Decyzja w sprawie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

0

Minister Zdrowia decyzją DBC.532.2.65.2021(1) polecił Instytutowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym w okresie od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 55 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej – zgodnie z wnioskiem odwołującego się.

Rozpatrując przedmiotowe odwołanie uwzględniono podnoszone w odwołaniu argumenty dot. niemal czterokrotnego zwiększenia liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 co mogłoby spowodować drastycznie ograniczenie możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych, pacjentów z chorobami śródmiąższowymi płuc (w tym pacjentów po przebytym COVID19) oraz pacjentów z innymi chorobami układu oddechowego m.in. z mukowiscydozą.

Decyzja:

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”, w zw. z art. 11h ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.) Minister Zdrowia, po rozpatrzeniu odwołania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2021 r., znak: WZ-II.967.699.2020-2, w przedmiocie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2020 r., znak sprawy: WZ-II.967.699.2020, zmienionej decyzją z dnia 24 listopada 2020 r., znak sprawy: WZ-II.967.699.2020-1 oraz decyzją z dnia 18 marca 2021 r., znak: WZ-II.967.699.2020-2

postanawia:

1. uchylić zaskarżoną decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2021 r., znak: WZ-II.967.699.2020-2 w części dotyczącej polecenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym w okresie od 22 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491, z późn. zm.), 99 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 10 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz

2. polecić realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym w okresie od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 55 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,

3. utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2021 r., znak: WZ-II.967.699.2020-2 w pozostałej części.

UZASADNIENIE
Zgodnie z obowiązującym art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Działając na podstawie ww. przepisu Wojewoda Mazowiecki, w dniu 15 października 2020 r., wydał wobec Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, decyzję, znak: WZ-II.967.699.2020, zobowiązującą ww. podmiot leczniczy, w okresie od 19 października 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym, 26 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 23 łóżek w Oddziale X i 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Następnie Wojewoda Mazowiecki zmieniał powyższą decyzję decyzjami: z dnia 24 listopada 2020 r., znak sprawy: WZ-II.967.699.2020-1 oraz z dnia 18 marca 2021 r., znak: WZ-II.967.699.2020-2. Decyzją wydaną w dniu 18 marca 2021 r., znak: WZII.967.699.2020-2, Wojewoda Mazowiecki polecił Instytutowi Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym:

– w okresie od 24 listopada 2020 r. do 21 marca 2021 r. 29 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 23 łóżek w Oddziale X i 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, a następnie;

– w okresie od 22 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491, z późn. zm.), 99 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 10 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Decyzja została wydana w oparciu o art. 11 h ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od powyższej decyzji Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa w dniu 19 marca 2021 r., złożył odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. W odwołaniu strona zaskarżyła ww. decyzję, i wniosła o jej zmianę poprzez zobowiązanie Instytutu do zapewnienia w okresie od 22 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 55 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Minister Zdrowia ustalił i zważył co następuje

Zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Zgodnie z art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. organ odwoławczy wydaje decyzję, w której uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części.

Organ II instancji dokonał analizy okoliczności sprawy. Minister Zdrowia wziął pod uwagę argumentację strony, iż decyzja polecająca na niemal czterokrotnym zwiększeniu liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 może spowodować drastyczne ograniczenie możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych, pacjentów z chorobami śródmiąższowymi płuc (w tym pacjentów po przebytym COVID-19) oraz pacjentów z innymi chorobami układu oddechowego. Jednakże bieżąca sytuacja epidemiczna jaka ma miejsce zarówno na terenie Warszawy, jak i całego województwa mazowieckiego oraz utrzymujący się aktualnie rekordowo wysoki poziom zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie również wysokie zapotrzebowanie na hospitalizacje wymagające intensywnej terapii, tlenoterapii i wentylacji mechanicznej wymusza podejmowanie kroków mających na celu zabezpieczenie miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19.

W związku z powyższym Minister Zdrowia postanowił orzec jak w sentencji niniejszej decyzji tj. uchylić w części decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2021 r., znak: WZ-II.967.699.2020-2 oraz orzec co do istoty sprawy poprzez polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym w okresie od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 55 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, a w pozostałym zakresie utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy.

Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
Warszawa, 02 kwietnia 2021 r.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.