Trzy kroki od siebie – kino

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin(dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą “Trzy kroki od siebie – kino”
2. Akcja promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Oddech Życia (dalej: „Organizator”), a fundatorem nagród w Konkursie jest TylkoHity.
4. Akcja nie jest sponsorowana, organizowana, współorganizowana lub zarządzana przez serwis Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez Uczestników akcji przekazywane są Organizatorowi.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Strona FB – strona Organizatora w serwisie Facebook.com, na której uczestnicy są aktywni. http://www.facebook.com/oddechzyciapl
2. Uczestnik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, będąca fanem strony http://www.facebook.com/oddechzyciapl
3. Akcja promocyjna – akcja, której dotyczy niniejszy regulamin.
4. Aktywność użytkownika – komentarze użytkownika, wpisy na tablicy oraz kliknięcia lubię to, na podstawie których Organizator przyznaje nagrody.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Akcja jest organizowana na terytorium Polski. Dostęp mają wszyscy użytkownicy portalu Facebook.com za pośrednictwem strony http://www.facebook.com/oddechzyciapl

2. Uczestnikiem akcji może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
· posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
· posiada profil w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu Uczestnika muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, a zwłaszcza zawierać dane osobowe jak: imię i nazwisko Uczestnika,
· wyrazi zgodę na udział w akcji promocyjnej dodając polubienie pod postem konkursu,
· zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje go poprzez dodanie polubienia pod postem konkursu,
· polubi stronę “Oddech Życia” w serwisie Facebook http://www.facebook.com/oddechzyciapl
· na stronie http://www.facebook.com/oddechzyciapl w komentarzu pod postem o konkursie udzieli odpowiedzi na konkursowe pytanie.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i odebrania nagrody, dodając polubienie pod postem konkursu na stronie http://www.facebook.com/oddechzyciapl

 

§4 ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja rozpoczyna się w dniu: 1 maja 2019 r. i trwa do 3 maja 2019r., godz. 24.00
2. Lista osób nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie https://oddechzycia.pl 4 maja 2019, po godz.: 15:00.
3. Udział w akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Zadaniem użytkownika jest kliknięcie “Lubię to!” pod postem konkursowym na stronie http://www.facebook.com/oddechzyciapl i wyrażenie chęci otrzymania biletów w postaci komentarza. Odpowiedzi należy udzielać wyłącznie pod konkursowym postem.
5. Organizator wybierze 10 najciekawszych zdaniem Organizatora komentarzy.
6. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

§5 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą główną jest Podwójny karnet uprawniający do wejścia na dowolny seans filmu “Trzy kroki od siebie” w sieci kin Cinema City w dniach 13-16 maja i 20-23 maja 2019 r. Organizator przygotował 10 podwójnych karnetów, dla 10 nagrodzonych uczestników:
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę.

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

1. Lista zwycięzców, w formie imion i nazwisk, jakimi posługują się w serwisie Facebook, zostanie opublikowana na stronie https://oddechzycia.pl
2. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni wysłać prywatną wiadomość za pośrednictwem strony http://www.facebook.com/oddechzyciapl potwierdzającą chęć odebrania nagrody i umówić termin jej realizacji.
3. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w sposób określony w ust. 2, zwycięzca traci prawo do nagrody.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w akcji promocyjnej.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4. Odbiorcą informacji zamieszczonych na profilach Uczestników na portalu społecznościowym jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszej akcji jest dostępny na stronie https://oddechzycia.pl
2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie akcji i jej prawidłowy przebieg.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji.