielni mieszkaniowej o przydział większego mieszkania;

9. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w orzeczeniu?

Wskazania określone przez skład orzekający oraz data ważności są najważniejszym elementem całego orzeczenia. Wskazania stanowią o ulgach i świadczeniach, jakie będą przysługiwać dziecku czy osobie dorosłej.

Przykład: dziecko z mukowiscydozą powinno mieć przyznane punkty takie jak:

Punkt 5: konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.

Punkt 6: korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

Punkt 7: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

Punkt 8: konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Punkt 9: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm,);

Punkt 10: prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

oraz symbol przyczyny niepełnosprawności 11-I lub/i 07-S, 08-T i termin ważności do 16r.ż.

Przykład: powyżej 16 roku życia z mukowiscydozą – na stałe i co najmniej stopień umiarkowany oraz:

Punkt 5 : konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.

Punkt 6: korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

Punkt 7: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

Punkt 9: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm,);

Punkt 10: prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Czasem niepełnosprawni mogą mieć symbole przyczyny niepełnosprawności ze względu na współistniejące choroby lub dodatkowe nie zależne od podstawowej jednostki chorobowej takie jak np. 05-R, ze względu na chorobę układu ruchu(osteoporozę, dyskopatię) czy cukrzycę (amputacja kończyn).

UWAGA: Jeżeli nie otrzymałeś lub Twoje dziecko nie otrzymało jednego z tych punktów warto rozważyć odwołanie!

 1. Co dalej z pozytywną decyzją?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta. Legitymacja zawiera między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka starosta wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność. W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoby, która ukończyła 16. rok życia, starosta wystawia legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności.

Karta parkingowa

Imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe/Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w punkcie 9 musi zawierać wskazanie do wydania karty parkingowej, czyli przesłankę określoną w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy
z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

 

UWAGA: Ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) , od 1 kwietnia 2020 roku komisja orzekająca może przyznać pkt. 9  czyli uprawnienie do posiadania karty parkingowej, osobom ze stopniem umiarkowanym ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia (07-S). Warunkiem jest jeszcze znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się. Do tej pory przy stopniu umiarkowanym prawo od posiadania karty parkingowej miały tylko osoby z symbolami 04-O, 05-R lub 10-N.

Wsparcie materialne dla rodzin

Orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do otrzymywania świadczeń finansowych: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
a w przypadku otrzymywania zasiłków rodzinnych – dodatku z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Instytucje państwowe powiązane z udzielaniem wsparcia

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej – w miastach urząd nazywa się Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej MOPS/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie MOPR, a w mniejszych miejscowościach Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej GOPS. Jest to jednostka organizacyjna zajmująca się pomocą społeczną, pierwszy urząd do kontaktu dla osoby poszukujące pomocy społecznej.

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zajmuje się pomocą społeczną na poziomie powiatów.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zespół, który zajmuję się wystawianiem orzeczeń o niepełnosprawności i legitymacji osoby niepełnosprawnej, zwykle działa przy MOPS lub PCPR.

Państwowy Fundusz Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych PFRON. Zadaniem Funduszu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2003 nr 139 poz. 1328);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz. U. 2002 nr 17 poz. 162); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 2268,, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754, z 2023 r. poz. 185, 535);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 390, 658);
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021, z 2022 r. poz. 1561, 2456); Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 988, 1002, 1768, 1783, 2589, 2600, 2642);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326); Obwieszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2021 poz. 857);
 • Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556).

 

 

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Krystyna mówi

  Czy dziecko z PCD powinno być traktowane
  w orzecznictwie na równi z dzieckiem z mukowiscydozą, np. przyznanie punktu 7, co się wiąże z przyznaniem świadczenia

  1. Magdalena mówi

   zależy w jakim stanie jest. Generalnie dzieci z PCD dostają bez problemu pkt. 7

   1. Paulina mówi

    Hmmm właśnie dostałam decyzję z powiatowego zespołu ds orzekania o niepełnosprawności i komisja uznała że mój syn nie wymaga tego punktu 7. Teraz zrobiłam odwołanie do wojewódzkiego zespołu i czekam. Uważam że tak jak tu pani pisze należy się. Rok temu przyznali teraz nie? Ma 1,5 roku i może egzystować sam? No Chyba nie. Inhalacji sam nie zrobi czy się nie ubierze. Nie lubi robić inhalacji i zawsze musi mi ktoś pomóc więc powinien być przyznany ten pkt 7 🙁

   2. Natalia mówi

    Staram się o przyznanie niepełnospwnosci dla mojego syna który ma stwierdzony autyzm atypowy. Złożyłam wniosek po czym dostałam decyzje że przysługuje mi tylko zasiłek pielęgnacyjny odwołałam się od decyzji dlatego że zależy mi na punkcie nr 7. Mam nadzieję że teraz rozpatrza to pozytywnie

    1. Aneta mówi

     Witam ,w jakim wieku jest Pani syn i czy to będzie pierwsze orzeczenie czy kolejne ? Mam ten sam problem

 2. Jozefa mówi

  Witam…!! Czy osoba dorosla niepelnosprawna moze liczyc na znizke w przejazdach komunikacji miejskiej czy miedzy miastami PKP. Dziekuje za odp.

