RCL opublikowało projekt rozporządzenia ws. ograniczeń, nakazów i zakazów dot. COVID-19

0
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w środę projekt rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Został on skierowany do podpisu premiera, a następnie rozporządzenie zostanie ogłoszone.

Wprowadzenie kolejnych ograniczeń mających opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce zapowiedziano we wtorek.

Rozporządzenie przygotowane zostało na mocy upoważnienia zawartego w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i jest związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Rozporządzenie wprowadza nakazy, zakazy i ograniczenia, m.in. jeśli chodzi o przemieszczanie się; odbywanie kwarantanny; przekraczanie granicy oraz wywóz lub zbywanie za granicę określonych produktów medycznych.

Dotyczy też m.in. ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy; działania placówek handlowych; prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach tzw. prewencji rentowej oraz handlu detalicznego w weekendy w obiektach sprzedających artykuły budowlane.

Zapisane ograniczenia polegają m.in. na wstrzymaniu przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy państwowej.

Rozporządzenie zakłada nałożenie obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny, po przekroczeniu granicy państwowej, z wyłączenie m.in. załóg statków i statków powietrznych oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego.

Wyjątki dotyczące przekraczania granicy dotyczą: prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy; wykonywana zadań służbowych przez żołnierzy polskich i sił sojuszniczych oraz funkcjonariuszy policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa oraz członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, także członków ich rodzin przekraczających granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa.

Przepisy zakładają, że osoba poddana obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Od 1 kwietnia zakazane będzie przemieszczanie się osób, z wyjątkiem m.in. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia m.in. w formie wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Wprowadzono ograniczenia lub zakazy obrotu i używania określonych przedmiotów m.in. zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów, a także szeregu innych wymienionych w rozporządzeniu produktów medycznych.

Ograniczeniu ulega funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy oraz wybrane zakresy działalności przedsiębiorców. Ograniczenie dotyczy ponadto działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą, a także sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych.

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się ograniczenie handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności; produktów kosmetycznych, innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania; środków czystości; produktów leczniczych ,w tym w aptekach lub punktach aptecznych; wyrobów medycznych; środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; gazet; artykułów budowlanych lub remontowych; artykułów dla zwierząt domowych oraz paliw.

Ograniczenie dotyczy też prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności.

Ograniczenie dotyczy także m.in. prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rozporządzenie wprowadza zakaz handlu detalicznego w soboty i niedziele w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.

Obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami) będą zobowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz – z wyłączeniem zarządzających targowiskami (straganami) – dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

Rozporządzenie przewiduje zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności Przewidziano wyłączenie dla spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Ponadto w okresie od 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem przypadków, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Rozporządzenie przewiduje nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi polegający w szczególności na nakazie udostępnienia, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów.

Regulacja wprowadza też czasowy zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż, lasów, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody. Ograniczenie nie dotyczy: wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej; działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego oraz wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Rozporządzenie mówi też o nakazie przemieszczenia się pieszo w ten sposób, że jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie. W przypadku przemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego wprowadzono rowziązanie, że danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Zdecydowano także o zakazie korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ itm/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.