Tryb ambulatoryjny zamiast hospitalizacji – zmiany

0

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów leczenia szpitalnego w zakresie programów lekowych.

Jedną z ważnych, proponowanych zmian jest zobowiązanie świadczeniodawcy do wykonywania świadczeń w trybie ambulatoryjnym (z wyjątkiem sytuacji, w których hospitalizacja jest jedynym rozwiązaniem). Przepis wprowadzono aby poprawić jakość życia pacjenta poprzez skrócenie pobytu w szpitalu lub zmniejszenie ilości hospitalizacji.

Najważniejsze zmiany polegają na:

 • uporządkowaniu struktury zarządzenia;
 • zmianie nazwy zakresu z „programy zdrowotne (lekowe)” na „programy lekowe”, co stanowi dostosowanie nazwy do przepisów ustawy o refundacji oraz ustawy o świadczeniach;
 • dodaniu w § 2 ust. 1 definicji „oddział z poradnią” oraz „oddział z oddziałem leczenia jednego dnia” w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych. Dotychczasowe wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń
  z zakresu programów lekowych były różnie interpretowane przez oddziały wojewódzkie Funduszu. W przypadku takiej konstrukcji wymagań określających organizację udzielania świadczeń wystarczające jest zapewnienie realizacji świadczeń w trybie ambulatoryjnym w całodobowym oddziale szpitalnym.
  W celu zapewnienia jednolitości wprowadzono do zarządzenia definicje, które
  w sposób jednoznaczny określają, że świadczenie musi być udzielane na całodobowym oddziale szpitalnym i w poradni specjalistycznej lub na całodobowym oddziale szpitalnym i na oddziale leczenia jednego dnia.
 • dodaniu w § 6 ust. 5 – 6 przepisów pozwalających na jednoznaczną interpretację wymagań określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia, w odniesieniu do czasu pracy personelu. Doprecyzowano sposób określania czasu pracy personelu w sytuacji, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń na całodobowym oddziale szpitalnym oraz na oddziale leczenia jednego dnia lub na całodobowym oddziale szpitalnym oraz w poradni specjalistycznej, w takim przypadku czas pracy personelu będzie weryfikowany łącznie dla obu miejsc wykonywania świadczeń. W sytuacji, gdy świadczeniodawca realizuje świadczenia wyłącznie w poradni specjalistycznej lub wyłącznie na oddziale jednego dnia, wówczas godziny pracy personelu powinny być zgodne z harmonogramem pracy tego miejsca udzielania świadczeń;
 • wprowadzeniu w § 10 zasady, zgodnie z którą świadczeniodawcy są zobowiązani do wykonywania świadczeń w trybie ambulatoryjnym chyba, że cel terapii nie może być osiągnięty w tym trybie. Powyższy przepis ma na celu poprawę jakości życia pacjenta poprzez skrócenie pobytu w szpitalu lub zmniejszenie ilości hospitalizacji oraz zmniejszenie kosztów poniesionych na świadczenia podstawowe w zakresie programów lekowych;
 • wprowadzeniu przepisów dotyczących funkcjonowania Zespołów Koordynacyjnych. Zmiany mają charakter techniczny i odnoszą się wprost do brzmienia obwieszczenia refundacyjnego Ministra Zdrowia oraz legislacyjny dotyczący załączników do zarządzenia;
 • doprecyzowaniu w § 23 przepisów dotyczących rozliczania ryczałtu diagnostycznego. Przepisy zarządzenia określają, że w przypadku, gdy zgodnie
  z opisem programu całość terapii pacjenta trwa krócej niż 12 miesięcy rozliczanie ryczałtu może być dokonane tylko raz po zakończeniu terapii. W ww. przypadku wartość ryczałtu nie jest zmniejszana proporcjonalnie do liczby miesięcy leczenia pacjenta w programie, za wyjątkiem sytuacji, gdy w trakcie terapii pacjent zmarł.
 • W sytuacji, gdy opis programu lekowego dopuszcza terapię dłuższą niż 12 miesięcy rozliczanie świadczeń powinno być dokonywane nie częściej niż raz w roku kalendarzowym lub w częściach, do wysokości nie wyższej niż wysokość kwoty określonej w katalogu ryczałtów – proporcjonalnie do liczby miesięcy leczenia pacjenta w programie. Powyższe przepisy mają na celu wyeliminowanie niejednoznacznych interpretacji sposobu rozliczania ryczałtu diagnostycznego.
 • wprowadzeniu w § 26 regulacji dotyczących składania wniosku o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń w celu realizacji programu lekowego.
  W odpowiedzi na postulaty oddziałów wojewódzkich Funduszu opisano postępowanie w przypadku, gdy obecnie obowiązujące przepisy art. 159a ustawy
  o świadczeniach uniemożliwiają świadczeniodawcom zakwalifikowanym do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programy lekowe na niektórych oddziałach lub w poradniach. Wprowadzona do zarządzenia zmiana nie koliduje z ogólną zasadą, zgodnie z którą umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierana jest w trybie konkursu ofert lub rokowań, ponieważ w chwili obecnej, w sytuacji zakwalifikowania świadczeniodawcy do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia występuje jednocześnie zakaz jego przystąpienia do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wynikającej z przepisów art. 159a ustawy
  o świadczeniach w tym zakresie. Skutkuje to brakiem możliwości kontraktowania nowych miejsc udzielania świadczeń w ramach dotychczas zakontraktowanych programów lekowych.
 • określeniu w § 26 przepisów dotyczących weryfikowania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu poprawności, kompletności i terminowości uzupełniania danych w SMPT. Przepis ma na celu realizację regulacji określonych
  w art. 188c ust. 3 ustawy o świadczeniach;
 • wprowadzeniu przepisów przejściowych przewidujących, że dotychczasowe umowy zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte. Dodatkowo przepisy końcowe zobowiązują dyrektorów oddziałów Funduszu do weryfikacji spełnienia przez świadczeniodawców wymagań oraz do poinformowania Prezesa Funduszu
  o jej wynikach.
 • poprawieniu pod względem legislacyjnym i merytorycznym wzoru umowy stanowiącego załączniki nr 2 do zarządzenia;
 • ujednoliceniu struktury oraz poprawieniu pod względem merytorycznym załącznika nr 3 do zarządzenia, tj. wymagań wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych. W projektowanych zmianach ujęto postulaty zgłoszone przez oddziały wojewódzkie Funduszu, stanowiące odpowiedź na pismo znak: DGL.4502.172.2017 2017.43348.GBA z dnia 7 sierpnia 2017 r oraz uwagi zgłoszone przez Konsultantów Krajowych we właściwych dziedzinach medycyny.

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie programy lekowe poddany był konsultacjom wewnętrznym w dniach od 20 października 2017 r. do 31 października 2017 r. W trakcie trwania konsultacji uwzględniono większość uwag zgłoszonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu oraz Konsultantów Krajowych we właściwych dziedzinach medycyny.

Projekt dostępny jest tutaj: www.nfz.gov.pl/download/

Źródło: NFZ

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.