Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny typu kamizelka oscylacyjna

2

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (np. kamizelka oscylacyjna, rower stacjonarny) jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane załączniki do wniosku to:

  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
  • aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego (przykładowo od lekarza pulmonologa);
  • dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania, specyfikacja cenowa (kosztorys, faktura pro-forma);
  • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

UWAGA!!!

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Ewa Kochanek
fot. z kadru https://www.youtube.com/watch?v=kcDZF50RP94


Zobacz też:


Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

  1. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny typu kamizelka oscylacyjna […]

  2. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny typu kamizelka oscylacyjna […]

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.