Jak odliczać wydatki na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poradnik 2023 + kalkulator online

Poradnik podatkowy 2023

39

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają w danym roku osoby niepełnosprawne (np. z mukowiscydozą, pierwotną dyskinezą rzęsek).

Więcej o uldze rehabilitacyjnej tutaj, a o odliczaniu kosztów związanych z używaniem samochodu tutaj.

Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta, zaświadczenie) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek). Oznacza to, że nie wszystkie leki podlegają odliczeniu, np. leki bez recepty jak suplementy diety. Są to leki, które są wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ulgę na leki wykazuje się w załączniku PIT-O deklaracji właściwej podatnikowi, tj. w PIT-36 lub PIT-37.

UWAGA: Można odliczać odżywki typu Ensure, Fortimel, Nutridrinki, podstawą jest zaświadczenie/wypis od lekarzy specjalisty, że chory z mukowiscydozą musi brać.
UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

Definicję leku regulują przepisy pozapodatkowe. Lek to surowiec farmaceutyczny, substancja lecznicza lub mieszanina, które mają postać nadającą się do bezpośredniego użycia w terapii. Według art. 2 Prawa farmaceutycznego Ustawy z dn. 6 września 2001r.:

 1. lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu;
 2. lekiem aptecznym – jest to produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece;
 3. lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej,…

WAŻNE od 2022 r!!! pkt. 12 ustawy o p.d.o.f  otrzymał nowe brzmienie na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r.  ” leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977) – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki;”

UWAGA: Wykładnia WSA z Kielc w wyroku z 29 października 2020 r. sygn. akt. I SA/Ke 137/20 – dotyczy znaczenia wyrazu “lek”, choć dotyczy odliczenia leczenia komórkami macierzystymi u podatnika chorego na stwardnienie rozsiane boczne – poniżej fragmenty:

“W ocenie Sądu orzekającego w przedmiotowej sprawie, organ w celu zdefiniowania pojęcia “lek”, zawartego w art. 26 ust. 7a pkt 12 u.p.d.o.f. niezasadnie sięgnął do regulacji zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ustawa Prawo farmaceutyczne nie zawiera takiej definicji, lecz definicje leków określonych jako apteczne, recepturowe, gotowe oraz produktu leczniczego (art. 2 pkt 10, 11, 12, 32)… Według Słownika Języka Polskiego PWN lek (lekarstwo) jest to substancja stosowana do leczenia chorób (http://sjp.pwn.pl). Definicja ta jest zatem szersza, niż przyjęta przez organ w zaskarżonej interpretacji. To oznacza, że organ w sposób nieuprawniony zawęził znaczenie przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 u.p.d.o.f. tylko do definicji leku aptecznego, recepturowego i gotowego oraz produktu leczniczego, zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Nie dokonał wykładni językowej ww. przepisu i nie poczynił analizy, czy komórki macierzyste można uznać za substancje stosowane do leczenia chorób….”

Reasumując:

 • Dotyczy leków wypisanych przez lekarza specjalisty niezależnie od tego, czy leki związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność, czy też z jakimkolwiek innym schorzeniem;
 • Definicję leku regulują przepisy pozapodatkowe, czyli według definicji Prawa farmaceutycznego pkt.12 ustawy o p.d.o.f (nowy zapis!);
 • Do celów dowodowych przedstawia się urzędnikowi z US dokumenty jak np. zaświadczenie lekarskie od specjalisty o stosowanych lekach stale lub czasowo;
 • Jeśli podatnik ma orzeczenie i utrzymuje osobę też z orzeczeniem o niepełnosprawności to podatnik sumuje kwotę wszystkich poniesionych wydatków na leki w danym miesiącu i odlicza nadwyżkę od kwoty 100zł na poczet ulgi rehabilitacyjnej;
 • Sumuje się wydatki poniesione z danego miesiąca, nie łączy się z wydatkami poniesionymi w innych miesiącach;
 • Wydatki na leki są jednym z wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Łączną kwotę wydatków na leki i pozostałych wydatków wpisuje się w jednej rubryce w PIT-O i w PIT-37/PIT-36.

Przykład:
Jeżeli w marcu roku podatkowego wydałeś na leki kwotę 90 zł, odpowiednio w kwietniu 120 zł, a w maju i czerwcu po 200 zł, to w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć 220 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Zielone pola są edytowalne, można w poniższym arkuszu przeliczyć własne wydatki (proszę kliknąć w zielone pole i zmienić wartość wydatków).

WordPress Tables Plugin
 

Podstawa prawna

 • art. 26 ust. 1 pkt. 7, ust. 7a -7g, ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687, 2745, z 2023 r.  poz. 28, 185).
 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 2105, 2349, 2427, 2469, z 2022 r. poz. 1265, 1301, 1719, 2180);
 • 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2301) – wersja obowiązująca od 14 listopada 2022r.
 • Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2022 poz. 2301)
 • Wykładnia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w wyroku z 29 października 2020 r., akt I SA/Ke 137/20.

