Ulga rehabilitacyjna, prorodzinna, ulga dla rodzin 4+ (poradnik 2024)

Poradnik 2024

51

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z ULG
I ODLICZEŃ – związane z niepełnosprawnością

 

1. Ulga rehabilitacyjna – odliczana jest od dochodu

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać można, jeśli (art. 26 ust.7e):

 1. 1) podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7a-7d i 7g updof) lub jest podatnikiem posiadającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (art. 26 ust. 7e updof) – współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzicem rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób  nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 240, 2476), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust.4e, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370), dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202, 1692 i 2687), dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, 1967, 2236 i 2687), dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687), dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, 2243 i 2687), refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2023 poz. 2687) oraz przyznanych na podstawie odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego, dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
W 2018 r. kwota tego dochodu 12-krotności renty socjalnej wynosi 12.357,60 zł (renta socjalna od 1 czerwca 2018 r. wynosiła 1029,80 zł.), w 2019 r. 13.200,00 zł (renta socjalna od 1 marca 2019 roku wynosiła 1100,00 zł), w 2020 r. 14.400,00 zł (od 1 marca 2020 r. wynosiła 1200,00 zł), w 2021 r. 15.010.56 zł (od 1 marca 2021 roku wynosiła 1250,88 zł), w 2022 r. 16.061,28 zł (od 1 marca 2022 roku wynosiła 1338,44 zł), w 2023 r. 19.061,28 zł (od 1 marca 2023 wynosi 1.588,44 zł).

 

 1. wydatek kwalifikuje się do wydatków na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a updof,
 2. wydatek nie został sfinansowany (dofinansowany) ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) albo nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie – o tym mowa art. 26 ust. 7b updof

W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b updof).

Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć:

 • osoby niepełnosprawne lub
 • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne
  i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył dwunastokrotności kwoty renty socjalnej,
  w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.
 • ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanymi z ułatwieniem, wykonywania czynności życiowych.
⚠  UWAGA: w przypadku, kiedy oboje rodzice łożą na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością bez względu na to czy pozostają w związku małżeńskim czy też nie, każdy z nich może skorzystać ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. W przypadku wydatków z limitem kwotowym, każdemu z osobna przysługuje odrębny, własny limit.

 

Wydatki uprawniające do odliczeń (art. 26 ust. 7a):

I. Wydatki nielimitowane – w ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę.

Do wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (ust. 1 pkt. 6), zalicza się kwoty poniesione na:

 

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
⚠  Nie może to być malowanie mieszkania, zakup wersalki, wymiana okien itp., gdyż one nie mają żadnego związku z niepełnosprawnością. Jeśli więc np. zamiast wanny został zamontowany brodzik wraz z siedziskiem i odpowiednimi uchwytami czy zamontowane zostały szersze drzwi lub inne urządzenia, ułatwiające osobie na wózku funkcjonowanie, to takie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli natomiast równocześnie wymieniona została glazura w całej łazience, oświetlenie itp. to tych wydatków już odliczyć nie można. Można jedynie odliczyć te wydatki, które są związane z adaptacją czy dostosowaniem mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Wydatki należy udokumentować fakturami.
 •  przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
⚠  Jeśli niepełnosprawni kupią typowy pojazd, a następnie sfinansują jego przebudowę, wszystkie poniesione koszty będą mogli odliczyć od uzyskanego dochodu. Nie jest to w żaden sposób limitowane… z jednym wyjątkiem. Nie można odliczyć więcej niż osiągnięty dochód w danym roku podatkowym.
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych.
⚠  Jeśli zatem zostało kupione np. inhalator, aparaty słuchowe na podstawie wydanego zlecenia to jego zakup można odliczyć. Konieczna jest faktura potwierdzająca dokonanie zakup lub naprawy. Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.
 •  zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionym w wykazie, o którym mowa w pkt. 2a (patrz pkt. wyżej), z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
⚠  Jeśli zatem zostało kupione np. rower rehabilitacyjny czy specjalistyczne łóżko (a nie zwykłe), to jego zakup można odliczyć. Konieczna jest faktura potwierdzająca dokonanie zakupu. Odliczenie nie przysługuje na zakup (naprawę) sprzętu gospodarstwa domowego powszechnego użytku. Nie możemy zatem na tej podstawie odliczyć od dochodu kupna pralki automatycznej, odkurzacza itp. Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.
 •  zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
⚠  Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest rachunek lub faktura.
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
⚠  Osoba z niepełnosprawnością może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowaną stosowną fakturą, wystawioną
w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne.
Rejestr ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z odliczenia można skorzystać także wówczas, gdy w całości koszty pobytu na turnusie poniosła osoba z niepełnosprawnością, gdy np. nie otrzymała dofinansowania. Odliczenie to dotyczy tylko osoby z niepełnosprawnością. Jeśli na turnus pojechała z opiekunem, to można odliczyć koszt jego pobytu na turnusie. Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki faktycznie poniesione z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Nie ma przy tym znaczenia, czy na taki turnus skierował nas lekarz, czy też sami wykupiliśmy wyjazd w prywatnej firmie. Koniecznie musi być w nich napisane, że chodzi o turnus rehabilitacyjny.
 •  odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym,
⚠  Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich, kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.  Jeśli z faktury nie będzie wynikało opłata za pobyt w jednym z zakładów wymienionych w ustawie, lecz za wczasy w ośrodku wczasowo-sanatoryjnym wówczas, nie będzie można takiego wydatku odliczyć.
 •  odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
⚠  Jeśli na turnus osoba z niepełnosprawnością pojechała z opiekunem, to można odliczyć za opiekuna koszt jego pobytu na turnusie. Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki faktycznie poniesione z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
⚠  Faktury za prywatną rehabilitację jako wydatek na cele rehabilitacyjne również można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej.
 •  opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
⚠  Ulga ta obejmuje zatem dwa przypadki. W pierwszym chodzi o osobę o dowolnym stopniu inwalidztwa, która wymaga pomocy pielęgniarki z powodu przewlekłej choroby. Urząd skarbowy może zatem żądać potwierdzenia przez zaświadczenie lekarskie takiej diagnozy, a także opinii lekarza o konieczności skorzystania z usług pielęgniarskich. W drugim przypadku wystarczy orzeczenie o I grupie inwalidztwa. Nie jest konieczne korzystanie
z opieki profesjonalnej pielęgniarki. Mogą to być usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK lub innych instytucji, lub prywatnie wynajęta opiekunka. Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku na podstawie rachunku itp.
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
⚠  Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na opłacenie tłumacza języka migowego. Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego, udokumentowanego wydatku.
 •  kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych które nie ukończyły 25 roku życia,
⚠  Konieczne jest udokumentowanie wydatku fakturą, a na żądanie urzędu skarbowego przedstawienie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo, np. akty urodzenia.
 •  odpłatny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób    niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
  • opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
⚠  Brak określenia rodzaju środka transportu oznacza, iż nie istnieją w tym zakresie żadne ograniczenia. Mogą to być zatem środki transportu autobusowego, kolejowego, promowego, przewozy taksówkowe lub nawet prywatnym samochodem osobowym. Z racji braku limitu, odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione. Warunkiem jest jednak posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