   1. Magdalena mówi

    Witam. Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wypadek którego doznałam wydarzył się w dniu moich 21 urodzin. Czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny.

    1. Madzia mówi

     są tu marne szanse, dużo zależy od tego co jest wpisane w orzeczeniu.

 3. Agnieszka mówi

  Witam, czy istnieje możliwość odwolania się do sądu od decyzji negatywnej wydanej przez II instancję ( wojewodzki), po uplywie przyslugujacych 30 dni?

  1. Magdalena mówi

   tak, jest o tym mowa w artykule.

   1. monika mówi

    Niestety wprowadzacie Państwo czytelników w błąd- termin na wniesienie odwołania do sądu jest MIESIĘCZNY, a miesiąc zgodnie z przepisami wyznacza inną datę niż 30 dni- tak np. w miesiącu lutym , który jest znacznie krótszy- w przypadku doręczenia orzeczenia 1 lutego upływ terminu miesięcznego nastąpi 1 marca a 30 dniowego dopiero 3 marca !!!
    Termin wskazany jest wprost w art. 477(9) kpc!

   2. Kinia mówi

    Witam otrzymałam umiarkowany stopień na stałe wpisano datę niepelnosprawnosci taka jak złożyłam wniosek A moja niepełnosprawnosc jest od urodzenia

 4. Urszula mówi

  Dobry wieczór. Ja z synem mieliśmy pietwszą komisję powiatową 19 stycznia. Po odmowie od nich punktu7 . złożyłam odwołanie do Wojewódzkiego. Czekam. A dalej mi na komisję lekarza nie znajdują co 3/4 szkoły syna ma tam komisję. No akurat dlA mojego syna orzecznika nie znajdują przez 3 miesiące

  1. Magdalena mówi

   przykro mi. Teraz jest dużo trudniej walczyć.

 5. rodzice mówi

  Witam, odwołaliśmy się od decyzji miejskiego do wojewódzkiego, po 7 dniach otrzymaliśmy pismo “do wiadomości”, chyba pomiędzy miejskim a wojewódzkim(bo piszą tam o mnie jako o stronie składającej), o treści że odwołanie przez nas złożone zostało w terminie i że miejski nie znalazł podstaw do zastosowania przepisów § 16 ust. 3 rozp. Ministra ……[..] w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności(Dz. U z 2018 r poz 2027).
  Jak to czytać ?
  3. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.
  Rozumiem że Miejski podtrzumuje swoją decyzję i przekazuje dokumenty sprawy do wojewódzkiego i im zostawia do rozstrzygnięcia.

  Ile czasu teraz wojewódzki będzie miał na odpowiedź ?

  1. Magdalena mówi

   Tak, pismo jest informujące do wiadomości, że złożone zostało odwołanie w terminie. MZON nie widzi podstaw by zmieniać orzeczenie, więc przekazuje dokumentację wraz z odwołaniem do WZON-u. Teraz trzeba czekać na informację od WZON-u o wyznaczonym terminie komisji odwoławczej jeśli nie zgodzi się z decyzją MZON-u.

  2. Izabela mówi

   Witam serdecznie. Ile się czeka na odpowiedź z sądu gdyż dwa miesiące temu byliśmy wzywani na badania lekarskie przez biegłych sądowych.

   1. Madzia mówi

    lekarz ma 45 dni na sporządzenie opinii. Po otrzymaniu opinii jeśli Pani się nie zgadza to trzeba przekazać sprzeciw/zarzut od opinii. Otrzymała Pani na pewno numer telefonu do sądu. Proszę się skontaktować z nimi. Niestety zdarza się, że biegli nie sporządzają na czas opinii.

   2. Anna mówi

    Witam proszę o podpowiedz czy istnieje jakaś osoba lub organizacja pomocowa, gdzie uzyskam wsparcie przy odwolaniu od decyzji Wojewódzkiej komisji. Komisja zmieniła orzeczenie na niekorzysc dziecka. Potrzebuje pomocy w sprawie odwolania do sądu. Bardzo proszę o informacje.