 

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Ola mówi

  Czy możemy bardziej wyczerpać temat.. mam orzeczenie z symbolem 05-R.
  Podstawa zwrotu jest recepta +faktura
  Co oznacza czasowo/na stałe – czy recepta 30 tabletek to już stosowanie czasowe?
  Rozliczyć mogę każdy lek z recepty wypisanej na moje dane? A może musi to być lek działający na narząd ruchu zgodnie z kodem niepełnosprawności?

  1. Magdalena mówi

   lek wydawany na jakiś czas zgodnie z zaleceniem lekarza jak najbardziej może podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
   W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „leku” – a zatem posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Z definicji tych wynika, że: lekiem aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydawania bezpośrednio w aptece; lekiem gotowym jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej; produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawana człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego. Wykaz produktów spełniających cechy „leku” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Osoba niepełnosprawna musi spełnić takie warunki jak:
   – ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł,

   – posiadać dokument potwierdzającego poniesienie wydatku (faktury) – jeżeli wydatek ponosi podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, to dowód poniesienia tegoż wydatku powinien być wystawiony na podatnika.

   – posiadać potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconych leków.
   Przy czym określenie, że lekarzem uprawnionym do stwierdzenia stosowania określonych leków jest wyłącznie lekarz specjalista oznacza, iż uprawnionym do wydania stosownego zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny np. onkolog, okulista, dermatolog, itp. W omawianym przepisie nie określono w jakiej formie lekarz specjalista powinien stwierdzić potrzebę stosowania określonych leków stale lub czasowo co oznacza, iż dopuszczalna jest tutaj każda forma, nawet ustna. Dla celów dowodowych zasadnym jest jednak przyjęcie formy pisemnej, np. zaświadczenia.
   Reasumując, jeśli lekarz specjalista wyda zaświadczenie, że zakupione leki, które muszą być stosowane czasowo lub na stałe i podatnik ma orzeczenie o niepełnosprawności to taki podatnik ma prawo korzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

   1. Dorota mówi

    Zasadniczo wszystko rozumiem. Niestety recepty na leki mam z kliniki bólu gdzie przyjmuje lekarz anestezjolog, czyli generalnie chyba nie mogę tych leków rozliczyć bo musi być specjalista – czy anestezjologa traktować jako specjalistę???

    1. Magdalena mówi

     raczej specjalista to jest.

 2. Witold mówi

  Kupując leki w aptece, należy rozgraniczać na leki z recepty a kupowane bez recepty, czy może być wszystko na jednej fakturze a od podatku odliczyć z tej faktury tylko leki na receptę.

  1. Magdalena mówi

   Są leki, do których nie potrzeba recept, ale lekarz uznał, że trzeba jest zażywać. Trzeba mieć zaświadczenie.
   Można odliczyć np. odżywki typu nutridrink odliczyć jeśli lekarz wyraźnie wskazał, że konieczne jest stale spożywanie tych odżywek.
   Suplementy diety, leki przeciwbólowe, które można kupić np. na stacji benzynowej – nie wchodzą w zakres wydatków na leki do odliczenia.
   Jeśli na fakturze będą pozycje, które nie podlegają odliczeniom, to trzeba odpowiednio fakturę umniejszyć.

 3. Ola mówi

  Proszę o informację, co z lekami na niepełnosprawne dziecko. Faktury powinny być wystawione na opiekuna czy na dziecko. I co w przypadku jak są wystawione na dziecko poniżej 16 roku życia, czy można to odliczyć?

  1. Magdalena mówi

   jak najbardziej można odliczyć. Apteki sa zobowiązane wystawić fakturę na leki zlecone przez lekarza na dane osoby, której dotyczy, czyli jeśli to leki dziecka, to będzie faktura na dziecko.

 4. JUSTYNA mówi

  Witam, mam pytanie czy leki takie jak witaminy w kroplach: E (bez recepty) i AD (obecnie na recepte), cebion, vitacon (na recepte) i kreon 10000 tez podlegaj odliczeniu w przypadku dziecka chorego na mukowiscydoze mimo ze sa bez recepty a sa konieczne w chorobie?

  1. Magdalena mówi

   jak najbardziej. Potrzebne jest zaświadczenie lekarza, że dziecko bierze na stałe leki. Również odżywki typu nutridrinki, ensure jak najbardziej podchodzą pod odliczenia, gdyż są to odżywki medyczne i jeśli jest wyraźne wskazania do tego by je zażywać.