 

II. Wydatki limitowane – w przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty.

 

Do wydatków limitowanych należą:

 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne,
  w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280zł,
⚠  Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.
 •  opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
⚠  Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków, a więc możemy za miniony rok odpisać całą kwotę. Pułapką jest, że urząd skarbowy może (ale nie musi) wezwać nas do wskazania osób, które były naszym przewodnikiem, w szczególności: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Dlaczego jest to potrzebne? Bo fiskus będzie chciał ich opodatkować za osiągnięty przychód. Przepisy jednak nie nakładają obowiązku zawierania jakichkolwiek pisemnych umów z takimi opiekunami. Może to być równie dobrze przypadkowa, obca osoba, której zapłaciliśmy za pomoc w dojechaniu do sklepu lub lekarza.
 •  utrzymanie psa asystującego (przewodnika), o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
⚠  Ustawa o rehabilitacji zawodowej mówi, iż pies asystujący oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
⚠  Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na utrzymanie psa asystującego. Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku, ale nie są wymagane żadne rachunki na zakup karmy, szczepienia itp. Uwaga jednak na pułapkę. Kiedyś osoby niepełnosprawne odliczały całą kwotę tylko dlatego, że miały w domu jamniczka lub innego czworonoga, z którym wychodziły na spacer. Niestety teraz urząd skarbowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, żąda specjalnego certyfikatu potwierdzającego, że pies ma uprawnienia jako asystujący. Niestety takie certyfikaty uzyskać. Łatwiej jest kupić psa już z odpowiednimi dokumentami. Dlatego ta ulga praktycznie jest nie do wykorzystania przez większość niepełnosprawnych.
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia,
⚠  Wydatków związanych z używaniem przez osoby z niepełnosprawnością samochodu nie tylko na cele rehabilitacyjne, ale także związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. (więcej tutaj)
⚠  Maksymalna kwota odliczenia każdego z wydatków limitowanych wynosi 2 280 zł.

 

III. Wydatki poniesione na leki 

 

 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
⚠  WAŻNE!!! pkt. 12 ustawy o p.d.o.f  otrzymał nowe brzmienie na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r.  ” leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki;”

 

Jak odliczać wydatki na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostają w danym roku osoby niepełnosprawne

Jeżeli w marcu roku podatkowego wydałeś na leki kwotę 90 zł, odpowiednio w kwietniu 120 zł, a w maju i czerwcu po 200 zł, to w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć 220 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. (więcej tutaj)

 

WordPress Tables Plugin

UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

UWAGA: Wydatki w walucie obcej poniesione przez podatnika przelicza się na walutę polską i stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku

UWAGA: Wykładnia WSA z Kielc w wyroku z 29 października 2020 r. sygn. akt. I SA/Ke 137/20 – dotyczy znaczenia wyrazu “lek”, choć dotyczy odliczenia leczenia komórkami macierzystymi u podatnika chorego na stwardnienie rozsiane boczne.

Według Słownika Języka Polskiego PWN lek (lekarstwo) jest to substancja stosowana do leczenia chorób (http://sjp.pwn.pl). Oznacza to, że US nie może decydować co jest lekiem, bo o tym decyduje lekarz wydając odpowiednie zalecenia. Ustawa o p.d.o.f. nie odwołuje się do prawa farmaceutycznego tylko mówi o definicji leku w przepisach pozapodatkowych.

 

⚠  UWAGA: Definicję leku regulują obecnie przepisy pozapodatkowe, czyli według definicji Prawa farmaceutycznego pkt.12 ustawy o p.d.o.f (nowy zapis od grudnia 2021r.!);

 

Odliczanie ulgi rehabilitacyjnej

Ulgę rehabilitacyjną odlicza się w PIT-O, który jest załącznikiem do PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Może więc podatnik odliczyć wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej, który uzyskał przychody/dochody opodatkowane skalą podatkową i/lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

 1. Ulga prorodzinna – odliczana jest od podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla rodziców i opiekunów prawnych wychowujących dzieci ulgi podatkowe – tzw. ulgę prorodzinną (art. 27f ustawy). Jeśli dzieci są niepełnosprawne, ulga przysługuje niezależnie od wieku dziecka.