    1. Małgorzata mówi

     Orzeczenie syna było ważne do 30 września. 25września złożyłam dokumenty na komisję. (trochę późno bo ciężko było dostać się do lekarzy). Dzisiaj mamy 31 październik i cisza. Żadnej informacji o komisji. Pojechałam się dopytać to mówią, że jeszcze nie wiedzą kiedy odbędzie się komisja. Czy przypadkiem nie mają 30 dni aby poinformować o komisji? Zostaliśmy bez pieniędzy w październiku. Syn ma autyzm i miał przyznany pkt 7i 8. Czy będzie ciągłość i czy wyrownają nam później te pieniążki?

   3. Malwisia mówi

    Nasza sprawa trwa 2 lata.

 6. Katarzyna mówi

  Ile czasu od posiedzenia odwoławczego ma wzon na wydanie decyzji?

  1. Monika mówi

   Witam .
   Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć ( może ktoś ma bądź miał zbliżone choroby do moich) chodzi mi oczywiście o stopień niepełnosprawności mam w ta środę posiedzenie w urzędzie orzeczeń jestem na rencie z powodu raka rozsianego tarczycy ,oprócz zaświadczeń z onkologii dołączyłam różne xera (dyskopatia szyjna i lędźwiowa kręgosłupa,kyfoza,lordoza,osteofity zwyrodnieniowe i naczyniak,do tego mam od 14 lat tachykardię ,relaksację lewej komory serca ,jestem po zabiegu obydwu rąk z powodu cieśni nadgarstków moje pytanie brzmi czy mam szanse na umiarkowany stopień niepełnosprawności.
   Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie

   1. Madzia mówi

    teoretycznie tak, jeśli wymaga Pani opieki. Niestety to komisja ocenia jaki stopień. Jeśli Pani się nie zgadza z orzeczeniem, ma Pani prawo do odwołania od decyzji.

 7. AngelikA mówi

  Witam, czy jest szansa starania sie o stopień niepełnosprawności a w późniejszym czasie o zasilek pielęgnacyjny na dziecko ktore ma stwierdzoną alergię przewlekła oraz atopowe zapalenie skóry?

  1. Madzia mówi

   Zasiłek pielęgnacyjny można mieć jak ma się co najmniej stopień umiarkowany (mówimy o orzeczeniu po 16r.ż.) jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż. https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/dodatek-pielegnacyjny-i-zasilek-pielegnacyjny-jak-otrzymac-te-dodatkowe-swiadczenia/
   A taki stopień niepełnosprawności może orzec dopiero komisja lekarska oceniając stopień niepełnosprawności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stopień niesamodzielności itd.

 8. Jan mówi

  Teraz już wiem dlaczego nie głosowałem w ogóle.Wszystkim mówię – nie głosujcie, bo to jedno szambo,bez względu na etykietkę.Cieszyłem się obietnicą 500+ dla rencistów.Nalatałem się od lekarza do lekarza, porobiłem ksero 2 letniej dokumentacji,dostałem opisy chorób,mimo,że 2 lata temu robiłem to samo i tak od 20 lat.Ledwo chodzący pozanosiłem wsio do ZUS i co?Ano wezwanie na komisję lekarską do województwa, 40 km jazdy.Lekarz anestezjolog mówi – o, opalenizna, czyli się chodzi.A niby dlaczego się ma nie chodzić, dlaczego nie może się rencista na balkonie poopalać?20 lat renty po poważnej operacji,uznanie przez specjalistów,a tu anestezjolog na podstawie opalenizny,takiej lekkiej od słońca,bo w lato łazi się po balkonie w spodenkach stwierdza,tak jakbym był w Maroku na wczasach (tylko za co?),że jestem zdolny do samodzielnej egzystencji. Co tam kilka dodatkowych strategicznie groźnych chorób i powikłań,co tam,że wychodzę z domu tylko 4 razy w roku do lekarza po recepty.Opalonym nie dajemy i kropka.Ale gdzie jest zakaz,aby rencista posiedział w lato na balkonie, skoro po dworze nie może chodzić?Bezduszność,głupota,egoizm, brak kompetencji.
  Takie kolejne rządy,tacy kolejni orzecznicy,tak dbają o nas,czyli o naród. A wszystkiego jakbym dostał byłoby raptem 140 zł, bo tyle byłoby z 500+, przy różnicy dotacji do 1600 brutto.
  Powstaje pytanie odkąd lekarz orzecznik zajmuje się przydzielaniem paru złotych dodatku do renty.Komuś się chyba szare komórki zlasowały.Jednak w TV mówią,że obecny rząd chcąc umyć ręce przed kpieniem sobie z chorych ludzi z premedytacją chce obarczyć winą orzeczników.No bo ZUS zły,a rząd kocha obywateli jak nigdy dotąd.
  Zakłamanie i poniżanie starych,schorowanych ludzi,kpina z ich niedołężności,choroby,starości i cierpienia..
  TO JEST WSTYD DLA PARTII RZĄDZĄCEJ TAK PONIŻAĆ LUDZI.
  No bo czemu nie – przecież staruchy nie wyjdą na ulicę i nie rzucą kamieniem.

