Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera…

6

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (typu inhalator, nebulizator, pari pep system, acapella, flutter) jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

 1. Osoba niepełnosprawna musi uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie
  w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze
  .
 2. Ze zleceniem o którym mowa w pkt.1 należy udać się do siedziby swojego oddziału NFZ, celem uzyskania potwierdzenia dofinansowania zaopatrzenia ze strony NFZ.
 3. Jeżeli NFZ zatwierdzi zlecenie należy udać się z nim do sklepu / firmy/ apteki celem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (faktura) lub wyceny przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (kosztorys)
 4. Następnie należy pobrać wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (osobiście lub ze strony internetowej – jeśli jest taka możliwość).
 5. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami należy złożyć
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane załączniki do wniosku to:
 6. kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 7. faktura lub kosztorys (albo oferta cenowa) za zakupione przedmioty ortopedyczne / środki pomocnicze wyszczególniająca limit cenowy NFZ, kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wnioskodawcy
 8. kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze potwierdzonego przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie za zgodność z oryginałem zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (czyli sklep / firmę/ aptekę, gdzie dokonano zakupu)

(Wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania może wynosić:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt.1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

 Ewa Kochanek


Zobacz też:


Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

 1. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 2. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 3. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 4. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 5. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

 6. […] Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu inhalatora, nebulizatora, fluttera… […]

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.