Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

0

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia limitu dochodowego, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

Kto może ubiegać się o pomoc?

Każda osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu pod warunkiem, że:

 1. zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała już wcześniej na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. wybierze organizatora oraz ośrodek wpisane do rejestru organizatorów i ośrodków, prowadzonych przez wojewodę (ogólnokrajowy rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mpips.gov.pl,
 4. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 5. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
 6. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 7. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

 

 

Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun:
 1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 2. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 3. ukończył 18 lat lub
 4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

 

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

 

W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane załączniki do wniosku to:

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie później niż na 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku (druk w załączeniu do wniosku),
 • zaświadczenie potwierdzające naukę w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lata uczącej się i niepracującej,
 • kopia dowodu osobistego w przypadku podpisu niemożliwego,
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

 

Wysokość dofinansowania

Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w wysokości uzależnionej od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej. Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

 

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących  potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot o których mowa w punktach od 1 do 5, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

 Ewa Kochanek


Zobacz też:


Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.