Zdrożeją leki stosowane w mukowiscydozie? Resort Zdrowia odpowiada

0

W odpowiedzi na zapytanie posła Marcina Porzucka z PiS na temat drożejących leków w mukowiscydozie, 31 października odpowiedział Resort Zdrowia:

 

W odpowiedzi na interpelację numer 15341 Pana Posła Marcina Porzucka w sprawie
refundacji leków na mukowiscydozę, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Na wstępie mojej wypowiedzi chciałbym uprzejmie przekazać, iż resort zdrowia
przykłada bardzo dużo uwagi do problemu osób chorych na mukowiscydozę. Działając
w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz starannie równoważąc interesy
wszystkich grup pacjenckich partycypujących w refundacji, a także kładąc szczególny
nacisk na dbanie o dyscyplinę finansów publicznych podejmowane są wielokierunkowe
działania celem udostępniania pacjentom wielu opcji terapeutycznych. Ministerstwo
Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup chorych
w Polsce. Dobro osób chorych na mukowiscydozę jest dla Ministra Zdrowia bardzo
ważne, stąd też podejmowane są szczególne wysiłki, by także i tej grupie pacjentów
zagwarantować należyte leczenie oraz dobry dostęp do leków.

Uprzejmie informuję, że kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa z dnia 12
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zgodnie z art. 37 przywołanej ustawy minister
właściwy do spraw zdrowia ogłasza, raz na dwa miesiące, w drodze obwieszczenia,
wykazy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych w stosunku do których wydano decyzje
o objęciu refundacją. Produkty lecznicze, dla których została wydana decyzja
administracyjna o objęciu refundacją w zakresie nadanej kategorii dostępności
refundacyjnej mogą być wydawane pacjentom bezpłatnie, za odpłatnością ryczałtową,
za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania, do wysokości limitu

finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością
limitu finansowania. Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych są publikowane co 2 miesiące – aktualne dostępne jest m.in. na stronie
internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-
refundowanych-obwieszczenia-ministra-zdrowia.

Odnosząc się w do kwestii zmiany dopłaty pacjenta do preparatu Kreon (Kreon 25 000,
kaps. dojel., 25000 J. Ph. Eur. Lipazy) należy zauważyć, że od 1 września 2017 roku na
listę leków refundowanych wszedł pierwszy odpowiednik tego produktu (lek Lipancrea
16 000, kapsułki, 16000 j.Ph. Eur. Lipazy), który stał się podstawą limitu finansowania
w grupie limitowej. Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno lek Kreon jak i lek Lipancrea
są tak samo skuteczne i bezpieczne. Zmiany dopłat pacjenta do ww. leków wynikają ze
stałego mechanizmu, który pozwala na refundację coraz większej liczby skutecznych i
bezpiecznych leków. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że realizując politykę lekową,
resort zdrowia przykłada bardzo dużo uwagi do kwestii skuteczności i bezpieczeństwa
refundowanych leków. Każda pozycja na wykazie jest technologią medyczną, której
jakość została potwierdzona przez wyczerpujące dowody naukowe. Rozwiązania, które
są oferowane pacjentom, spełniają szereg rygorystycznych wymagań oraz standardów
– w duchu najnowszych wytycznych światowych HTA i EBM. Należy podkreślić, że każdy
kolejny wykaz refundacyjny to krok w realizacji systemowych zadań wynikających
z ustawy refundacyjnej, m.in. wchodzą kolejne leki za które pacjenci płacą mniej oraz
produkty lecznicze, dla których maleje cena detaliczna. Wyjaśnić należy, że
obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników to działanie systemowe. Celem jest
nie tylko zwiększanie ilości dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie
szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja
przełamuje nienaturalne monopole oraz przyczynia się do stymulowania branży
farmaceutycznej w kierunku jej szybszego rozwoju. Dzięki wprowadzaniu
odpowiedników maleją wydatki ponoszone przez płatnika publicznego. Każda
zaoszczędzona w ten sposób złotówka umożliwia objęcie refundacją nowej technologii
medycznej. Budżet NFZ przeznaczony na finansowanie technologii lekowych jest
ograniczony, stąd istotne jest racjonalnie gospodarowanie środkami finansowymi i ciągłe
ich uwalnianie, które pozwala na objęcie refundacją nowych leków na kolejnych
wykazach.

Odnosząc się natomiast do podniesionej przez Pana Posła kwestii dotyczącej kwoty
wydatków przeznaczonych na służbę zdrowia, uprzejmie informuję, że nakłady na koszty
świadczeń opieki zdrowotnej NFZ ogółem systematycznie wzrastają z roku na rok, co
obrazuje poniższe zestawienie planów finansowych NFZ w latach 2012-2018.

Wartość środków finansowych jakie Narodowy Fundusz Zdrowia może skierować na
koszty świadczeń opieki zdrowotnej wynika z wartości prognozowanych przychodów
Funduszu, w tym w szczególności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne,
będących pochodną podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
wymiaru tej składki. Kontynuując odpowiedź w tym miejscu przedstawiam wykaz
projektów badawczych zrealizowanych, oraz będących w trakcie realizacji, których
zakres dotyczył badań nad mukowiscydozą. Należy zauważyć, że łącznie prowadzono
aż 19 różnych projektów naukowych.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Marcin Czech

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.