Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy w składzie Rady Funduszu Medycznego

0

W związku z art. 9 ustawy o Funduszu Medycznym i w ślad za ogłoszonym z dn. 23.11.2020 r. naborem na członków Rady Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia informuje, iż po rozpatrzeniu zgłoszeń spełniających warunki naboru, do Rady Funduszu zostali powołani przedstawiciele nw. organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy objęte zakresem ustawy:

 • Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskich,
 • Piotr Parjaszewski (Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy)

Do zadań Rady, na podstawie art. 9 ust.2 ustawy, należeć będzie:

 • doradztwo w zakresie zadań Funduszu;
 • opiniowanie podziału środków pomiędzy subfundusze;
 • dokonywanie corocznej analizy i oceny skuteczności finansowania przez Fundusz:
  technologii lekowych,
 • świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia,
 • świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju

pod względem poprawy ich dostępności i przygotowania rekomendacji na przyszłość;

 • dokonywanie corocznej analizy i oceny skuteczności finansowania przez Fundusz programów profilaktycznych pod względem zwiększenia ich skuteczności i przygotowania rekomendacji na przyszłość;
 • sporządzanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, opinii na temat działalności Funduszu;
 • zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków i propozycji dotyczących działalności Funduszu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.