Ulga rehabilitacyjna – używanie samochodu osobowego (poradnik 2018)

19

W ramach ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe odliczenie kosztów używania samochodu osobowego na wydatki na dojazdy na konsultacje u lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne, do sklepu, do pracy czy na wakacje. Jest to wydatek limitowany do odliczenia od dochodu. Samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika, mającego na utrzymaniu taką osobę (współmałżonka, dzieci własne
i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 10 080 zł.

Od 1 stycznia 2018 roku według nowych przepisów wydatki na auto będzie mógł odliczyć każdy, kto ma orzeczoną niepełnosprawność lub jego opiekun. Nie trzeba już będzie wykazywać, że przejazdy były związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne tak jak było do tej pory. Będzie można w ramach  tej ulgi jeździć do lekarza, do pracy, na zakupy – wynika z uzasadnienia do projektu. Ministerstwo Finansów napisało w nim, że zmiana ta „przyczyni się do ułatwienia codziennego życia niepełnosprawnego”.

W ramach tej ulgi można odliczyć w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Koszty utrzymania samochodu  

Pod pojęciem wydatków dotyczących używania samochodu dla potrzeb przejazdu na zabiegi należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu (Pismo MF z 7 maja 2007 r., nr DD3-0602-22/IMD/07/MB7-4928). To wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, np. wydatki na zakup olejów silnikowych, na naprawy, remonty, przeglądy, zakup części zamiennych czy ubezpieczenie pojazdu.

Odliczeniu w zeznaniu podatkowym podlegają wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków ZFRON, Zakładowego Funduszu Aktywności, PFRON lub NFZ, ZFŚS albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. (więcej tutaj)

Dowody dla fiskusa

Tak jak dotychczas nie będzie wymogu gromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Jednak na żądanie fiskusa podatnik będzie musiał przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

1) Osoba niepełnosprawna powinna mieć:

 • dowód rejestracyjny pojazdu (z którego wynika, że niepełnosprawny jest właścicielem lub współwłaścicielem auta),
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • OC pojazdu.

2) Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, będzie musiał przedstawić nie tylko dowód na to, że jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, lecz także, że:

 • ma na utrzymywaniu osobę niepełnosprawną;
 • użytkował pojazd w celach związanych z rehabilitacją oraz z ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z przepisami, odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Przy czym przepisy nie nakazują posiadania dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Nie musimy mieć więc ani rachunków za paliwo, ani dokumentować trasy i odległości, jaką samochodem przejechaliśmy. Jednak fiskus może żądać paragonów czy faktur za paliwo, aby ustalić, że samochód jest rzeczywiście użytkowany.

Przepis nie wymaga natomiast, aby osoba niepełnosprawna, względnie osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, posiadała prawo jazdy i użytkowała samochód jako kierowca. Przepis nie pozbawia prawa do ulgi, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym pozostaje ona we wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli dowiedzie, że jest współwłaścicielem samochodu (samochód stanowi składnik majątku małżeńskiego).

Należy tu zaznaczyć, że możliwość korzystania z ww. ulgi przysługuje tylko tym osobom, które posiadają (są właścicielami lub współwłaścicielami) samochód osobowy. Na środki transportu innego rodzaju – ulga nie przysługuje. (do tego służy inna ulga, wydatek nielimitowany, więcej tutaj)

Cel wyjazdu – obojętny

Po zmianach wprowadzono rozszerzenie stosowania tego odliczenia. Ustawa w ramach ulgi rehabilitacyjnej daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych nie tylko na cele ściśle związane z rehabilitacją, ale także wydatków, które przeznaczone są na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Taki zapis uzasadnia rozszerzenie prawa do odliczenia również w przypadku wykorzystywania samochodu na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, a nie tylko na zabiegi rehabilitacyjne. Zmiana ta przyczyni się do ułatwienia codziennego życia osób niepełnosprawnych i dotyczyła będzie wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.

W rezultacie nowelizacji przepisów poszerza się katalog osób uprawnionych do odliczenia, uwzględniane są wszystkie grupy inwalidzkie. Po drugie nie ma już ograniczenia używania auta jedynie do przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, lecz każde użycie auta na potrzeby związane z niepełnosprawnością będzie upoważniać do skorzystania z odliczenia.

