Uprawnienia ucznia chorego na mukowiscydozę podczas matury 2020 – ważne informacje i terminy!

0

Uczeń przewlekle chory, np. na mukowiscydozę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego może liczyć na dodatkowe uprawnienia i przywileje.

  1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego nie później niż do 27 września 2019 r.
  2. Do 10 lutego 2020 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  3. Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu maturalnego nie później niż do 13 lutego 2020 r.
  4. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego, za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły – przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole albo na udokumentowany wniosek absolwenta, złożony nie później niż 4 marca 2020 r., a w przypadku osób składających deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej – nie później niż w dniu złożenia tej deklaracji. Jeżeli konieczność przyznania dostosowania, o którym mowa powyżej, nastąpi po ww. terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takiego dostosowania.

Uprawnienia ucznia chorego na mukowiscydozę podczas matury w roku 2020

Powiązane artykuły

Uprawnienia maturzysty chorego na mukowiscydozę

Pamiętaj, że uczeń z mukowiscydozą oraz przykładowo z zespołem Aspergera może być uprawniony do dodatkowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje odnajdziecie w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (plik PDF)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.