Do skorzystania z ulgi prorodzinnej uprawnione są osoby, które wykonują obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności utrzymując je, a ponadto zapewniając stałą lub długotrwałą opiekę lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stale współdziałając na co dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.

Obliczenie dochodu od ulgi prorodzinnej

Obliczając limit do celów skorzystania z ulgi na dziecko (mając jedno dziecko), do dochodów rodziców zalicza się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym: opodatkowane według skali podatkowej, z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku,
z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku po odliczeniu zapłaconych przez podatnika składek  na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczenie PIT  z ulgą na dziecko dotyczy rodziców (opiekunów prawnych), którzy posiadają dzieci:

 • niepełnoletnie;
 • pełnoletnie uczące się (do ukończenia 25 lat) ;
 • niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku.

Odliczenie od podatku do kwoty 1112,04 zł, można odjąć w jednym roku podatkowym w przypadku wychowywania  jednego dziecka, niezależnie od tego czy jest to dziecko biologiczne czy też przysposobione. Nie ma także znaczenia czy potomek / wychowanek posiada stopień niepełnosprawności czy też jest zupełnie zdrowy. Na drugie dziecko limit odliczeń nie zmienia się, również wynosi 1112,04 zł w stosunku rocznym. Natomiast trzecie dziecko upoważnia do odpisu kwoty 2000,04 zł, a czwarte i każde następne 2700,00 zł. Odpisy mogą być dokonywane tylko za okresy faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem. Ulga na dziecko może być odliczona w kwocie maksymalnej wtedy, gdy dziecko przebywało pod opieką i na utrzymaniu rodzica lub rodziców w sposób ciągły. W przypadku dziecka niepełnosprawnego może ono przebywać w instytucji medycznej lub zakładzie opiekuńczym. Jeśli czasowo opiekę całodobową nad niepełnosprawnym sprawowała instytucja medyczna bądź opiekuńcza, wówczas rodzice za ten okres nie mogą odliczyć ulgi.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a ulga na dzieci z poprzedniego związku.

Prawo do ulgi prorodzinnej na dzieci z poprzedniego związku małżeńskiego nie ogranicza prawa do wspólnego rozliczenia z obecnym małżonkiem (jeśli nie ma rozdzielności majątkowej). W efekcie takiego rozliczenia, podatek ustala się w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy łącznej wysokości dochodów, po odjęciu wcześniej od dochodu każdego z małżonków przysługujących im ulg odliczanych od dochodu.
W rezultacie, taka ulga obniża wartość wspólnie wyliczonego wcześniej podatku, dla obojga małżonków. Powoduje to, że nawet jeśli ulga na dziecko/dzieci z poprzedniego związku przysługuje wyłącznie jednemu z małżonków, przy wyborze wspólnego rozliczenia, jej wartość obniży i tak podatek obliczony łącznie dla obojga małżonków. Sytuacja ta jest szczególnie korzystna w przypadku, gdy rodzic posiadający władze rodzicielską nad dzieckiem/dziećmi z poprzedniego małżeństwa nie zarabia.

⚠  Jeśli doszło do zawarcia nowego związku małżeńskiego, w wyniku którego małżonkowie posiadają np. dwoje dzieci, a jeden z małżonków dodatkowo jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa, to przysługuje im prawo łącznie do ulgi prorodzinnej na dwójkę własnych dzieci, dodatkowo też do ulgi na dziecko z poprzedniego związku, które rozliczyć mogą samodzielnie, czyli drugi rodzic z poprzedniego związku też może odliczyć ulgę prorodzinną.

Ulga prorodzinna przysługuje również rodzicom utrzymującym pełnoletnie dzieci (bez względu na ich wiek), które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W ich przypadku ulga przysługuje bez względu na rodzaj i wysokość uzyskiwanych przez nie dochodów opodatkowanych według skali.

 

Ograniczenie dochodów obowiązuje wobec zdrowych dzieci pełnoletnich uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, w tym również na studiach doktoranckich, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych (“niestacjonarnych”), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów ,,podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, lub przychodów zwolnionych od podatku, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 148 i 152 ustawy w łącznej wysokości przekraczającej kwotę  kwoty
19.061,28 zł (czyli dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej – w grudniu 2023 r. była to kwota 1.588,44zł), z wyjątkiem renty rodzinnej. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

 

Od 1 lipca 2023 roku jest już istotna zmiana dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Do tej pory rodzice jednego dziecka rozliczając PIT, musieli pamiętać o limicie dochodów, który wynosi dla nich 112.000,00 zł. Za rok 2023 rok rodzice dzieci z niepełnosprawnością będą mogli skorzystać z ulgi niezależnie od wysokości swojego dochodu.

 

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 i z 2023 r.  z późn. ze zm.) – dalej: u.p.d.o.f., podatnik może skorzystać z “ulgi na dziecko”, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Na podstawie art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f., regulacja ta ma również odpowiednie zastosowanie do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Chodzi tu o dzieci:

które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek dziecka;

– do ukończenia 25 roku życia, które uczą się lub studiują (również za granicą), o ile w roku podatkowym nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub
z kapitałów pieniężnych (giełda itp), przychody zwolnione z podatku z tyt. umów o pracę, zlecenie lub działalności u osób młodych do 26 r.ż., o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy, przychody zwolnione z podatku z tyt. przeniesienia miejsca rezydencji podatkowej na terytorium RP, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 152, w łącznej wysokości przekraczającej 19.061,28 zł  (do 2021 roku była to kwota 3089 zł) z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

Odliczanie ulgi prorodzinnej

Z ulgi mogą korzystać podatnicy, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (12% i 32%)
i rozliczają na formularzach PIT-36 i PIT-37. Z tej ulgi nie mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej (PIT36L) bądź działów specjalnych produkcji rolnej oraz opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub kartą podatkową.