W konsekwencji rozszerzenia zakresu powyższego odliczenia z tytułu używania auta zniknie konieczność posiadania dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Nowe zasady będzie można stosować już w rozliczeniu PIT za rok 2017, czyli przy korzystaniu z ulg i odliczeń od dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Każdy niepełnosprawny ma swój limit

W zeznaniu podatnik odliczyć może kwotę do wysokości ww. limitu. Jednak w praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące zasad ustalania wysokości przysługującego odliczenia. Rodzą się one wtedy, gdy uprawnienia do korzystania z ulgi ma kilka osób, np. oboje małżonkowie są osobami niepełnosprawnymi, osoba niepełnosprawna ma na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną bądź podatnik ma na utrzymaniu kilka osób niepełnosprawnych. Konstrukcja przepisu wymaga rozstrzygania tego rodzaju wątpliwości w oparciu o zasadę, iż każda osoba niepełnosprawna (osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje “własnym” limitem, jednak kwota odliczenia u takiej osoby nie może przekroczyć kwoty limitu. Według tej zasady np. każdy z małżonków będąc osobą niepełnosprawną, ma “własny” limit do kwoty 2280 zł.

Osoba niepełnosprawna posiadająca na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu pozostającej na jej utrzymaniu innej osoby niepełnosprawnej do kwoty 2280zł. Osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedno, dwoje czy więcej dzieci niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna – interpretacja indywidualna z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. ILPB2/415-58/09-4/WM – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

 Uwaga:

W przypadku niepełnosprawnych małżonków i są właścicielami jednego samochodu oraz mają wspólnotę majątkową, obydwoje mają prawo do ulgi z tytułu używania samochodu. Jeżeli zatem korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, nawet w tym samym czasie, mogą odliczyć od dochodu podwójną kwotę, czyli 4560 złotych!

 – W przypadku posiadania np. dwójki dzieci niepełnosprawnych również można odliczyć od dochodu podwójną kwotą, czyli 4560 złotych.

 – W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko niepełnosprawnych, każde z rodziców może odliczyć osobno ulgę, czyli razem 4560zł! – WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I SA/Kr 1/11);

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2016.0.2032 t.j.);
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017 poz. 2175);
 • Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1076)
 • Wyrok WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I SA/Kr 1/11); Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 1996r., sygn. akt III SA 411/95); interpretacja indywidualna z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. ILPB2/415-58/09-4/WM – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 

 

Magdalena J. Tomczyk

 

 1. Beata mówi

  Proszę o informację, czy oprócz ulgi rehabilitacyjne w postaci odliczenia samochodu, mogę też skorzystać z ugi na zakup leków przepisanych na moje schorzenie od lekarza?

 2. Iwona mówi

  Tak może pani korzystać z tej ulgi

 3. adam mówi

  Proszę o informacje – czy po skorzystaniu z ulgi za 2017 rok mogę ten samochód sprzedać w 2018 roku.
  Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   tak. Proszę zatrzymać tylko dowód sprzedaży auta

 4. Magdalena mówi

  jak najbardziej 😉

 5. Grażyna mówi

  Mój mąż ma znaczny stopień niepełnosprawności. Latem był nad morzem swoim samochodem w ramach turnusu rehabilitacyjnego. Czy może dokonać odliczenia paliwa za przejazd własnym samochodem i w jakiej wysokości. Nie mamy paragonów ani faktur za paliwo.

 6. Katarzyna mówi

  Witam,
  mam pytanie związane z własnością auta co wiąże się z odliczeniem ulgi związanej z użytkowaniem auta: jestem właścicielem auta, a ojciec jest jego współwłaścicielem (dodatkowo posiada też swój własny pojazd): czy mama, która jest osobą niepełnosprawną może odliczyć sobie ulgę o której mowa powyżej? Mama korzysta z obu pojazdów (podwozy do lekarzy, szpitala, rehabilitacje, itp…) ale nie jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym żadnego z pojazdów?
  Będę bardzo wdzięczna za pomoc, ponieważ ta kwestia współwłasności pojazdu, jeśli dana osoba nie jest w dowodzie rejestracyjnym jest bardzo zawiła dla zwykłych obywateli 😉

  1. Magdalena mówi

   może odliczyć jeśli chodzi o samochód, którego właścicielem jest Pani ojciec. W przypadku samochodu Pani to już nie.

