Pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach (posiłek lub zasiłek)

0

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kto przyznaje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach?

Kwalifikowanie osób bądź rodzin do skorzystania z pomocy w ramach w/w Programu odbywa się we właściwych ośrodkach pomocy społecznej poprzez pracowników socjalnych. Do ich zadań należy rozeznanie sytuacji osoby lub rodziny, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, zebranie stosownej dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków umożliwiających skorzystanie z pomocy oraz wydanie decyzji administracyjnej.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkole?

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu przyznaje się osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (art. 8 Ustawy o pomocy społecznej – kryterium to wynosi odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł, na osobę w rodzinie – 771 zł).

Komu należy się pomoc?

Ze środków na realizację Programu gminy udzielają wsparcia przede wszystkim:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

W jakiej formie przekazywana jest pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach?

W ramach programu przyznaje się:
– posiłek,
– zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku.

Czy z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkołach mogą skorzystać osoby chore na mukowiscydozę, dyskinezę rzęsek?

Tak, o ile spełniają pozostałe warunki uczestnictwa w tym programie pomocowym.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.