W przypadku gdy podatnicy oprócz dochodów (przychodów) opodatkowanych inaczej niż według skali, uzyskali dochody z najmu prywatnego opodatkowane według skali, to mają prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi na dzieci w rozliczeniu …

 

 1. Ulga dla samotnie wychowujących dzieci

Korzystając z rozliczenia dla osoby samotnie wychowującej dziecko obliczenia podatku dokonuje się od połowy dochodów czyli tzw. podstawy opodatkowania. W praktyce oznacza to, że od połowy kwoty netto (po odjęciu od niej ulg podatkowych) ustalany jest podatek. Po obliczeniu podatku od takiej kwoty i odjęciu od niej tzw. kwoty zmniejszającej podatek w podwójnej wysokości, podatek ten mnoży się razy dwa – dzięki takiej konstrukcji u osoby samotnie wychowującej dziecko można skorzystać z niższej stawki podatkowej (połowa dochodów, czyli niższa podstawa opodatkowania powoduje, że stosuje się stopę podatku właściwą dla tej połowy, czyli w wielu przypadkach zamiast 32% jest to podatek według stopy 12%) oraz odliczyć wyższą kwotę zmniejszającą podatek.

W rozliczeniu roku 2023 na kwocie zmniejszającej podatek samotni rodzice zaoszczędzić mogą nawet do dwukrotności 3600 zł (2x 3600 zł).

Dodatkowo drugą część kwoty zmniejszającej podatek (czyli drugie 3600 zł) samotni rodzice zaoszczędzą korzystając z rozliczenia z dzieckiem i przejmując możliwość odliczenia kwoty zmniejszającej podatek przysługującej dziecku – zatem rodzic w zakresie swoich zarobków będzie dwukrotnie korzystał z odliczenia kwoty 3600 zł.

Jeśli jesteś osobą samotną (nie pozostającą w związku małżeńskim lecz wychowujesz dziecko z pomocą partnera), to Twoje dochody nie mogą przekroczyć 56.000 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego – dochód nie ma znaczenia).

Jeżeli jednak samotnie (czyli już bez pomocy partnera) wychowujesz małoletnie dziecko lub dziecko uczące się do ukończenia 25 roku życia (które nie uzyskuje więcej niż 19 061,28 zł dochodu) lub niepełnosprawne pobierające zasiłek rodzinny lub rentę socjalną, wystarczy, że kwota Twojego dochodu nie przekroczą 112.000 zł.

W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności ulga prorodzinna jako samotnemu rodzicowi (zarówno wychowującemu dziecko z pomocą jak i bez pomocy partnera) przysługuje Ci niezależnie od wysokości Twoich dochodów lub łącznych dochodów Twoich i partnera/opiekuna.

Nie rozliczysz się jako samotnie wychowujący, gdy uzyskujesz dochody opodatkowane podatkiem liniowym (PIT-36L), płacisz podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub rozliczasz podatek tonażowy. Rozliczenia tego nie można dokonać nawet w przypadku, gdy podatnik posiada wiele źródeł przychodów, z których niektóre opodatkowane byłyby standardowym podatkiem dochodowym (np. zarabiasz na umowie o pracę), a inna część – podatkiem liniowym, ryczałtem lub podatkiem tonażowym. Rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci nie stosuj również w przypadku, gdy zarabiasz na giełdzie (akcje, prawa pochodne itp.) lub gdy stosujesz ryczałty podatkowe o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. umowy do 200 zł). Te formy zarobku nie pozbawiają Cię jednak, w odróżnieniu od podatku liniowego, tonażowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, prawa do rozliczenia preferencyjnego z innych tytułów niż te ryczałty. Możesz zatem np. uzyskiwać zarobek ze sprzedaży akcji i wykazywać go na PIT-38 oraz ze stosunku pracy, który rozliczysz na PIT-37 jako samotnie wychowujący dziecko.

 

 1. Ulga dla rodzin 4+ (art. 21. ust. 1 pkt 153 ustawy)

 

Ulga dla rodzin 4+ to ulga dla rodzin wielodzietnych. Dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci. Za 2022 r. rodzic mający co najmniej czwórkę dzieci i który zarabia do 85.528,00 zł, to nie będzie płacić podatku, czyli mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Polega ona na zwolnieniu od podatku z trzech rodzajów przychodów:

 • przychodów z pracy ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
 • przychodów z umów zlecenia realizowanych przez osoby prywatne, tj. nie prowadząc w tym zakresie działalności gospodarczej;
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej;

 

W PIT/O należy wykazać dane co najmniej czworga dzieci uprawnionych do ulgi dla rodzin 4+. Podatnik, który w roku podatkowym korzysta z ulgi dla rodzin 4+ i nie jest obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, informacje o dzieciach uprawniających do ulgi wykazuje w odrębnej informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ – załącznik PIT-DZ.

Archiwalne w 2022r.