 7. Sławomir mówi

  Witam,
  Wpierw dziękuję za bardzo przydatny artykuł! Mam pytanie w kwestii łączenia wydatków. W broszurze mowa jest o wydatkach nielimitowanych w których można odliczyć m.in.
  “1) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  – osoby niepełnosprawnej … innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
  2) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, itd…”
  Oraz o wydatkach limitowanych, które obejmują również wyżej wymienione wydatki. Czy osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może skorzystać z obu ulg równocześnie? Tzn. Na podstawie udokumentowanych przebytych rehabilitacjach (zaświadczenia od ośrodka) skorzystać z ulgi limitowanej oraz resztę wydatków (OC, naprawy i paliwo na codzienne wykorzystywanie auta) w ramach ulgi limitowanej?
  Drugie pytanie to udokumentowanie limitowanych wydatków na samochód (przez opiekuna) w razie kontroli. Zbierać czy nie zbierać? Czy wystarczy OC i przegląd ze stanem licznika jako dowód użytkowania auta?
  Pozdrawiam

  1. Magdalena mówi

   ulga rehabilitacyjna jest jedną ulgą, a w tej uldze jest wymienione zakres wydatków co w niej wchodzi. Używanie auta to jest jeden limit – 2280zł i tu nie ma już znaczenia od tego roku (2018) czy są to na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne czy nie. W rozumieniu używania auta to są wydatki związane z kupnem paliwa, kosztem amortyzacji, opłaty OC, przeglądy itp. Wystarczy dla US dowód rejestracyjny wraz ubezpieczeniem auta(jako dowód, że jest użytkowane), orzeczenie o niepełnosprawności z których z komisji lekarskiej orzekającej niepełnosprawność.
   W przypadku pkt. 2 to dotyczy wydatków związanych np. przejazdem pkp, pks… związane np. z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatorium. W tym przypadku dowodami będą bilety, faktury.

 8. Adam mówi

  Witam
  Czy mogę skorzystać z ulgi z tytułu dowozu dziecka niepełnosprawnego poniżej lat 16 samochodem do szkoły ?

  1. Magdalena mówi

   od tego roku można. Warunek – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, dowód rejestracyjny…

 9. Adam mówi

  Witam. Czy mogę skorzystać z ulgi z tytułu dowozu samochodem mojego niepełnosprawnego syna do szkoły ?

 10. Marlena mówi

  Witam ,mam dziecko niepełnosprawne w wieku 2 lata i jeżdżę z nim trzy razy w tygidniu na rehabilitację auto jest zarejestrowane na mnie czy dobrze rozumiem że w PIT za 2018 rok będę mogła odliczyć sobie koszty związane z paliwem i eksploatacją tz. 2280zl? I czy potrzebuje faktury na te wszystkie wydatki?dziękuję za odpowiedź

  1. Magdalena mówi

   tak można, nie trzeba mieć faktur

 11. Anna mówi

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie następującego problemu. Ja jestem osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim, mąż jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym. Obydwoje pracujemy. Posiadamy wspólny samochód. Do tej pory rozliczaliśmy się wspólnie. Mamy też na utrzymaniu 23-letnią, niepracującą, niepełnosprawną umiarkowanie córkę. Ile razy możemy odliczyć ulgę na samochód. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. zofia mówi

   mam znaczny stopien pobieram zasilek pielegnacyjny niemam innego dochodu syn pracuje i tez ma stopien umiarkowany czy mozemy sie razem rozliczyc i czy on i ja otrzymamy zwrot z ulgi chodzi o pit

  2. Magdalena mówi

   tylko 2 razy ulgę można odliczyć. Oznacza to, że w Waszym przypadku jeśli oboje macie orzeczenie o niepełnosprawności i wspólny samochód, to każdy z Państwa ma swój limit maksymalny 2280zł

 12. Anka mówi

  Dzień dobry, mam pytanie dot. mozliwosci skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej (ulgi na uzytkowanie samochodu) przez rodzica będacego na emeryturze na dorosłe “dziecko” posiadajace orzeczenie o niepełnosprawnosci (stopień umiarkowany) – niepracujące, a dokładnie posiadające statut osoby bezrobotnej już bez zasiłku (przez cały 2017 rok), nieosiągające dochodów ( za wyjatkiem 153 zł dodatku pielęgnacyjnego), nieposiadające żadnej renty (z tytułu niezdolnosci do pracy). Rodzic posiada dowody potwierdzające, iż ponosi koszty utrzymania “dziecka” (imienne rachunki za gaz i prąd.)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.