  1. Madzia mówi

   Pan mówi o komisji lekarskiej z ZUS-u, bo tylko komisja do celów rentowych orzeka o przyznawaniu dodatkowego świadczenia uzupełniającego 500+. Artykuł wyżej jest o zasadach orzekania o niepełnosprawności do celów ulg i uprawnień przez Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przykro mi, że Pan się zawiódł. Trzeba było przygotować się dokładniej na komisję i przeczytać, że tylko garstka osób będzie uznawana za niesamodzielną do egzystencji.

   1. tez Madzia mowi mówi

    “garstka osób”- dobrze to proponuje najpierw pojsc na taka komisje i samodzielnie przejsc przez smieszne pytania w style “sama sie pani podciera”, “widze ze ma pani partnera” (nie mam), to co jako niepelnosprawna mam zakaz bycia w zwiazku trzeba mnie spalic w piecu.. i proponuje przede wszystkim zrozumiec SEDNO czyli utrzymac sie za to. nie chodzi tu o “niezdolny do samodzielnej egzystencji” tylko zeby sie podetrzec to trzeba miec najpierw po czym….

    przeciez ci, ktorym zabierane sa pieniadze (w tym opiekunowie) dalej sie opiekuja tylko nieodplatnie juz i nie maja za co zyc. a co do opalenizny to nie komentuje. mam ciemna karnacje od urodzenia to chyba musze sie szorowac pumeksem przed komisja i zrozumiec (sarkazm) ze lekarz ma monopol na wyjazd w cieple kraje, mogl ktos mi go zafundwac, wygrac zaoszczedzic, sa tez wyjazdy z kosciola np do Indii, ale w Polsce jest jakies dziwne prawo tylko lekarze wyjezdzaja

 9. Mama mówi

  Witam. Złożyłam odwołanie na komisje. Syn urodził się z wadą wrodzoną nerek ma 4 stopień refluksu. Powiatowy zespół odmówił dziecku punktu 7 gdzie syn ma teraz urologa chirurga i non stop zakażenie układu moczowego jeździmy od lekarza do lekarza a powiedzieli ze się nie należy. Czekam na odpowiedz

  1. Madzia mówi

   Proszę zadać pytanie

   1. Aneta mówi

    Witam. Depresja dwubieguniwa z epizodem maniakalnym odc1.5 roku 3 proby samobójcze.orzekli stopien umiarkowany,poszlo odwolanie bo wczesniej mielismy znaczny

  2. Mama mówi

   Witam,
   Moje pytanie brzmi nastepujaco: Jeśli odwołaliśmy się od pkt 7, (był przyznany tylko 8) to czy po komisji na szczeblu wojewódzkim mogą dokonać zmiany polegającej na dodaniu drugiego symbolu niepełnosprawności, a nie odnieść się do pkt. 7?

   1. Madzia mówi

    mogą tak zrobić

 10. Agata mówi

  Dostałam termin posiedzenia komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pisze że obecność nie jest obowiązkowa, wytłuszczonym drukiem! Co to oznacza? Ze ja nie mam przyjeżdżać z dzieckiem na komisję, czy tylko ja sama bez dziecka? Czy wogole nie mamy przyjeżdżać?

 11. Mariusz mówi

  Witam, ważność mojego orzeczenia kończy się 29 lutego, złożyłem juz dokumenty na komisję. Jak narazie żadnej i informacji o terminie komisji. Nie chce zostać bez pieniędzy w marcu tj. Zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, dodatek dla osoby niepełnosprawnej, czy ważność karty parkingowej. Czy będzie ciągłość tych świadczeń? czy wyrownają nam później te pieniążki?
  Dziękuję

 12. Marta mówi

  Witam. Urodziłam córeczkę z zespołem Downa. Jaki może ona otrzymac stopień orzeczenia.

  1. Madzia mówi

   do 16 roku życia dziecko nie ma stopnia tylko orzeczenie o niepełnosprawności.

