Nauka o zdrowiu na lekcjach wychowawczych

wyprawka szkolna
0

Od 1 września tego roku na lekcjach wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą realizowane treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych – to przewiduje znowelizowane rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Uwzględniając postulaty i wnioski wielu środowisk i podmiotów (m.in. Ministra Zdrowia), w nowelizowanym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która w szczególności powinna być realizowana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021.

Przypomnijmy, że zadaniem wychowawcy jest realizacja działań wychowawczych określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym, w tym m.in. kształtowanie właściwych postaw uczniów, wychowanie do wartości oraz budowanie przyjaznego klimatu szkoły, przeciwdziałanie konfliktom i przemocy, działania mediacyjne.

W rozporządzeniu wskazane zostało, że ze względu na wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym związane, zasadne jest również zwrócenie przez wychowawców szczególnej uwagi m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania.

W rozporządzeniu określono w formie katalogu otwartego obszary tematyczne, na które wychowawca będzie zwracał szczególną uwagę na zajęciach z uczniami oddziału, który powierzono jego opiece, mając na uwadze zagrożenia związane z funkcjonowaniem młodych ludzi we współczesnym świecie. Celem tej zmiany jest zaakcentowanie w nowelizowanym rozporządzeniu najistotniejszych problemów, które powinny być podejmowane, obok działań wychowawczo-profilaktycznych, na zajęciach z wychowawcą, a nie sztywne wskazywanie szczegółowej tematyki tych zajęć. O tym, jakie szczegółowe tematy z zakresu problemów zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska będą realizowane podczas zajęć z wychowawcą, będzie decydował każdorazowo wychowawca, mając na uwadze potrzeby konkretnej grupy uczniów, a także problemy sygnalizowane przez dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców oraz aktualną sytuację społeczno-zdrowotno-ekonomiczną.

W rozporządzeniu wskazano także, że  ramowy plan nauczania obejmie również zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra Obrony Narodowej. Ma to związek z ubiegłoroczną nowelizacją prawa oświatowego, która wprowadziła nowy rodzaj oddziałów szkolnych – oddziały przygotowania wojskowego. Ich funkcjonowanie będzie możliwe w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i technikach) od roku szkolnego 2020/2021.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.