Sale zabaw – wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii

Meningokoki, pneumokoki w przedszkolu
0

Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – Minister Rozwoju i Główny Inspektor Sanitarny

Celem wdrażanych procedur jest:

  • Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa na sali zabaw.
  • W możliwie największym stopniu ograniczenie liczby kontaktów na sali zabaw w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  • Wprowadzenie częstej dezynfekcji elementów wyposażenia znajdującego się na sali zabaw.
  • Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom/ rodzicom/ opiekunom na sali zabaw.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u dziecka bądź opiekuna zakażenia SARS-CoV-2.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Należy poinformować pracowników, że nie mogą przychodzić do pracy wówczas, kiedy zaobserwują u siebie niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, chorą, zakażoną, izolowaną, kwarantannowaną.

Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, jeśli jest taka możliwość oraz z zachowaniem co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy pracownikami.

Nie należy angażować pracowników z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników (osłona ust i nosa, rękawice jednorazowe) oraz preparatów do dezynfekcji rąk. Częste i regularne wietrzenie pomieszczeń. Nie zaleca się używania klimatyzacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom/ rodzicom/ opiekunom na sali zabaw.

Należy umieścić w widocznym miejscu przed wejściem oraz na terenie sali zabaw infografiki/plakaty adresowane do rodziców dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego – 2 m pomiędzy osobami dorosłymi).

Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

W strefie wejścia do każdej sali zabaw należy umieścić środki do dezynfekcji rąk.

Należy dopilnować, aby każda osoba dorosła wchodząca do sali rozrywki dezynfekowała ręce przy wejściu płynem dezynfekującym.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.

Należy zapewnić rozwiązania uniemożliwiające kontakt osób wchodzących i wychodzących do sali zabaw np. (poprzez osobne wejścia/wyjścia, regulację ruchu). Salę zabaw (w tym wszystkie przedmioty i sprzęty) należy gruntownie czyścić (wodą z detergentem) albo dezynfekować minimum 2 razy dziennie, w tym jeden raz przed otwarciem, a drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej.

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu preparatu do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. W przypadku braku technicznych możliwości wietrzenia pomieszczeń dopuszczalna jest dezynfekcja poprzez zastosowanie generatorów pary.

Z sali zabaw należy bezwzględnie usunąć (lub uniemożliwić korzystanie) przedmioty i sprzęty, których nie można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować, tj. pluszowe zabawki, gąbki, rzeczy wykonane z miękkich i chłonnych materiałów, małe zabawki z drobnymi elementami itp.

Podłoże na którym bawią się dzieci musi być zdatne do czyszczenia i dezynfekcji. Należy czyścić i dezynfekować podłoże minimum 2 razy w ciągu dnia.

Należy regularnie dezynfekować powierzchnie dotykowe, w tym między innymi poręcze, klamki, włączniki.

Należy utrzymywać toalety w czystości i zapewnić ich bieżącą dezynfekcję.

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy powiesić instrukcję prawidłowego mycia rąk.

W strefie wejścia, w której znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym należy umieścić widoczną informację na temat konieczności dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe oraz instrukcję dezynfekcji.

Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa konkretnej sali zabaw, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.

Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci.

Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników.

Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni SARS-CoV-2.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać wpuszczania dzieci i opiekunów na salę, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu/ miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Rekomenduje się stosowanie do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci bądź opiekuna zakażenia SARS-CoV-2.

Ustalenie listy pracowników, dzieci i ich opiekunów (imię, nazwisko, numer telefonu) obecnych w tym samym czasie na sali i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba oraz zdezynfekowanie rzeczy, które mogły być przez nią używane.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Ministerstwo Zdrowia | GIS

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.