Nowy Rzecznik Praw Pacjenta – kim jest, jak chce działać?

0

Nowy Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił plan działania na najbliższe tygodnie i miesiące.

“W początkowym okresie sprawowania funkcji Rzecznika Praw Pacjenta chciałbym znacząco wzmocnić pozycję Rzecznika i jego rolę w systemie ochrony zdrowia. Będę chciał osiągnąć to poprzez zmianę koncepcji współpracy z organami władzy publicznej funkcjonującymi w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w szczególności z Ministrem Zdrowia, jako organem odpowiedzialnym za politykę zdrowotną w kraju.

Osiągnięcie powyższego nie byłoby również możliwe bez zwiększenia efektywności współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw pacjenta, których głos w mojej ocenie powinien być bardziej słyszalny.

Widzę także potrzebę obecności Rzecznika w zespołach roboczych powoływanych przez poszczególne resorty, których prace będą dotyczyć praw pacjenta. Nieodzownym elementem do osiągnięcia tego celu będzie także ściślejsza niż dotychczas – a przez to bardziej owocna – współpraca z samorządami zawodów medycznych.

Jak się również wydaje, należy podjąć dyskusję nad dotychczasowym modelem pozasądowego dochodzenia roszczeń, aby maksymalnie dostosować go do oczekiwań Pacjentów i ich rodzin.

W pierwszym okresie działalności skoncentruję się na wdrażanych obecnie reformach służby zdrowia i będę zawsze popierał rozwiązania korzystne dla Pacjentów. Chciałbym także zająć się istniejącymi od lat problemami dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym czasem oczekiwania na ich udzielenie oraz niedoborów kadry medycznej i czasem pracy lekarzy, które to w świetle ostatnich wydarzeń w kraju stały się bardziej widoczne. Chcę angażować się w tworzenie prawa w Polsce, zarówno opiniując projekty aktów prawnych dotyczących praw pacjenta, jak i proponując własne zmiany w obowiązującym już prawodawstwie.

Niesatysfakcjonujący jest także poziom wiedzy obywateli na temat Rzecznika oraz praw pacjenta. Poprzez liczne inicjatywy edukacyjne oraz informacyjne będę dążył do zmiany tego stanu rzeczy. Podnoszenie poziomu świadomości na temat praw pacjenta jest niezwykle istotne, ponieważ Pacjenci, którzy znają swoje prawa mają szansę  egzekwować ich  realizację, dostrzec istniejące nieprawidłowości oraz w porę zareagować.

Reasumując, Rzecznik powinien być instytucją bardziej widoczną w debacie publicznej dotyczącej kluczowych zmian w systemie ochronie zdrowia. Chciałbym, aby Rzecznik miał większy wpływ na kształt tego sytemu i aby liczono się z jego głosem.”

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Radca Szefa KPRM, a później Koordynator Zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Przez wiele lat pracował na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych), gdzie przede wszystkim zajmował się analizą prawną spraw, które trafiały do Rzecznika. Był także odpowiedzialny za  przygotowywanie porad i konsultacji prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, a także brał czynny udział w parlamentarnych pracach legislacyjnych.

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w zakresie problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia (fot. Twitter, Ministerstwo Zdrowia).

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.