Od kolejnego roku osoby o najniższych dochodach nie będą mogły liczyć na ulgę prorodzinną za 2022 r. W związku ze zmianami jakie wprowadzono w ramach  Polskiego Ładu ulga ta będzie mocno ograniczona. Wiele rodzin nie będzie miało możliwości otrzymywania zwrotu podatku, tak jak było do dotąd. Aktualne prawo do zastosowania ulgi warunkuje m.in. wysokość zarobków zarówno rodziców, jak i dziecka uzyskanych w 2021 r. Stąd osoby dostawały zwrot . Dotąd nie miało znaczenia w jakiej wysokości był odprowadzany podatek. Do zwrotu pieniędzy dochodziła także wtedy, gdy podatek nie pokrywał ulgi. Ulga prorodzinna była związana tylko z wysokością zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych. Jeśli więc w zeznaniu podatkowym była ona wyższa lub równa uldze to odliczenie było naliczane w całości. Według nowych przepisów zwrot ulgi będzie wyłącznie do wartości składek ZUS, tj. składek emerytalnych, rentowych, chorobowych
i wypadkowych.

Zmiany w uldze prorodzinnej dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Do tej pory podatek osoby samotnie wychowującej dziecko był obliczany jako dwukrotność podatku liczonego od połowy dochodów. W związku ze wzrostem kwoty wolnej od podatku od 2022 roku ta zasada została zmieniona i zastąpiona ulgą na dziecko dla rodziców samotnie je wychowujących w kwocie 1500zł. Otrzyma ja każda uprawniona osoba bez względu na wysokość dochodu.

1500 zł ulgi zamiast wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Od 2022 r. podatnicy samotnie wychowujący dzieci i rozliczający się z nimi, nie skorzystają ze wspólnego rozliczenia
z dzieckiem. Rodzic odliczy 1500 zł nowej ulgi. Odliczenie to nie będzie podlegało podziałowi między rodzicami, dzielone na miesiące lub dni opieki nad dzieckiem każdego
z rodziców. Tylko jeden z rodziców będzie mogło skorzystać z tej ulgi. Skorzystają na tym tylko podatnicy opodatkowani według skali podatkowej.

Ulga dla dużych rodzin, czyli “PIT-0 dla rodzin 4+”.  Dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci. Od 2022 r. rodzic mający co najmniej czwórkę dzieci i który zarabia do 85.528,00 zł, to nie będzie płacić podatku.

Ulga 4+ z korzyścią dla rodzin opodatkowanych na zasadach ogólnych. Rodzice na takich zasadach skorzystają dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej (od 2022 r. 30 tys. zł) i będą wolni od podatku przy zarobkach do 115.528,00 zł, a dla małżonków rozliczających wspólnie – 231.056,00 zł.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2647, 2687, 2745, z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723, 1787, 1843, 2760);
 • Ustawa z dnia 17 sierpnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2023 r. poz. 1787);
 • Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2023 poz. 1414),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2023, poz.2383, 2760);
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2540, z 2023 r. poz. 1059, 1414);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429);
 • Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 stycznia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 173);
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2194);
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2301, z 2023 r. poz. 605, 650, 1859, 1938) – wersja obowiązująca od 14 listopada 2023 r.

 

Magdalena J. Tomczyk

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Anna mówi

  Czy jeśli korzystamy z turnusu rehabilitacyjnego z PFRON, resztę kwoty którą ewentualnie dokładamy z własnych pieniędzy, można odliczyć w PIT? Wystarczy wtedy posiadać fakturę vat? Czy można odliczyć również koszty pobytu opiekuna w PIT-ach osoby niepełnosprawnej pełnoletniej?

  1. Magdalena mówi

   Na pierwsze pytanie – tak jak najbardziej można odliczyć różnicę między kwotą faktyczną zapłaconą za turnus rehabilitacyjny a kwotą dofinansowania ze środków PFRON-u. Potrzebna jest f-ra za pobyt z wyszczególnieniem ile dopłaca PCPR ze środków PFRON-u, ile dopłata świadczeniobiorcy.
   Na ostatnie pytanie czy można odliczyć koszty opiekuna jak się domyślam związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym – nie, nie można. Wydatki podlegają odliczeniu w tym przypadku tylko osoby niepełnosprawnej. Pozdr. Magdalena Tomczyk

 2. Sylwia mówi

  Do 2 czerwca 2017 r. przebywałam na urlopie macierzyńskim. Następnie zaczęłam pobierać świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego syna. Wszystkie faktury za zakup leków i sprzętu medycznego dla syna zostały na mnie wystawione. Rozliczamy się z mężem osobno(mamy inne miejsca zameldowania i należymy do innych urzędów skarbowych). Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną za cały rok czy tylko za 5 miesięcy?

  1. Magdalena mówi

   nie ma znaczenia ile miesięcy, ponieważ był dochód za 5 m-cy. Proponuje mieć faktury na syna, wówczas mąż będzie mógł odliczać.

 3. Marcin mówi

  Witam, Czy można skorzystać z ulgi na “adaptację i przystosowanie mieszkania lub budynku mieszkalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej” jeśli dochód osoby niepełnosprawnej przekracza dwunastokrotność kwoty renty socjalnej? Mam fakturę na częściowe dofinansowanie ze środków PFRON. Czy różnicę można odliczyć od dochodu?

  1. Magdalena mówi

   post jest nie zrozumiały. Jeśli osoba niepełnosprawna jest pod opieką podatnika, ale jej dochód przekracza 12357,60 zł , to podatnik nie może skorzystać ulgi rehabilitacyjnej. Odliczyć może tylko osoba niepełnosprawna składając osobno zeznanie podatkowe.
   Drugie pytanie, można różnicę odliczyć jeśli jest zgodne z wytycznymi ustawy o p.d.o.f.. Jeszcze lepiej jak pójdzie się z tą fakturą do US w swoim mieście. Oni powiedzą, czy to co jest na fakturze można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Mają wykaz co można odliczyć w ramach remontu…

 4. Stefan mówi

  Mam samochód osobowy skoda octawia ale zarejstrowany jako ciężarowy oraz środek trwały w mojej jednoosbowej firmie której działalność zawiesiłem od 1 maja 2018 na okres 2 lat. Posiadam stopień niepełnosprawności lekki – czy mogę w tej sytuacji korzystać zulgi rebabilitacyjnej na samochód , jeżeli nie to jakie są inne możliwości odliczenia ?

