Różnice pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym (poradnik 2019)

0

Różnice pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym.

 

Zasiłek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny
Przyznaje i wypłaca organ gminy (np. OPS) Przyznaje i wypłaca ZUS
Nie trzeba mieć prawa do innego świadczenia Trzeba mieć prawo do renty lub emerytury z ZUS lub KRUS
Przyznawany na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół orzekania o niepełno-sprawności lub lekarza orzecznika ZUS lub dawne Komisje ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Przyznawany wyłącznie na podstawie orzeczenia ZUS
Przyznawany wyłącznie na wniosek Dodatek ze względu na wiek jest przyznawany z urzędu, ale dodatek ze względu na całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – wyłącznie na wniosek.
niepełnosprawne dziecko; - osobie niepełnosprawnej w wieku 16 lat, jeśli przyznane jej zostało o znacznym stopniu niepełnosprawności; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; - osobie, która ukończyła 75 lat ukończone 75 lat lub ze względu na całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji
Wysokość wynosi od 01.11.2018 - 184,42 zł (netto), od 01.11.2019 - 215,84 zł. Wysokość wynosi 215,84 zł (netto) od 01.03.2017
Uregulowany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Uregulowany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Od 1 marca 2018 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. (netto). Wysokość dodatku waloryzowana jest w marcu każdego roku.

Uwaga! Nie można pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli spełniamy kryteria do pobierania obydwu, musimy wybrać jedno ze świadczeń, oczywiście możemy wybrać wyższe. W praktyce zdarzają się przypadki łącznego pobierania obu świadczeń, ale może się to wiązać z koniecznością zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami, co może wpędzić w dodatkowe problemy finansowe.

W związku z tym, że renta socjalna jest finansowana z budżetu Państwa, nie przysługuje do niego dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u, tylko zasiłek pielęgnacyjny z G/MOPS-u. Wyjątkiem jest posiadanie dodatkowo renty rodzinnej, ponieważ do renty rodzinnej przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny. Ci, którzy nabyli we wcześniejszych latach już nie istniejącą rentę uczniowską, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS-u.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym ustalanym na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji (może dotyczyć osób z mukowiscydozą).

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie jako dodatek do emerytury lub renty i wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba może otrzymywać tylko jedno z powyższych świadczeń:

  • albo dodatek pielęgnacyjny (dotyczy osób otrzymujących rentę bądź emeryturę),
  • albo zasiłek pielęgnacyjny (dotyczy osób nieuprawnionych do renty bądź emerytury).

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019 r. poz. 39);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. (Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1412
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 2354).

 

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.