AKTYWNY SAMORZĄD – Program PFRON-u na rok 2020

0

“Aktywny Samorząd” –  jest to program mający na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  Program składa się z dwóch części, tzw. modułów.

 

 1. Cel programu

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Ten moduł jest najszerszy i obejmuje tzw. 4 Obszary działań. Dotyczy m.in. pomocy w pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Moduł ten obejmuje pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym, uczącą się w szkołach policealnych,  w kolegiach, w szkołach wyższych i w podyplomowych oraz skierowany jest do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

 1. Kwoty dofinansowania na 2020 rok

 W roku 2020 zwiększono kwoty dofinansowania w stosunku do poprzednich edycji. Zmniejszono również wymagany udział własny przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 30% na 10% ceny brutto oraz przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z 35% na 25% ceny brutto.

 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk – z kwoty 5 tys. zł do 7 tys. zł
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 6 tys. zł do 7,5 tys. zł
 • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu – z 2,5 tys. zł do 4 tys. zł
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z kwoty 5 tys. zł do 7,5 tys. zł
 • kosztów opieki nad osobą zależną – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł
 • w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1 tys. zł do 1,5 tys. zł,
 • kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z 3 tys. zł za semestr do 4 tys. zł
 1. Ważne terminy złożenia wniosków na poszczególne moduły

31 sierpnia 2020 r.  – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10 października 2020 r.  – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

 1. Wnioski, materiały…

 

Więcej informacji oraz pobranie wniosków można uzyskać na stronie PFRON-u lub
w terenowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski z kompletnymi dokumentami można złożyć osobiście lub poprzez internet
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Dzięki SOW (https://sow.pfron.org.pl/ ) można bez kolejek, bez barier a co najważniejsze bez wychodzenia z domu złożyć taki wniosek o pomoc, trzeba tylko mieć podpis elektroniczny lub posiadać Profil Zaufania na platformie ePUAP.

 

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
  i zawodową – termin składania do 31 sierpnia 2020 roku

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

 • Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • 1 – dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu; Wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania – 10000,00 zł. Wymagany udział własny – 15% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 • 4 – dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu; wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie – maksymalna kwota dofinansowania 4000,00zł. Wymagany udział własny 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

 • Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
  • 2 – dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu; Wiek aktywności zawodowej. Maksymalna kwota dofinansowania  – 4800,00zł. Wymagany udział własny – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 • 3 – dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego); Wiek aktywności zawodowej. Maksymalna kwota dofinansowania  – 4800,00zł. Wymagany udział własny – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 

 • Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowana,
 • 1 – dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk; Wiek do 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Kwota maksymalna uzależniona od schorzeń. Wymagany udział – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 • 3 – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu wzroku; Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania – 7500,00zł. Wymagany udział własny – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 • 4 – dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż. lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy; Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Maksymalna kwota 4000,00 zł. Wymagany udział własny – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

 

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Kwota dofinansowania zależy do schorzenia. Nie wymagany jest udział własny.

 

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 • dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; Maksymalna kwota dofinansowania – 1500,00 zł. Wymagany udział własny – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

 • Zadania 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym; Maksymalna kwota – 10000,00 zł. Wymagany udział  – 10% ceny brutto/usługi.

 

 • Zadania 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; Maksymalna kwota dofinansowania – 3500,00 zł. Nie wymagany udział własny.

 

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości; Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Dofinansowanie zależne od amputacji. Wymagany udział własny – 10% ceny brutto zakupu/usługi.
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III stopniu jakości; Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Dofinansowanie maksymalnie do 30% kwot z zadania 3. Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 • dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania; Wiek do 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Maksymalna kwota 7500,00zł. Wymagany udział własny – 25% ceny brutto/zakupu

 

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc zaadresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. Aktywność zawodowa jest wymagana..

Maksymalna kwota dofinansowania – 300,00 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki jedną (każdą) osobą zależną. Wymagany udział własny – 15% ceny brutto zakupu/usługi.

                                              

 

 1. Moduł II – informacje dla studentów – do 10 października 2020 r.

 

Moduł ten przeznaczony jest dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy pobierają naukę w:

 • w szkole policealnej;
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

Wysokość dofinansowania na semestr/półrocze:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

UWAGA: Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2019 r. – M.P. 2019, poz. 870), według wzoru: [(2.715 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

 

Warunki zwiększenia dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia w postaci dodatku

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)    do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2)    do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)    do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego

1)    15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku);

2)    65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce. Poprzez przerwę w nauce należy rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny.

 

 Źródło:

 

Magdalena J. Tomczyk

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.