 13. Anna mówi

  Witam.Dzisiaj odebrałam decyzję z Powiatowy zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.Synek 4,5 latka jest zaburzony i ma afazje motoryczną.Na decyzji ma stopień niepełnosprawności 12C.Niepełnosprawność datuje się od urodzenia.Wskazania pdp; 5,6,8- ma wymaga,a pdp; 7- nie wymaga.Czy ktoś z państwa miał taką sytuację i czy warto się odwoływać???

 14. Iwona Papież mówi

  Witam.Jestem mamą chłopaka 23 lata, po po parzeniu gardła,j ustnej, przełyku.Syn ma tracheotomie, oraz gastrostomie, Przez którą jest karmiony zmiksowanymi posiłkami oraz specjalnymi odżywkami..zachorował mając niecałe 2 latka.Mowi niewyraźnie,musi zatykać rurkę.Buzie otwiera minimalnie,jest po wielu operacjach, przeszczepach w j.ustnej..Jakos sobie radzi,radzimy, jestem pielęgniarką.W wieku 16 lat otrzymał decyzję o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym.Niestety człowiek był młodszy niedoświadczony,w ogóle na to nie zwróciłam uwagi.Jednak uważam że z jego chorobami i dysfunkcjami,co ok 1,5 ,2 godziny,musi jeść do brzucha strzykawka, często mu przemaka opatrunek wokół gastrostomie, bywa nieraz że parę razy w ciągu dnia,. Miewa również bóle brzucha zrostowe?,w zasadzie nie wiadomo czemu.On generalnie sobie psych.radzi, zawsze wszędzie,go zabieraliśmy, chcieliśmy żeby w miarę normalnie funkcjonował,mimo choroby.Zrobil licencjat.Musimy wymieniać rurkę tracheotomii co 3 tygodnie.zakupywac te rurki.I moje pytanie czy on się może odwołać teraz , żeby miał stopień znaczny?.Co Pani o tym sądzi ,i ewentualnie jak to zrobić?

  1. Madzia mówi

   minął czas na odwołanie od ostatniej decyzji. Jedynie można wnioskować o pogorszenie stanu zdrowia.

 15. Anonim mówi

  Ja opisze swój przypadek, który dobitnie pokazuje, jak “dziwne” i niezrozumiałe są działania takich zespołów.
  W roku 1998 uległem b.ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego, zostałem trwałym kaleką z powodu ograniczenia ruchowego (m.in. zmiażdżona stopa,rozerwany staw skokowy, które spowodowały, że nie mogę dłużej stać, pokonywać mogę krótkie dystanse,a o bieganiu, mogę zapomnieć).Po kilku latach stwierdziłem, że skorzystam z ubiegania się o uznanie mnie za osobę niepełnosprawną.Z tego też powodu, komisja orzekła mój stan niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym R.nawet dostałem kartę parkingową.
  Ten stan trwał zawsze, co 2 lata odnawiany, bo noga nie może się zrobić taką, jaka była przed wypadkiem.
  W roku 2012 zachorowałem na raka żołądka. Po operacji i rekonwalescencji, udałem się, jak co 2 lata na komisję i dołączyłem dokumenty z leczenia onkologicznego,a przy okazji, z powodu moich ograniczeń w ruchu, przytyłem,a wraz z tym, pojawiła się cukrzyca II typu i nadciśnienie.
  No i tutaj stał sie cud!
  Wg komisji, w ich umysłach i oczach, zniknęło moje kalectwo zwi,azane z wypadkiem, czyli na nogi zostałem w cudowny sposób uzdrowiony. Za to na posostałe dolegliwosci, abym już nie zawracał im głowy co 2 lata, dali mi orzeczenie na stałe, ale w stopniu lekkim.
  Moje dokumenty, jakie im dawałem pod sam nos, ze głównym schorzeniem, jest narząd ruchu, w ogóle nie trafiało tym mądrym ludziom do przekonania.
  ba! W kolejnych latach uległem kolejnycm schorzeniom kregosłupa. Była najpierw operacja kręgosłupa szyjnego – wymiana krążków między kręgowych. Za 2 lata kolejna operacja kręgosłupa lędźwiowego i co?
  Tym idiotom z komisji – przepraszam za określenie, ale inne nie pasuje do ich decyzji – te informacje o przebytych operacjach, kalectwie, gdzie choroba przewodnia jest narząd ruchu i kręgosłup, nie trafia do ich ograniczonych rozumów.
  Oni zażądali dokumentacji z przebiegu mojego leczenia cukrzycy, jako głównej choroby. Sprawę operacji, jakich przeszedłem w ogóle nie podejmują tematu.
  Przypomina mi to rozmowę z obrazem.
  Odpuściłem sobie ich, bo po sadach nie chce mi się z debilami chodzić.

