Konkurs: Mukolinki Zuch dziewczynki

0

Zapraszamy do udziału w konkursie “Mukolinki Zuch dziewczynki”, nagrodami w konkursie są książki wydawnictwa Rozpisani – PWN. Nagrody zostaną rozlosowane spośród użytkowników portalu Facebook, którzy klikną “Lubię to!” oraz dowolnie skomentują post konkursu oraz poprawnie udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe!

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin(dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą “Mukolinki Zuch dziewczynki”
2. Akcja promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
3. Organizatorem akcji i fundatorem nagród w Konkursie jest Beata Świrska, autorka książki “Mukolinki Zuch dziewczynki”. (dalej: „Organizator”)
4. Akcja nie jest sponsorowana, organizowana, współorganizowana lub zarządzana przez serwis Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez Uczestników akcji przekazywane są Organizatorowi.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ
1. Fan page – strona Organizatora w serwisie Facebook.com, na której uczestnicy są aktywni. Http://facebook.com/oddechzyciapl/
2. Uczestnik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, będąca fanem strony http://facebook.com/oddechzyciapl/
3. Akcja promocyjna – akcja, której dotyczy niniejszy regulamin.
4. Aktywność użytkownika – komentarze użytkownika, wpisy na tablicy oraz kliknięcia lubię to, na podstawie których Organizator raz na miesiąc przyznaje nagrody.

§3 UCZESTNICY KONKURSU
1. Akcja jest organizowana na terytorium Polski. Dostęp mają wszyscy użytkownicy portalu Facebook.com za pośrednictwem strony http://facebook.com/oddechzyciapl/
2. Uczestnikiem akcji może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
· posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
· posiada profil w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu Uczestnika muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, a zwłaszcza zawierać dane osobowe jak: imię i nazwisko Uczestnika,
· wyrazi zgodę na udział w akcji promocyjnej dodając komentarz i lajk w poście konkursu,
· zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje go poprzez dodanie dowolnego wpisu w poście konkursu,
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i odebrania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.),

§4 ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Akcja rozpoczyna się w dniu: 12.03.2016r. o godzinie 18:00 i trwa do 17.03.2016r. Do godz. 22:00.
2. Lista osób nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie http://facebook.com/oddechzyciapl/ 18.03.2016, o godz.: 22:00.
3. Udział w akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Zadaniem użytkownika jest kliknięcie “Lubię to!” postu konkursowego oraz jego dowolne skomentowanie na stronie http://facebook.com/oddechzyciapl/
5. Organizator wybierze do kolejnego etapu osoby spośród wszystkich osób, które kliknęły “Lubię to!” pod postem konkursu. W kolejnym etapie, Organizator wybranym osobom zada pytanie konkursowe, prawidłowa odpowiedź będzie jednoznaczna z przyznaniem nagrody w postaci książki “Mukolinki Zuch dziewczynki”
6. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

§5 NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrodą główną są nagrody książkowe.
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę.

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA IWYDAWANIA NAGRÓD
1. Lista zwycięzców, w formie imion i nazwisk, jakimi posługują się w serwisie Facebook, zostanie opublikowana w formie wpisu na stronie http://facebook.com/oddechzyciapl/
2. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni wysłać prywatną wiadomość za pośrednictwem strony http://facebook.com/oddechzyciapl/ potwierdzającą chęć odebrania nagrody i umówić termin oraz miejsce jej realizacji (wysyłka tylko na terytorium Polski).
3. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w sposób określony w ust. 2, zwycięzca traci prawo do nagrody.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w akcji promocyjnej.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4. Odbiorcą informacji zamieszczonych na profilach Uczestników na portalu społecznościowym jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszej akcji jest dostępny na stronie oddechzycia.pl
2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie akcji i jej prawidłowy przebieg.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.