  1. Magdalena mówi

   Zaliczenie samochodu do środków trwałych sprawia, że auto należy do majątku firmy, a tym samym nie można jednocześnie odliczać kosztów jego używania w celach prywatnych.
   Art. 26 ust. 13a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówi, że wydatki na cele określone w ust. 1, tj. m.in. na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

   1. Małgorzata mówi

    Dostalam zasiłek i świadczenia na dziecko, więc nie pracuję. Mój mąż pracuje zagranicą i chciałam się dowiedzieć czy on może się rozliczyć za rehabilitacje dziecka itd za granicą? Bo ja chyba nie,bo nie mam dochodów

 5. Radosław mówi

  Czy w przypadku dziecka niepełnosprawnego obowiązuje limit dochodu?

  1. Magdalena mówi

   nie, dopóki nie ma dochodu.

   1. Maria mówi

    Co to za odpowiedź ?

 6. Mateusz mówi

  Witam. W poprzednim roku syn brata uczył się do czerwca 2019. Jest osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W lutym kończy 22 lata. Nie pobiera żadnych środków pieniężnych z opieki społecznej czy ZUS oraz nie potrzebuje żadnego sprzętu rehabilitacyjnego, żadnych turnusów, etc. Po prostu od czerwca siedzi w domu. Moje pytanie jest takie, czy ulga na dziecko przysługuje tylko do czerwca (bo się uczył) czy może jednak za cały rok ?

  1. Madzia mówi

   “…które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek dziecka;…”

   22 latek jeśli ma zasiłek pielęgnacyjny to cały rok, jeśli nie to tylko do czerwca

 7. Sylwia mówi

  Witam. Babcia jest na emeryturze, ma drugi stopień niepełnosprawności. W 2019 roku kupiła aparat słuchowy który został dofinansowany z nfz i pcpm. Babcia reszte pieniędzy ma rozłożone na raty. Mam dwa pytania. Czy może odliczyć ten wydatek jeżeli jej niepełnosprawność nie jest związana z niedosłuchem? Jeśli tak to w jakiej kwocie może odliczyć? Sume rat zaplaconych w 2019 roku czy całą kwote którą powinna zapłacić za aparat pomniejszona o dofinansowania?

 8. Wioleta mówi

  WITAM mąż ma stopień umiarkowany z całkowita niezdolnością do pracy. Pracuje dodatkowo na najniższa krajowa bo tyle może dorobić do renty. Mamy na utrzymaniu syna na którego pobieram świadczenia pielęgnacyjne w związku z czym nie mam dochodu. W zeszłym roku byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym. Ja jako opiekun z synem mieliśmy dofinansowanie i część dopłacała z własnej kieszeni( za syna 141 zł a za mnie 907 zł) Mąż także ma fakturę wystawiona za pobyt na turnusie(1840 zł) . Moje pytanie brzmi jak mogę rozliczyć ulgę za ten pobyt i czy moze mąż dodatkowo rozliczyć ulgę za użytkowanie samochodu 2280?

  1. Madzia mówi

   mąż może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek za użytkowanie auta maksymalnie 2280zł, bo ma dochody. I tylko on może za syna odliczyć kwotę 141zł za turnus i za siebie 1840zł.

 9. Macieja mówi

  Witam jestem na rencie inwalidzkiej ccałkowicie niezdolna do pracy ,mamy z mężem wspólnośc majątkowa ,mąż jest współwłaściciel samochodu syna zamieszkuje z nami.Czy mogę odliczyć ulgę na samochód Mój dochód to 960 zł na rękę. Dziękuję

  1. Madzia mówi

   Pani mąż może odliczyć za Panią, jeśli Panią wozi i faktycznie nie ma Pani przekroczonego dochodu 12 krotności renty socjalnej.

 10. Bratka mówi

  Mój syn dostaje rentę na siebie (21 lat) i posiada orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowane.
  Nie uczy się. Czy ja w swoim PIT-37 mogę odliczyć sobie ulgę prorodzinna na niego czy jeśli otrzymuje rentę to już nie.
  I drugie pytanie czy syn może w swoim rozliczeniu odliczyć sobie ulgę rehabilitacyjną

  1. Madzia mówi

   jeśli ma rentę socjalną, zasiłek pielęgnacyjny to może Pani odliczyć ulgę prorodzinną na niego. On zaś jak najbardziej może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej jeśli ma takie wydatki

 11. Iwona mówi

  Czy mogę odliczyć koszty użytkowania samochodu, jeżeli samochód należał do córki (sprzedała we wrześniu 2019) i w jakiej wysokości.
  Jakie dokumenty potwierdzające przewóz powinnam posiadać, jeżeli korzystałam z innych środków transportu w pozostałym okresie.

  1. Madzia mówi

   nie spełnia Pani warunki do odliczenia samochodu. Proszę zajrzeć na szczegółowy poradnik dotyczący używania samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co do wydatków na inne środki transportu to proszę zerknąć wyżej

   odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne:

   *osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

   *osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,

   odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

   *na turnusie rehabilitacyjnym,

   *w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych
   i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

   *na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

   Brak określenia rodzaju środka transportu oznacza, iż nie istnieją w tym zakresie żadne ograniczenia. Mogą to być zatem środki transportu autobusowego, kolejowego, promowego, przewozy taksówkowe lub nawet prywatnym samochodem osobowym. Z racji braku limitu, odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione. Warunkiem jest jednak posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

 12. Iwona mówi

  Czy mogę odliczyć koszty użytkowania samochodu, jeżeli samochód należy do córki. Nie jestem na utrzymaniu córki, mieszkamy razem i córka się mną opiekuje.