  1. Madzia mówi

   przykro mi, ale uważam, że źle Pan robi. Trzeba walczyć.

   1. Marzena mówi

    Jestem w podobnej sytuacji. Odwołałam się, obecnie mam wyrok sądowy od którego chcę wnieść apelację. Zachorowałam w wieku lat 13-narządy ruchu. Po raz pierwszy orzeczenie otrzymałam w 2000r . i tak co 2-3 lata otrzymywałam umiarkowany stopień niepełnosprawności, aż do momentu, kiedy przeprowadziłam się i stanęłam przed organem w innym województwie. Mój stan zdrowia oceniał chirurg ogólny, a ja od zawsze jestem pod opieką ortopedów. Komisja? Wulgarna, arogancka pani doktor oznajmiła mi,że chętnie zobaczy mnie przed organem wojewódzkim. A tam pytanie-co pani dolega i wsio, do widzenia. Choć rozmowa z pracownikiem socjalnym przebiegała w warunkach powiem cywilizowanych, to pan doktor skupił się na szybkim załatwieniu sprawy. Sąd i dwa składy biegłych-którzy na moje zarzuty nie odpowiedzieli w sposób merytoryczny-na pytanie, czy mój stan zdrowia polepszył się, jedni stwierdzili,że się polepszy jak będę miała endoprotezy, drudzy stwierdzili, że mam żreć leki przeciwbólowe i chodzić na chorobowe jak się gorzej poczuję.Poza tym napisali,że skoro pracowałam w zawodzie, to byłam zdrowa.Gdzie nigdy nie pracowałam w zawodzie, moje jedyne zatrudnienie to zakład pracy chronionej, z którego zostałam zwolniona ze względu na długą chorobę. Sędzia w uzasadnieniu napisał,że wnioski biegłych są logiczne, opinia jest zupełna, jasna, a zawarte w niej wnioski kategoryczne. Przy ocenie biegłych sąd nie może zająć stanowiska odmiennego , niż wyrażone w tej opinii, na podstawie własnej oceny(wyrok SN z 13 października 1987r). Pytania moje: na jakiej podstawie lekarz może obniżyć stopień niepełnosprawności przy chorobie przewlekłej, która postępuje. Jaki zarzut podnieść w stosunku do sędziego i biegłych? Z wyroku wynika,że sąd skłonił się tylko do pierwszego składu- który powtórzę napisał,że stan zdrowia polepszy się, jak sobie stawy kolanowe wymienię.

 16. Kate mówi

  Kontynuacja orzeczenia i świadczenia pielegnacyjnego na dziecko. Mam pytanie. 30.03.2020 skończyło sie nasze orzeczenie a co za tym idzie swiadczenie pielegnacyjne na corke. Zlozylam odpowiednie dokumenty miesiac przed końcem aby byla kontyuacja. Komisja lekarska odbyla sie zaocznie, dostałam poczta orzeczenie na kolejne 12 lat i jest zaznaczone ze dziecko wymaga stalej opieki. Dzis powinnam dostac pieniążki , a nie dostałam ani zasiłku pielęgnacyjnego ani swiadczenia. Czy oprócz orzeczenia powinnam dostac tez jakaś decyzje czy nie zaliczam sie do swiadczenia pomimo ze na orzeczeniu jest ze udziecko wymaga stalej opieki? Z gory dziękuję za pomoc

  1. Madzia mówi

   czy był złożony wniosek o świadczenie pielęgnacyjne i o zasiłek pielęgnacyjny?

 17. Maciej mówi

  Dobry wieczór!
  Prosze mi pomóc. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności umierkowany stopien na stałe, które otrzymałem mieszkając jeszcze w innym województwie. Przeprowadziłem się do miasta rodzinnego w innym województwie. Stan zdrowia mi się pogorszył i złożyłem wniosek o podniesienie stopnia. Nie otrzymalem. Zlowylem odwołanie do Wojewódzkiego i otrzymałem decyzję, że podtrzymują to ostatnie orzeczenie. Orzeczenie w nowym miejscu zamieszkania otrzymałem tylko na rok, jak już pisałem gdzie indziej otrzymałem na stałe. Również ograniczyli symbole. Na stałe miałem 3 teraz jeden. 05-R. Wcześniej milem 05-R, 04-O, 10-N. I moje pytanie, czy tak poprostu komisja mogła mi to zabrać to wszystko. Proszę o odpowiedź.Pragnę zaznaczyć, że kolejna noc już nie mogę spać spokojnie. Czy mogę się posługiwać tym orzeczeniem na stałe czy już jest ono nieważne. Nic z tego nie rozumiem. Jestem załamany. PozdrawiamZapomniałem wspomnieć iż orzeczenie na stałe dołączyłem do dokumentacji

