Rekrutacja na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy w Sosnowcu

0

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy.

Termin składania ofert do 22 grudnia 2019 roku.

Zgłaszający się kandydat powinien złożyć dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 393) tj.:

  1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (dokumenty powinny być złożone
    w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza);
  3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
  5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem (zgodnie z poniższym załącznikiem).

Więcej szczegółów w ogłoszeniu: https://bip.slaskie.pl/resource/file/download-file/id.18844

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.