Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

6

Osoba niepełnosprawna (przykładowo chora na mukowiscydozę) może wystąpić o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do:

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • likwidacji barier technicznych,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • do sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji pozarządowych),
 • wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Zadania te realizują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR) i to tam należy złożyć właściwy wniosek o dofinansowanie.

 

Z tych form pomocy mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
 • o grupie inwalidzkiej.

 

Kryterium dochodowe dotyczy:

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • turnusów rehabilitacyjnych.

O dofinansowanie do powyższych zadań mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych*, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia** na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65% przeciętnego wynagrodzenia** w przypadku osoby samotnej.

 

**Przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie za zakończony kwartał ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i umieszczane na stronie www.stat.gov.pl w Zakładce „Informacje sygnalne”/”Komunikaty i obwieszczenia” w wierszu pt: „Przeciętne wynagrodzenie (w danym kwartale)”.

 

Do 10.05.2016 r. obowiązuje Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015, które wynosi 4066,95 zł, czyli:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, obecnie wynosi 2033,48 zł,

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, obecnie wynosi 2.643,52 zł.

 

Procedura rozpatrywania wniosków

 1. Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski niekompletne, jeśli w terminie 30 dni, od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach nie zostaną one usunięte.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.

Punkty 3-5 dotyczą dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych, likwidacji barier architektonicznych:

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy.
 2. Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy
  i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone potwierdzenie wpłaty udziału własnego.
 3. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

 

UWAGA!!!

 • Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub osoba ta był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 • Dofinansowania są przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 • W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.
 • Wnioski można składać w każdym czasie, z tym, że trzeba się liczyć z tym, że pod koniec roku kalendarzowego jednostka może już nie posiadać środków, ze względu na ich wcześniejsze rozdysponowanie.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

 

 Ewa Kochanek


Zobacz też:


Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

 1. […] Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) &#8… […]

 2. […] Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) &#8… […]

 3. […] Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) &#8… […]

 4. […] Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) &#8… […]

 5. […] Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) &#8… […]

 6. […] Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) &#8… […]

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.