  1. Madzia mówi

   nie, ponieważ nie ma tu współwłasności ani własności samochodu, który chce Pani odliczyć

 13. Kasia mówi

  Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód- paliwo jeżeli sań ma orzeczenie od 31 grudnia 2019 wydane 20 stycznia 2020, jeżeli tak to w jakiej maksymalnie kwocie

  1. Madzia mówi

   limit 2280 zł na używanie samochodu to kwota ryczałtowa za cały rok. I jest to kwota maksymalna. I może Pani odliczyć, jeśli spełnia Pani pozostałe warunki do skorzystania odliczenia tego wydatku w ramach tej ulgi.

 14. Zuza mówi

  Dzień dobry, czy mogę odliczyć czesne w przedszkolu terapeutycznym?

  1. Madzia mówi

   nie, czesne to nie wydatek w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 15. Ewelina mówi

  Witam, córka ma 24 lata i rentę socjalną z dochodem 14159,60 Czy ja posiadając samochód mogę sobie odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód? A jeżeli nie to czy ona by mogłą ją uwzględnić w swoim picie?

 16. Tomek mówi

  Fajny artykuł. W niewielu można znaleźć jednoznaczny opis, że za dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny można odliczyć ulgę prorodzinną bez względu na osiągane przez nie dochody. Mam pytanie, czy można odliczyć koszy badań laboratoryjnych podobnie jak leki?

  1. Madzia mówi

   koszty badań laboratoryjnych nie są zaliczane do wydatków w ramach ulg rehabilitacyjnych

 17. Paweł mówi

  Witam, Ojciec ma rentę chorobową z KRUS i całkowitą niezdolność do pracy, ma na utrzymaniu pełnoletniego syna z 1. grupą niepełnosprawności. Oboje osobno kupują leki na osobne recepty i osobne FVat.
  Razem są współwłaścicielami (ojciec właściciel-kierowca, syn współwłaściciel bez prawa jazdy). Jak podzielić koszty związane z użytkowaniem auta -gdy dochód syna przekracza 12-krotność renty socj. (czyli za 2019r -13200zł). FVat za utrzymanie auta za cały rok brane były na Syna.
  Czy na każdego nich przysługuje osobny limit 2280 (leki + do podziału Fvat utrzymania auta) czy tylko na Syna (leki + FVat utrz.auta) a na Ojca same leki?
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

  1. Madzia mówi

   Jeśli syn ma rentę socjalną to nie obejmuje Pana wtedy ten limit. Co do kolejnego pytania – Pan użytkuje samochód i syn. Do kosztów użytkowania samochodu to nie jest tylko paliwo, ale też wymiana części, ubezpieczenie auta, wymiana oleju…Jeśli oboje osobno są składane zeznanie podatkowe to każdy ma swój limit na użytkowanie samochodu, czyli do 2280zł.

 18. Ewelina mówi

  Dzień dobry
  Czy jeżeli dziecko jest dorosłe, posiada orzeczenie o niepełnosprawni, pobiera zasiłek pielęgnacyjny na siebie i rentę socjalną i rodzinną (po ojcu) ale zamieszkuje z mamą to czy można odliczyć ulgę na dziecko za cały rok?

  1. Madzia mówi

   tak

 19. Katarzyna mówi

  WITAM, CZY MOGĘ ODLICZYC Z ULGI REHABILITACYJNEJ OSPRZĘT NA CUKRZYCĘ I ZAJĘCIA REHABILITACYJNE . CÓRKA MA NIEPEŁNOSPRAWNOŚC SPRZĘZONĄ (UU I NEUROLOGICZNE )
  KASIA

 20. Madzia mówi

  Pani Katarzyno, można odliczyć zajęcia rehabilitacyjne w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co do osprzętu na cukrzyce to musi mieć wskazanie, że ma taką chorobę.

 21. Monika mówi

  Czy można odliczyć np.
  1.zakup baterii do aparatu słuchowego lub tabletek pomagających osuszanie aparatu słuchowego ?
  2. Czy można rozliczyć ulgę na samochód osoby niepełnosprawnej, która prowadzi działalność gosp. i część tych kosztów zaliczana jest w koszty (samochód używany do celów służbowych i prywatnych)?

 22. Magdalena mówi

  Pani Moniko,
  ad.1 baterie jak najbardziej, tabletki na osuszanie już nie
  ad.2. Wydatek z tytułu używania samochodu stanowiący środek trwały w firmie podatnika a ulga rehabilitacyjna

  Podatnik będący osobą z niepełnosprawnością może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu, który jest środkiem trwałym w prowadzonym przez niego działalności gospodarczej w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Organy podatkowe dopuszczają możliwość uznania środka trwałego w postaci samochodu osobowego, który wykorzystywany jest do tzw. celów mieszanych, czyli na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz na jego potrzeby prywatne. Oczywiście przepisy regulują zasady ujmowania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych
  z używaniem takich samochodów.

  Reasumując: podatnik lub osoba będąca osobą z niepełnosprawnością i będąca na utrzymaniu podatnika, to w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu będącego środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej. I jeśli taki wydatek jest dla celów rehabilitacyjnych oraz służący ułatwieniu wykonywania czynności życiowych. Tych wydatków nie można uwzględniać jako koszt przy rozliczaniu kosztów z tytułu używania samochodu w ramach działalności gospodarczej.

