Zwolnienia od opłat abonamentowych – dla kogo, krok po kroku

0

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA tj.:

 • przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat RTV;
 • wypełnienie dostępnych w każdym urzędzie pocztowym “Formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV”.
 • dowód osobisty;
 • złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia (konieczność składania oświadczeń dotyczy wszystkich osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw). (wzór oświadczenia)

Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które ukończyły 75 lat (od 9 października 2015 roku tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1324)). Zgodnie z nowymi przepisami, Poczta Polska, odpowiedzialna za pobór abonamentu, uzyskała dostęp do danych z rejestru PESEL, na podstawie których sama może ustalić wiek abonentów i automatycznie zwolnić ich z opłat. Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat.

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu RTV, jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem pocztowym. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia,
a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA.

W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat RTV w kolejnych miesiącach.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych:

Osoby Dokument uprawniający do zwolnienia
1)     co do których orzeczono o:

a)      zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b)     całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.) lub

c)      znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub

d)     trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z  20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r.  poz. 704, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego

 

2)     które ukończyły 75 lat

 

uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL
3)     które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

 

decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

albo

decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

 

4)     niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)

orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB),

albo

zaświadczenie wystawione przez zakład  opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

 

 

5)     niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

 

legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP

albo

orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku,

albo

orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%),

albo

zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

6)     które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS[1] dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury)

Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej

7)     spełniające kryteria dochodowe, określone w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z poźn. zm.)[2] decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo

zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych

 

Organem właściwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upoważnione

8)     które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego

Świadczeniami pieniężnymi są:

–   zasiłek stały,

–   zasiłek okresowy,

–   zasiłek celowy lub specjalny zasiłek   celowy,

–   zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

–   pomoc dla rodzin zastępczych,

–   pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

–   świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzecz-pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

–   wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:

–         regionalne ośrodki polityki społecznej,

–         powiatowe centra pomocy rodzinie,

–         ośrodki pomocy społecznej,

–         domy pomocy społecznej,

–         placówki specjalistycznego poradnictwa,

–         placówki opiekuńczo-wychowawcze,

–         ośrodki wsparcia

–         ośrodki interwencji kryzysowej

9)     bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego
10) posiadające prawo do zasiłku przed-emerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy decyzja jednostki organizacyjnej ZUS
o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS
o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego
11) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z późn. zm.) decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu świadczenia przed-emerytalnego
12) otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie  z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567) decyzja właściwego organu realizującego  zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej

[1] w 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 4 047,21 zł brutto (50% tego wynagrodzenia wynosi 2 023,61 zł)

[2] kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 754,0 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 844,0 zł.

 

Kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników rtv

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu. Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej SA Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników rtv i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.   Poczta Polska SA jest uprawniona do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (w 2017 r. opłata ta wynosi 681 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego i 210 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego).

 

Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w opłatach abonamentowych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli  przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty:

 • zaległości w płatności opłat abonamentowych,
 • odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu,
 • opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu można złożyć, do Departamentu Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT, drogą pocztową na adres: Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa lub osobiście w Kancelarii Biura KRRiT.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko /nazwę firmy/ oraz adres abonenta-dłużnika,
 2. indywidualny numer identyfikacyjny,
 3. okres i kwotę zadłużenia, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,

Do wniosku należy załączyć dokumenty uprawdopodobniające spełnienie przesłanek określonych w art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych tj. szczególne względy społeczne lub przypadki losowe np.:

 1. zaświadczenie z urzędu pracy, o bezrobociu; zaświadczenie z urzędu skarbowego, o osiąganych dochodach lub potwierdzoną przez US kserokopię zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy; zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, o korzystaniu z pomocy społecznej; zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy, o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.
 2. śmierć członka rodziny, długotrwałą chorobę, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa itp.,

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. nie wprowadziły abolicji długów abonamentowych,  powstałych przed wejściem jej w życie (tj. do dnia 9 października 2015 r.) Osoby, które ukończyły 75 lat i nie dopełniły w placówce pocztowej formalności związanych z uzyskaniem zwolnienia od opłat, w dalszym ciągu mają zaległości w płatnościach. KRRiT na pisemny wniosek takiego dłużnika może umorzyć zaległości. Do wniosku, o umorzenie zaległości, należy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Pytania i wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości
w płatności opłat abonamentowych należy kierować pod numer kontaktowy 22 597 31 01
(w godzinach 8.15–16.15) lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 i z 2015 r. poz. 1324);Rozporządzenie KRRiT z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152, z późn. zm.[1]);Uchwała KRRiT Nr 391/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przesłanek umarzania lub rozkładania na raty zaległości
w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, opłat za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu w wyjątkowych sytuacjach; Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1140); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1676); Rozporządzenie KRRiT z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2015 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 647); Rozporządzenie KRRiT z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 750);

 

Magdalena J. Tomczyk

[1] zmiany ww. rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 146, poz. 877, z 2013 r. poz. 379, z 2014 r. poz. 80 i 666 oraz z 2015 r. poz. 1546

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.