   1. Kasia mówi

    Witam
    Czy leki na receptę wystawione przez internistę np antybiotyki no-spa lub leki do przygotowawcze do kolonoskopi również może osoba niepełnosprawna odliczyć.
    Czy leki wydane przez specjalistów które kontynuuje lekarz internista przepisując recepty nadal można odliczać?

 5. GRAŻYNA mówi

  Po rozliczeniu faktur aptecznych ( odjęcie stu złotych co miesiąc ) , na jaką kwotę można czekać do zwrotu ? wg wyżej pokazanych wydatki -710 do odliczenia – 320. iIe bedzie zwrotu ?????

  1. Magdalena mówi

   minus 18% jeśli są niskie dochody. Ta ulga jest od dochodu, czyli przed policzeniem podatku…

 6. Kamil mówi

  Witam,
  Jeżeli Lekarz Specjalista uzna,że muszę stosować magnez z vit b6 a także leki przeciwbólowe to mogę je odliczyć?Oczywiscie posiadając stopien niepełnosprawności
  Co grozi za złe odliczenie leków typy mazgnez przeciwbólowe leki?

  1. Madzia mówi

   to są leki ogólnodostępne i jako takie nie mogą być podmiotem odliczeń. Nieprawidłowe odliczenie wykryte w czasie kontroli US powoduje złożenie korekty i zwrot podatku z odsetkami.

 7. Stefan mówi

  Witam .
  Uważam że temat w obszarze odliczania ulgi za leki nie jest jasno sprecyzowany – osoby do niej uprawnione /głównie emeryci/ nie korzystają z odliczeń gdyż nie wiedzą o przysługujących im
  uprawnieniach korzystania z ulgi rehabilitacyjnej . Natomiast “multum” osób odlicza sobie ulgę
  wystawiając raz na 3-m-ce zbiorczą fakturę na podstawie kilkunastu zebranych od rodziny paragonów
  w większości nie mających pokrycia w receptach .

  1. Madzia mówi

   Niestety nie można tak robić. Weszło prawo, że leki na receptę wystawiane są tylko na osobę, która widnieje na recepcie. Nie każdy emeryt ma orzeczenie o niepełnosprawności, a ty samym nie każdy emeryt może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

 8. Matylda mówi

  A jeśli leki kupowane były dla niemowlaka (obecnie ma rok) to na kogo powinny być faktury? Na dziecko czy na jednego z rodziców?
  Mleko Bebilon pepti mct (na receptę) pewnie nie podlega odliczeniu?

  1. Madzia mówi

   nie można odliczyć jeśli nie ma tego w Wykazie produktów spełniających cechy „leku” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   Recepta jest na dziecko, więc apteka wystawi do tego fakturę, czyli na dziecko.

 9. Anna mówi

  Czy wydatki z tytułu użytkowania samochodu (2280zł) i wydatki na leki (powyżej 100zł) (t.j. np.600zł) można zsumować? I wtedy odliczamy kwotę 2880zł?

  1. Madzia mówi

   tak, ponieważ wydatek z tyt. użytkowania samochodu i wydatki na leki wchodzą w ulgę rehabilitacyjną.

   1. Xxx mówi

    Jak mam 3 faktury za leki w miesiącu np styczeń to po ich dodaniu odejmuje 100 zl? Czy od kazdej osobno? Np
    120 +50 +200 = 370 – 100 zl =270 czy
    120-100=120
    200-100= 100 łącznie 120 do odliczenia
    ?

    1. Madzia mówi

     za każdy miesiąc w którym wydano leki odejmuje się 100zł. Po to jest ten kalkulator by łatwiej było zliczyć. Jeśli były 3 f-ry za styczeń:
     120+50+200 =370 – 100zł według ustawy = 270 zł do odliczenia. I tak z każdym miesiącem, w którym były wydatki. Suma wszystkich kwot do odliczenia to suma, którą się wpisuje do zeznania. Jeśli dochodzą jeszcze inne wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej to wtedy trzeba wszystko z sumować. Np. za leki, które były tylko w styczniu kupione i wyniosły do odliczenia 270zł, plus 2280zł za używanie samochodu, plus kupiony sprzęt do rehabilitacji w kwocie 50zł – razem 2600zł wpisane jest w załączniku PIT-O w pozycji wydatków na ulgi rehabilitacyjne i w PIT-37/PIT-36.

 10. Paweł mówi

  Nie rozumiem tego. Jeżeli np. miesięcznie wydajemy na leki 100zł. i co miesiąc przez rok wydamy 1200zł. , to nic nie odliczymy, prawda?. Ale jeżeli (mając oczywiście recepty, lekarze wystawiają recepty na zakup leków na dłuższy okres ) kupimy leki w styczniu na 6 miesięcy i w czerwcu na 6 miesięcy i wydamy na nie tak samo 1200zl., to do odliczenia mamy 1000zł. Czy tak to działa???

