Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym w szkole – szykują się zmiany prawne

0

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zintegrowaniem systemu ochrony zdrowia w części dotyczącej opieki nad dziećmi i młodzieżą z systemem edukacji.

Wśród wielu proponowanych zmian są też te dotyczące dzieci przewlekle chorych, przykładowo z mukowiscydozą czy pierwotną dyskinezą rzęsek.

Proponowane zmiany:

  1. W przypadku dzieci przewlekle chorych, które w czasie pobytu w szkole wymagają podania leku czy wykonania innych czynności, oprócz zgody przedstawiciela ustawowego, byłaby wymagana także zgoda nauczyciela, który takiej pomocy ma udzielać. Nie dotyczy to sytuacji ratowania życia.
  2. Zakłada się, że dla pracowników szkoły, przede wszystkim nauczycieli i wychowawców, będą organizowane szkolenia dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, a zakres tych szkoleń określi minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Szkolenia mógłby przeprowadzać lekarz POZ oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.
  3. Wytyczne co do sposobu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym opracuje Instytut Matki i Dziecka.
  4. Zakłada się również wprowadzenie upoważnienia ustawowego do określenia w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia sposobu sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem. Opiekę taką sprawowałaby pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, lekarz POZ oraz lekarz dentysta. Rekomendacje co do zakresu tej opieki będą opracowane przez Instytut Matki i Dziecka.
  5. Zalecenia postępowania medycznego wobec uczniów przewlekle chorych, opracowane przez towarzystwa naukowe, będą mogły być określone (fakultatywnie) w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Ustawa miałaby wejść w życie w przyszłym roku szkolnym – 2018/2019. Projekt założeń będzie w konsultacjach publicznych przez 30 dni. Cały tekst proponowanych zmian dostępny jest w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.