Różnice pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym

0

Różnice pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym.

 

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Od 1 marca 2018 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. (netto). Wysokość dodatku waloryzowana jest w marcu każdego roku.

Uwaga! Nie można pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli spełniamy kryteria do pobierania obydwu, musimy wybrać jedno ze świadczeń, oczywiście możemy wybrać wyższe. W praktyce zdarzają się przypadki łącznego pobierania obu świadczeń, ale może się to wiązać z koniecznością zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami, co może wpędzić w dodatkowe problemy finansowe.

W związku z tym, że renta socjalna jest finansowana z budżetu Państwa, nie przysługuje do niego dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u, tylko zasiłek pielęgnacyjny z G/MOPS-u. Wyjątkiem jest posiadanie dodatkowo renty rodzinnej, ponieważ do renty rodzinnej przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny. Ci, którzy nabyli we wcześniejszych latach już nie istniejącą rentę uczniowską, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS-u.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym ustalanym na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji (może dotyczyć osób z mukowiscydozą).

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie jako dodatek do emerytury lub renty i wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba może otrzymywać tylko jedno z powyższych świadczeń:

  • albo dodatek pielęgnacyjny (dotyczy osób otrzymujących rentę bądź emeryturę),
  • albo zasiłek pielęgnacyjny (dotyczy osób nieuprawnionych do renty bądź emerytury).

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.