  1. Madzia mówi

   dokładnie tak. Tylko kwota powyżej 100zł jest do odliczenia.

 11. Renib mówi

  A gdzie znajdę liste leków , które można odliczyć?

  1. Daniel mówi

   Tu można sprawdzić, czy są w bazie -> http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

 12. E. mówi

  Witam.
  Mam pytanie odnośnie mojej mamy. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności związane ze złamaniem biodra, po za tym maiła 3 zawały i chorobę Parkinsona, od dłuższego czasu przyjmuje rożne leki na ciśnienie, miazdzyce, serce ale takze własnie na wspomniana chorobę Parkinsona. Posiadam faktury na te leki i czy w związku z tym mogę je odliczyć od podatku? Nie posiadam recept, czy w związku z tym potrzebuję na potiwerdzenie zaśwaidczenie od wszystkich lekarzy tj, kardiologa, że musi przymojawac lek o takiej i takiej nazwie i oddzielnie od neurologa w związku z choroba Parkinsona?
  Ponadto mam pytanie bo w marcu w związku ze zlamaniem biodra musielismy kupić tzw. balkonik, który był refundowany z NFZ, ale mimo to zapłaciłam za niego 418zł czy mogę to równiez odliczyć od podatku?
  pozdrawiam

  1. Madzia mówi

   potrzebne jest zaświadczenie. Balkonik jest sprzętem ułatwiającym poruszanie się, orzeczenie jest na narząd ruchowy to jak najbardziej można odliczyć.

 13. Kasia mówi

  Witam
  Chyba wczoraj w złym miejscu wpisałam swoje pytanie, dlatego ponawiam.
  Czy leki na receptę wystawione przez internistę np antybiotyki no-spa lub leki do przygotowawcze do kolonoskopi również może osoba niepełnosprawna odliczyć.
  Czy leki wydane przez specjalistów które kontynuuje lekarz internista przepisując recepty nadal można odliczać?

  1. Madzia mówi

   leki związane z chorobą na które jest orzeczenie. Taka jest główna zasada.

 14. Maria mówi

  1- Mam orzeczenie o niepełnosprawności st. umiarkowany 09M , 05R. Miałam wydatki na okulistę (lekarstwa – posiadam fakturę). Czy w tej sytuacji mogę odliczyć od podatku kwotę powyżej 100zł?
  Maria.
  2- Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 24.09.2020r., a niepełnosprawność istnieje od 51 roku życia (obecnie mam 71). Proszę o interpretację. Chodzi mi o to, jaką kwotę mogę odliczyć za samochód.

 15. Magdalena mówi

  Pani Mario, nie ma znaczenia, czy przepisane leki związane są z określonym schorzeniem podatnika. Może być tak, że osoba niepełnosprawna ma orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na określoną chorobę, a lekarz specjalista przepisał leki na inne schorzenie. Literalna wykładnia przepisów uzasadnia twierdzenie, że również takie wydatki podlegać będą odliczeniu.
  ad.2 – Spokojnie maksymalnie może Pani odliczyć wydatek na używanie auta w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2280,00 zł, gdyż jeśli w orzeczeniu jest mowa o niepełnosprawności powstałej po 51 r.ż.

 16. Magdalena mówi

  leki wypisane przez specjalistę są najważniejsze. Nos-spa i leki na kolonoskopię nie podlegają odliczeniu

 17. Ewelina mówi

  Witam, syn posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Jest osobą leżącą z trudno gojącymi się ranami i odlezynami. Czy możemy odliczyć od podatku comiesięczny zakup opatrunków specjalistycznych typu Mepilex, Aquacel itp.?

 18. Anonim mówi

  Mam pytanie dotyczące poniesienia kosztów na zakup leków.
  Jak rozumieć zwrot “faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek)”.
  Rodzice byli chorzy na Covid. Siostra wykupiła leki nie biorąc faktury. Czy potwierdzenie wykonania operacji kartą, gdzie są nazwiska rodziców i nazwa apteki, mogą być innym dowodem poniesienia wydatku?

  1. Magdalena mówi

   ulga rehabilitacyjna dotyczy tylko osób z orzeczoną niepełnosprawnością

 19. Anna mówi

  Jak odliczyć lek zakupiony za granicą , zapłacony w euro ?

 20. IZABELA mówi

  Witam

  Czy jeżeli tata ma orzeczenie o niepełnosprawności UMIARKOWANEJ 10-N, a recepty są na wszystko łącznie i ma na sporo leków, bo są tez choroby inne (niewydolność serca, anemia, marskośc watroby, nadcisnienie itd) to odliczyć może tylko te które są na choroby neurologiczne ??

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.