Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, fluttera…

Poradnik 2021

Czym są zbiórki publiczne? Kto może zbierać? Czy tylko fundacja, a może chory, rodzic?
6

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz. U. z  2019 poz. 1267z późn. zm.)

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

 1. Osoba niepełnosprawna musi uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na wyroby medyczne, potwierdzone przez NFZ
  • Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony został nowy wzór zlecenia, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ. Uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu). Tym samym nie traci się już czasu na potwierdzanie zleceń w NFZ (osobiście lub korespondencyjnie).
 2. Ze zleceniem należy udać się z nim do sklepu / firmy/ apteki celem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (faktura) lub wyceny przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (kosztorys)
 3. Następnie należy pobrać wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (osobiście lub ze strony internetowej – jeśli jest taka możliwość).
 4. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami należy złożyć (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną w systemie SOW) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane załączniki do wniosku to:
  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • faktura lub kosztorys (albo oferta cenowa) za zakupione przedmioty ortopedyczne / środki pomocnicze wyszczególniająca limit cenowy NFZ, kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wnioskodawcy 
  • kopia zlecenia na wyroby medyczne potwierdzonego przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie za zgodność z oryginałem zrealizowanego zlecenia na wyroby medyczne (czyli sklep / firmę/ aptekę, gdzie dokonano zakupu)(Wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania może wynosić:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt.1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

 Ewa Kochanek


Zobacz też:


Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 2. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 3. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 4. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 5. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 6. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.