  1. Madzia mówi

   Wielka szkoda, że Pan nie zadzwonił na infolinię lub bezpośrednio na maila się nie odezwał. Ogólnie to pogubiłam się w wyjaśnieniach Pana. Jeśli potrzymali Panu decyzję jaką miał na stałe to jest ono dalej ważne. Jeśli przy tym zabrali Panu symbole, to ma Pan umiarkowany na stałe z symbolem 05-R. Tak zrozumiałam z Pana wywodu. Brak mi pełnego rozeznania nie mając przed oczami Pańskich orzeczeń. A najlepiej jak Pan się skontaktuje z komisją.

 18. Emila mówi

  Witam mój 4 i pół roczny syn ma cukrzyce typu 1. Podaje jemu 6-8 razy dziennie insuline i mierze cukier tyle razy dziennie. Jest pod kontrolą poradni diabetologicznej. Czy jest szansa na świadczenie pielęgnacyjne?

  1. Madzia mówi

   Wszystko zależy jak przebiega u niego choroba, ze względu na jego wiek powinni przyznać pkt. 8, a tym samym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 19. Lucjan mówi

  Witam serdecznie mam pytanie odnośnie , odwołałem się od decyzji powiatowej komisji o orzekaniu o niepełnosprawności komisja powiatowa odrzuciła moje odwołanie w całości . Czy mam jakąś możliwość walczenia dalej o zmianę grupy?.

 20. Madzia mówi

  prawdopodobnie dostał Pan informację, że odrzucili i przekazują dalej do Wojewódzkiej komisji. Proszę jeszcze raz przeczytać i zobaczyć kto jest adresatem.

 21. Kinga mówi

  Dzien dobry,
  Syn lat juz 8 ma autyzm. Orzeczenie sie konczy na poczatku przyszlego roku, bylo na trzy lata. Czy znow muszę” robic “diagnozę celem dołączenia zaswuadvzenia lekarskiwgo? Nie mamy żadnych nowych dokumentow. Jedyna rzecza moze być zaswiadczenie ze szkoly od pedagoga. Dziękuję

 22. Ewa mówi

  Witam odrzymalam orzeczenie syna punkt 6punkt8czy należy się zasilek

 23. Dagmara mówi

  Dzień dobry 2018roku dostałam padaczkę,mam zalecone leki Lamitrin50 ml w tym roku w sierpniu miałam operację na wyłuszczenie mieśniaków stwierdzona choroba Endriomedoza jestem zarejestrowana w urzędzie pracy mam niewzkazane pracować w swoim zawodzie z powodu operacji żylaków mieszkam z mamą z bratem i ojczymem w jednym pokoju ojczym ma założoną niebieską kartę dotego wszystkiego doszła mi umiarkowana depresja zlożyłam dokumenty o niepełnosprawność proszę o odpowiedzi

 24. Daria Michałowska mówi

  Posiadam orzeczenia o kształceniu specjalnym,z poradni psychologiczno pedagogicznej czy należy mi się zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkoły

 25. Hanna mówi

  Mój syn pomimo wady wzroku +9 i +8 oraz braku plamki żółtej (hipoplazmi plamki żółtej), braku widzenia 3D oraz alpinizmu ocznego, astygmatyzm W punkcie 7 orzeczono jest zdolny do samodzielnej egzystencji i nie wymaga pomocy muszę mu pomagać w czytaniu lektur bo nie przywrócił audiobooków nie potrafi się skupić,muszę to zawęzić w poniedziałki i odebrać w piątek że szkołý bo ma problemy z orientacją i poruszaniem się.Muszę być pod telefonem i w razie potrzeby odebrać syna że szkoł np.choroba.Albinizm oceny powoduje że światło to oślepia to jest naprawdę dyskomfort.Co mam robić syn uczy się jako technik masażysta mam to teraz pozbawić możliwości nauki tylko dlatego że nie mogę zapewnić mu bezpiecznej drogi do i że szkoły oraz pomocy w nauce czy wyjściu do sklepu czy na spacer.Mam go zamknąć w 4 ścianach bo muszę wrócić do pracy bo tak zadecydował na komisji.Jest to wada genetyczną której nie da się wyleczyć A jego stan nie uległ poprawie od wielu lat.Proszę o pomoc

 26. Klaudia mówi

  Mam syna 2,5 roku ma padaczke G40 jak i nerwice, niepełnosprawność ruchowa z afazja jak i podejrzenie autyzmu bądź zespołu aspergera i powiedzccie czy może dostać punkt 7i 8?