 23. Monika mówi

  jak rozumieć “zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
  stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”? Syn ma autyzm. Czy mogą to być książki i gry dziecięce, ale również takie ogólnorozwojowe i nadające się też dla dzieci bez niepełnosprawności? Czy jedynie materiały specjalistyczne? Podam przykłady: seria książek i gier o Puciu – są to rzeczy ogólnodostępne w księgarniach, ale dobrze wspomagające rozwój mowy. Albo materiały plastyczne i kreatywne (farby, bloki, bibuły) do zajęć sensorycznych; papier ksero do drukowania kart pracy w domu itp.

 24. Bozena mówi

  Wychowuję niepełnosprawną córkę. W kwietniu 2020r. skończyła 18 lat, a od czerwca 2020r. pobiera rentę. Czy mogę na nią odliczyć ulgę prorodzinną za cały rok (1112,04 zł) i ulgę rehabilitacyjną na samochód (2280 zł), którego właścicielem jestem tylko ja?
  Czy córka musi złożyć swoje zeznanie w związku z otrzymywaną rentą?

 25. Monika mówi

  Witam. Mam faktury za leki na niepełnoletnia córkę wystawione na męża. Czy mogę je odliczyć w swoim zeznaniu czy muszą być rozliczone u męża?

 26. Ania mówi

  Dzień dobry, jestem osobą niepełnosprawną, pobieram zasiłek pielęgnacyjny na siebie i rentę socjalną, a od 1.12.2020r pracuję, nie przekraczając kwoty przychodu uprawniającej do pobierania renty.
  Czy tata może odliczyć ulgę?
  Pozdrawiam

 27. Kris mówi

  Dzień dobry,
  Mam dwójkę dorosłych dzieci. Niepełnosprawnego syna (25lat) i córkę studentkę (22lata).
  W ubiegłym roku córka osiągnęła dochód przekraczający 3089 PLN. W tej sytuacji ulga na córkę nie przysługuje. A czy na niepełnosprawnego syna przysługuje, gdy łącznych dochód rodziców przekroczyła 112 tys. PLN? Czy do ulgi na niepełnosprawne dziecko dalej stosuje się kryteria dochodowe rodziców?

 28. Karol mówi

  Witam. probuje pomóc sąsiadowi złożyć
  zeznanie. on jest niepełnosprawnym na rencie w stopniu umiarkowanym, wychowuje samotnie niepelnoletniego syna chorującego na autyzm. poza fakturami na leki na pewno przysługuje mu 2280 za używanie samochodu, ale czy mogę policzyć to podwójnie skoro jest jedynym opiekunem dziecka? Reasumując, 4560+leki?

 29. Karol mówi

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie bo nie mogę znaleźć odpowiedzi w sieci.
  Próbuję pomóc sąsiadowi rozliczyć zeznanie podatkowe. Sąsiad (niepełnosprawny, stopień umiarkowany) wychowuje samotnie syna 16 lat (niepełnosprawny, stopień znaczny, Autyzm). W zeznaniu odliczyłem 2280 za używanie samochodu, faktury za leki i ulgę 1112 na dziecko. Otrzymałem informację od osoby niepełnosprawnej, że powinienem odliczyć 2x 2280 – raz za używanie samochodu, a drugi za bycie opiekunem dla dziecka ze stopniem znacznym. Nie mogę nigdzie znaleźć jednoznacznej informacji na ten temat w internecie. Z góry dziękuję za odpowiedź, artykuły bardzo wartościowe i pomocne. Dobrze, ze istnieją ludzie, których chodź trochę obchodzi los niepełnosprawnych.
  Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

 30. Karol mówi

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie bo nie mogę znaleźć odpowiedzi w sieci.
  Próbuję pomóc sąsiadowi rozliczyć zeznanie podatkowe. Sąsiad (niepełnosprawny, stopień umiarkowany) wychowuje samotnie syna 16 lat (niepełnosprawny, stopień znaczny, Autyzm). W zeznaniu odliczyłem 2280 za używanie samochodu, faktury za leki i ulgę 1112 na dziecko. Otrzymałem informację od osoby niepełnosprawnej, że powinienem odliczyć 2x 2280 – raz za używanie samochodu, a drugi za bycie opiekunem dla dziecka ze stopniem znacznym. Nie mogę nigdzie znaleźć jednoznacznej informacji na ten temat w internecie. Z góry dziękuję za odpowiedź, artykuły bardzo wartościowe i pomocne. Dobrze, ze istnieją ludzie, których chodź trochę obchodzi los niepełnosprawnych.
  Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

 31. Justyna mówi

  Witam, czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z wydatkiem na półkolonie dziecka niepełnosprawnego?

 32. Alice mówi

  Czy mogę zastosować ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mające prawo do renty socjalnej i rodzinnej posiadające orzeczenie z ZUS całkowicie niezdolna do pracy ? Korzystałam z tej ulgi na dziecko do momentu osiągnięcia przez córkę pełnoletniości i nauki do 25 roku życia.. Obecnie studiuje poza miejscem zamieszkania, wynajmuje stancję. Do kosztów utrzymania córki na studiach dokładam, bo renta niestety nie wystarcza na wydatki studenta.

 33. Kamila mówi

  mam jedno dziecko pełnoletnie i pobierające zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny ,. osiąga również przychody powyżej kwoty wolnej 30 tysięcy,. czy mam prawo do ulgi prorodzinnej jeśli ja również przekroczyłam dochód 56 tysięcy ?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.