Asystent rodziny w mukowiscydozie

Asystent rodziny w mukowiscydozie
0

Asystent rodziny to osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Rodzinie z dzieckiem chorym na mukowiscydozę przysługuje prawo do asystenta rodziny na podstawie uprawnień wynikających w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.

Więcej o wszystkich uprawnieniach wynikających z ustawy “Za życiem” dla chorych na mukowiscydozę przeczytasz >> tutaj.

Funkcje i zadania asystenta rodziny

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Jakie zadania związane z mukowiscydozą może wykonać asystent rodziny?

Oprócz wymienionych wyżej zadań, asystent rodziny może:

 • pomóc w znalezieniu informacji o lekarzach, przychodniach, położnych, pielęgniarkach,
 • pomóc w umówieniu wizyty lekarskiej, wizyty w przychodni czy specjalistycznym ośrodku leczenia mukowiscydozy
 • pomóc w zorganizowaniu transportu do przychodni,

Jak i gdzie wnioskować o asystenta rodziny w przypadku mukowiscydozy u dziecka?

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy (MOPS, OPS).

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Informacje dodatkowe oraz potrzebne dokumenty można znaleźć na stronach internetowych właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jakie dokumenty potrzebne do wniosku o asystenta rodziny w przypadku mukowiscydozy?

 • wniosek o asystenta rodziny (dostępny na stronie www właściwego MOPSu, OPSu lub w siedzibie tych jednostek)
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu (w tym przypadku mukowiscydozę), która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Sprawdź kto wystawi zaświadczenie lekarskie w ramach ustawy Za Życiem?
 • upoważnienie dla asystenta do reprezentowania rodziny przed instytucjami i urzędami (dostępne na stronie www właściwego MOPSu, OPSu lub w siedzibie tych jednostek)
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.