Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Poradnik 2021

3

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, np. simeoxa, kamizelki oscylacyjnej, roweru stacjonarnego, bieżni.

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. Nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może udzielić dofinansowania na sprzęt na wniosek osoby niepełnosprawnej poparty zaleceniami lekarza prowadzącego.

Kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wymagane załączniki do wniosku to:

 1. kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 2. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego;
  • Ważne, aby na zaświadczeniu i wniosku było napisane, że dany sprzęt jest sprzętem rehabilitacyjnym, a nie sprzętem medycznym, gdyż sprzęt medyczny nie podlega dofinansowaniu PFRON!
 3. dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania, specyfikacja cenowa (kosztorys);
 4. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

⚠  Ważne!

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Ewa Kochanek


Zobacz też:


Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny typu kamizelka oscylacyjna […]

 2. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny typu kamizelka oscylacyjna […]

 3. Grzegorz mówi

  Czy morzna u państwa składać wniosek na rower rehabilitacyjny

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.