  1. Madzia mówi

   to wszystko zależy jak dziecko funkcjonuje.

 27. Marta mówi

  Czy mając orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji z ZUS jest szansa że wniosek o uzyskanie ulg i uprawnień będzie rozpatrzony pozytywnie?

  1. Madzia mówi

   nie bardzo rozumiem pytania. Odwołuje się od decyzji PZON-u do WZON-u, ale adresuje się pismo do PZON-u. Podobnie się robi przy składaniu pozwu do Sądu od negatywnej decyzji WZON-u. W tym przypadku wysyła się pozew do WZON-u.

  2. Madzia mówi

   tak, jest szansa

 28. Krystyna mówi

  Witam, urodziłam dziecko z zespołem dawna dostałam punkt 5,6,i8 czy powinnam odwołać się do punktu 7 który mi nie uwzględniono, z opieki społecznej kazali mi się odwołać

  1. Madzia mówi

   tak, moim zdaniem trzeba

 29. Anonim mówi

  Osobom znacznym stolpniu niepelosprawnym od 20 lat orzecznik okeesowo co 3 lata orzekal niepewnosc az do 31 12 2020 a juz przedluzyl ten sam orzeczni na umirkowany magik orzecznik bez badan 45 punkto w skali barthel nie dostrzegk, dokumentacji medycznej wskazal na eutanazje bez pomocy to PIS polecenie bez badan faktycznego zdrowia osob

 30. Marian mówi

  Osobom znacznym stolpniu niepelosprawnym od 20 lat orzecznik okeesowo co 3 lata orzekal niepewnosc az do 31 12 2020 a juz przedluzyl ten sam orzeczni na umirkowany magik orzecznik bez badan 45 punkto w skali barthel nie dostrzegk, dokumentacji medycznej wskazal na eutanazje bez pomocy to PIS polecenie bez badan faktycznego zdrowia osob

 31. Anna mam mówi

  Witam mam pytanie jeżeli się odwołuje od orzeczenia do wojewodzkiekiego dlaczego dostałam pismo z powiatowego orzecznictwa jak i w piśmie tak i na kopercie pieczątka jest ze powiatowy

 32. Marian mówi

  Rence opadaja tej dobrej zmiany i Praworzadnosci mam sadu na badanie bieglego ktory ma gabinet na pierwszym pietrze bez windy pozbawiony niepelnosprawnoscia nie moge chodzic skala zakwestionowana przez WZON barthel 50 gdzie UNI przepis i 69 art konstytucji o pozbawieniu prawa o niedostosowaniu komunikacji do gabinetu lekarza biegleg Pytam JakPanstwo dobrej zmiany pozbywa egzystencji i.pomocy opiekuna

 33. Ewa mówi

  Idę na komisie wojewódzka mam wezwanie czy należy mi dzień wolny od pracy i czy jest platny

 34. Magdalena mówi

  Czy rodzic pracujący na umowie o pracę na stawienie się na komisję z dzieckiem dostanie wolne?

 35. Gosia mówi

  Witam, Sąd wydał wyrok zmieniając punkt 7 na “wymaga” do 31.07.2027 roku, czy w związku z tym orzeczenie o niepełnosprawność też obowiązuje do tej nowej daty?

 36. Gizela mówi

  Jakiś czas temu złożyłam wniosek o ustalenie grupy inwalidzkiej. Jestem osobą dorosłą. Mam silną dyskopatię odcinka szyjnego oraz lędźwiowego. Niestety źle wypełniłam wniosek- czy może to rzutować na decyzję komisji ?

 37. Marian mówi

  Mam Wyrokiem Sądu z Status osoby w znacznym stopniu niepełnosprawnych do samodzielnej egzystencji po odwołaniu na orzeczenie WZON czy ZUS orzecznik może zmienić Znaczny Stopień do samodzielnej egzystencji do dodatku pielęgnacyjnego przy zmianie zasiłku na dodatek

 38. Małgorzata mówi

  Moj syn ma 7 lat jest umysłowo chóru w stopniu lekkim do tego skrzywienie kręgosłupa barków plaskowatosc łokci i kolan mało głowie ADHD wzrok 5 i 5,25 astygmatyzm nadzwroczny i nie dostał pani doktor powiedziala ze musi być niewidomy lub być po operacji kręgosłupa by co kolwiek dostać

 39. Andrzej mówi

  Witam, czy jest możliwość przełożenia daty komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.